COVID-19-pravosudni prateći zakon

Narodna skupština donela je oduku o konkretnim pratećim merama u oblasti pravosuđa vezano za COVID-19-krizu. Novi zakon je stupio na snagu 22. marta 2020.godine i sadrži sledeće izmene:

A) Građansko pravo i građanski parnični postupci

Generalni prekid rokova

Svi parnično-pravni rokovi koji na dan 22. marta 2020. godine još uvek nisu bili istekli, prekidaju se sve do 30. aprila 2020. godine. Isti počinju dakle ponovo da teku od 1. maja u punom opsegu. Ovo se tiče na primer rokova za pravna sredstva protiv presuda i odluka, rokova za podnošenje žalbe protiv sudskog naloga za plaćanje, kao i naloga suda za dostavu predloga, polaganje akontacije za troškove, itd.

Izuzima se sledeće

        ne prekidaju se rokovi vezani za davanja (npr rok plaćanja naveden u izreci presude)

        nema prekida rokova u postupcima, u kojima se donosi odluka o pravnoj valjanosti regularnog oduzimanja ili ograničenja slobode (prinudno smeštanje na psihijatriju, ograničenje slobode prema Zakonu o boravku u domu, tuberkulozi i epidemiji)

        tokom preteće opasnosti po telo, život ili radi otklanjanja pozamašne i nenadoknadive štete, sudija može doneti odluku da se rok ne prekida. U tom slučaju sud utvrđuje novi primeren rok. Interes za sprečavanje takvih opasnosti mora da prevagne interes društvene zajednice u cilju zaustavljanja COVIDA-19

        takođe se ne prekidaju rokovi za pozivanje suda, isti se samo privremeno obustavljaju (vidi sledeću tačku).

Rokovi za pozivanje suda

Rokovi zastarevanja kao i rokovi za pozivanje suda privremeno se obustavljaju u periodu od 22. marta 2020. do 30. aprila 2020. godine. To znači da se produžavaju za ovaj vremenski period. Osim rokova zastarevanja, ovo se tiče i rokova za podnošenje tužbe za ometanje poseda, tužbe za pobijanje otkaza ili otpuštanja, tužbe protiv rešenja nosioca socijalnog osiguranja (npr. naknade za tuđu negu, invalidsku penziju ili penziju usled profesionalne nesposobnosti, zaštitnog dodatka, itd.) ili pozivanja suda u vezi sa predmetom o pravu zakupa nakon što je doneta odluka arbitražne službe.

Ograničenje kontakata između sudova i stranaka

Usmene rasprave, saslušanja i prijem predloga ili podnošenje na zapisnik se u osnovi ne održava, sve dok je merama Savezne vlade protiv širenja COVIDA-19 ograničena sloboda kretanja i međuljudski kontakt. U ovom periodu sudski izvršioci ne sprovode izvršilačke naloge u okviru izvršnih postupaka, niti se strankama dostavljaju sudska rešenja, ukoliko se ista ne mogu dostaviti elektronskim pravnim putem. Izuzima se slučaj, kada inače postoji pretnja po telo, život, slobodu ili bezbednost, odnosno preti pozamašna i nepovratna šteta.

Potpuna obustava rada sudova

Ukoliko postoji takva iznimna situacija, a da sud mora u potpunosti da obustavi svoj rad, jer se na primer čitavo osoblje nalazi u karantinu i ne može obezbediti zamenu, postoji sledeće rešenje: Savezno ministarstvo za pravosuđe oglašava potpunu obustavu rada sudova pod www.justiz.gv.at. Na zahtev stranke drugostepeni Viši sud (ukoliko je i on obustavio rad onda: Vrhovni sud) prenosi slučaj drugom sudu, ukoliko zaista postoji vanredna situacija.

Ovlašćenje za donošenje uredbe

Ministar pravosuđa može da predvidi produženje prekida odnosno privremene obustave rokova koji su zakonom određeni do 30. aprila 2020. godine, i to uredbom za slučaj potrebe, kao i da propiše druge vanredne mere.

Postupak za slučaj insolventnosti

Zahtev za slučaj insolventnosti podnosi se u osnovi u roku od 60 dana od početka insolventnosti. Ukoliko je insolventnost započela tokom aktuelne COVID-19-pandemije, rok se produžava na 120 dana.

Ukoliko dužnik u okviru plana sanacije propusti rok i dobije zbog toga pismenu opomenu od poverioca u periodu od 22. marta 2020. do 30. aprila 2020. godine, iznimno ne dolazi do oživljavanja potraživanja.

Izvršni postupak

Odmah se može podneti zahtev za odlaganje izvršenja usled aktuelne COVID-19-pandemije, ukoliko je dužnik zbog pandemije dospeo u finansijsku situaciju u kojoj mu je ugrožena egzistencija, i da je to dovelo da pokretanja izvršnog postupka.

Akontacije za izdržavanje

Akontacije za izdržavanje prema § 3 Zakona o akontacijama izdržavanja u vremenskom periodu od 22. marta 2020. do 30. aprila 2020. godine odobravaju se i u slučaju da dete pre toga nije podnelo sudu odgovarajući izvršni predlog. Odobrenje u ovom slučaju važi najduže pola godine.

Karteli

Za prijave po osnovu udruživanja u kartel, koje su podnete između 22. marta 2020. i 30. aprila 2020. godine, važi da rok podnošenja zahteva za proveru počinje da teče tek od 1. maja 2020. godine.

B) Krivične stvari

U oblasti krivičnog prava savezni ministar za pravosuđe je tokom perioda važnosti mera za sprečavanje širenja COVIDA-19 ovlašćen da

        naloži zadržavanje odnosno istražni pritvor u drugoj kaznenoj ustanovi i bez predviđenih postupaka u takvim slučajevima (saglasnosti okivljenog/-e ili eventualno saslušanja svih stranaka).

        Osim toga savezni ministar za pravosuđe može uredbom da propiše sledeće:

        ukoliko sud nije više dostupan, to može biti važan razlog za prenošenje nadležnosti drugom sudu.

        dostava pismena i sudskih poziva može da se ograniči na one slučajeve u kojima se okrivljeni/-a nalazi u pritvoru.

        rokovi za maksimalno trajanje istražnog postupka (u osnovi do tri godine), za ponovljanje odloženog glavnog pretresa (dva meseca) kao i prijavu i sprovođenje pravnih sredstava može da se prekine za period trajanja naloženih zabrana približavanja.

        može se naložiti izostanak rasprava za pritvor (koje se inače sada održavaju samo putem videokonferencije), kao i da se bez rasprave o pritvoru može doneti odluka o daljem toku istražnog pritvora. Time se ništa ne menja u pogledu uslova za nastavak istražnog pritvora i obaveze suda da obavi strogu proveru.

        posete u istražnom pritvoru mogu se za vreme naloženih mera približavanja ograničiti na telefonske kontakte i predvideti druga ograničenja kontakta sa spoljnim svetom.

        može se naložiti da se periodi trajanja mera protiv COVIDA-19, kada je u pitanju privređivanje obveznika plaćanja (npr. za slučaj obustave poslovanja) ne uračaunavaju u rokove plaćanja prilikom odobrenih olakšica u slučaju privremene obustave postupka i novčanih kazni.

        na kraju se uredbom može propisati da se za vreme trajanja takvih mera ne uračunavaju rokovi za obavljanje dobrotvornog rada u okviru privremene obustave postupka.

C) Izvršenje zatvorske kazne

I u oblasti izvršenja zatvorskih kazni savezni ministar za pravosuđe ima ovlašćenje da uredbom za slučaj potrebe propiše sledeće mere:

        može propisati da se privremeno ne mora pristupiti izdržavanju kazne

        može propisati se ne opoziva odlaganje izvršenja zatvorske kazne i za slučaj da se više ne može obaviti dobrotvorni rad („znojenje umesto sedenja“)

        oboljenje usled COVIDA-19 kao i sumnja da postoji infekcija mogu da budu razlozi da se objavi nesposobnost za izdržavanje kazne zatvora

        izvršenje zatvorske kazne može da se odloži za vreme trajanja mera protiv širenja COVIDA-19, ukoliko od osuđenog ne potiče posebna opasnost i zatvorska kazna koja treba da se izvrši ne prekoračuje period od tri godine

        i u oblasti izdržavanja kazne poseta može da se ograniči na telefonske kontakte i da se sprovedu ostala ograničenja kontakta sa spoljnim svetom

        može propisati prekid rokova za novo pristupanje izdržavanju kazne nakon prekida izvršenja i izlaska, odnosno izvršenja mera nakon prekida istog.

        može propisati da se saslušanja vezana za predloge za uslovni otpust obavljaju putem videokonferencije

        takođe može propisati da se zadržavanje u kućnom pritvoru uz elektronski nadzor („nanogice“) ne može opozvati, ukoliko za vreme trajanja mera protiv širenja COVIDA-19 nije moguće obaviti neki posao