Popratni zakon pravosuđa za COVID-19

Parlament Republike Austrije je u pogledu na krizu oko bolesti COVID-19 sada donio konkretne popratne mjere za pravosudni sektor. Novi zakon je na snazi od 22. ožujka 2020. godine, te donosi sljedeće promjene:

A) Građansko pravo i građanski pravni postupak

Općeniti prekid rokova

Svi postupovno pravni rokovi koji 22. ožujka 2020. godine još nisu istekli, prekidaju se do 30. travnja 2020. godine. Prema tome, počinju iznova teći s 1. svibnja 2020. godine u punoj dužini. Od toga zahvaćeni su, primjerice, rokovi za ulaganje pravnih sredstava protiv presuda i rješenja, rok za ispitivanje prigovora protiv platnog naloga, ali i za očitovanje o zahtjevu za polaganje predujma za troškove naloženo od suda itd.

Iznimci

        Rokovi za plaćanja (npr. platni rokovi navedeni u izreci neke presude) se ne prekidaju.

        Rokovi se ne prekidaju u postupcima u kojima valja odlučiti o zakonitosti postojećeg oduzimanja ili ograničavanja slobode (u slučajevima prisilnog smještanja u psihijatriji, ograničavanja slobode po Zakonu o boravku u domu, o tuberkulozi i o epidemiji). 

        U slučajevima prijeteće opasnosti za tijelo, život, sigurnost ili slobodu ili u svrhu sprječavanja znatne i nepovratne štete, sudac/sutkinja može odlučiti da se rok ne prekida. Onda sud istodobno odredi novi prikladni rok. Međutim, interes za sprječavanje takve opasnosti mora biti jači od interesa društva za zaustavljanje bolesti COVID-19.

        A i rokovi za obraćanje sudu se ne prekidaju, nego samo privremeno obustavljaju (vidi sljedeću točku).

Rokovi za obraćanje sudu

Kako rokovi za zastare tako i rokovi za obraćanje sudu, od 22. ožujka 2020. do 30. travnja 2020. godine privremeno su obustavljeni. To znači da se ti rokovi produljuju za navedeno razdoblje. Osim rokova za zastare se to odnosi, primjerice, i na rokove za ulaganje tužbe zbog ometanja posjeda, tužbe zbog otkaza ili zbog pobijanja otpusta, tužbe protiv rješenja nositelja socijalnog osiguranja (npr. zbog novca za njegu, mirovine zbog invalidnosti ili radne nesposobnosti, kompenzacijske naknade) ili i na rokove za obraćanje sudu u predmetima iz područja prava o najmu nakon donošenja odluke tijela za mirenje.

Ograničavanje kontakta između sudova i stranaka

Usmene rasprave, saslušanja i zaprimanje zahtjeva ili davanje izjava na zapisnik se u načelu ne provodi, sve dok su sloboda kretanja i/ili međuljudski kontakti ograničeni aktualnim mjerama Savezne vlade koje se provode u svrhu suzbijanja bolesti COVID-19. U ovo vrijeme sudski ovrhovoditelji ne provode ovrhe u okviru postupaka prisilne ovrhe, a i strankama se ne dostavljaju sudske odluke, ukoliko nije moguće da se iste dostave putem elektroničkog pravnog prometa.

Iznimka postoji kada bi u suprotnom prijetila opasnost za tijelo, život, slobodu ili sigurnost ili znatna i nepovratna šteta.

Potpuna obustava djelatnosti nekog suda

U slučaju kada postoji takva iznimka, a dotični sud je morao u potpunosti obustaviti svoju djelatnost, zato što je, primjerice, cjelokupno osoblje u karanteni i više nije moguće pobrinuti se za zamjenu, postoji sljedeće rješenje: Savezna ministrica za pravosuđe na stranici www.justiz.gv.at objavljuje potpunu obustavu djelatnosti dotičnog suda. Na zahtjev stranke viši sud – Viši pokrajinski sud (ukoliko je i taj sud obustavio svoju djelatnost: Vrhovni sud) taj slučaj onda prenese na drugi sud, ukoliko se zbilja radi o iznimnom slučaju.

Ovlaštenje za donošenje odredaba

Savezna ministrica za pravosuđe ima mogućnost da u Zakonu do 30. travnja 2020. godine predviđeno prekidanje odn. privremeno obustavljanje rokova u slučaju potrebe produži i odredi daljnje iznimke donošenjem odredaba. Uz to postoji mogućnost da se odrede i novi oblici unošenja, ukoliko je potrebno.

Stečajni postupak

Zahtjev za pokretanje stečajnog postupka se u načelu podnosi u roku od 60 dana od postojanja platne nesposobnosti. Međutim, u slučaju da je ta platna nesposobnost posljedica aktualne pandemije prouzročene bolešću COVID-19, navedeni se rok produljuje na 120 dana.

Ukoliko neki dužnik ne ispuni svoje obveze po planu oporavka, te ga njegov vjerovnik u vremenu od 22. ožujka 2020. do 30. travnja 2020. godine pismeno opomene, iznimno to ne vodi do ponovnog oživljavanja tražbine.

Ovršni postupak

Odsada je moguće da se ovrha odgodi i zbog aktualne pandemije prouzročene bolešću COVID-19, ukoliko se obavezna stranka zbog pandemije našla u situaciji da je njena ekonomska egzistencija ugrožena, što je i dovelo do pokretanja ovrhe.

Predujmovi za uzdržavanje djeteta

Predujmovi za uzdržavanje djeteta po § 3. Zakona o predujmovima za uzdržavanje djeteta se u razdoblju od 22. ožujka 2020. do 30. travnja 2020. godine odobravaju i onda kada dijete kod suda prethodno nije podnijelo dotični zahtjev za ovrhu. Međutim, zahtjevi se u takvom slučaju odobravaju najduže na pola godine.

Predmeti kartelnog prava

A i u pogledu na prijavu udruživanja koja je podnesena između 22. ožujka 2020. i 30. travnja 2020. godine, rok za podnošenje zahtjeva za provjeru počinje teći tek s 1. svibnja 2020. godine.

B) Kaznene stvari

Na području kaznenog prava za vrijeme provođenja mjera u svrhu sprječavanja proširenja bolesti COVID-19, Savezna ministrica za pravosuđe je ovlaštena

        narediti zadržavanje okrivljenice/okrivljenika u istražnom zatvoru u nekoj drugoj pravosudnoj ustanovi, a to bez da se pridrži inače za to predviđenog postupka (pristanak okrivljenice/okrivljenika ili po potrebi saslušanje svih stranaka).

        Uz to je Savezna ministrica za pravosuđe ovlaštena da donošenjem odredbe izda sljedeće naredbe:

        Ukoliko neki sud više nije pristupačan, ta okolnost može postati bitan razlog za prenošenje nadležnosti nekom drugom sudu.

        Dostava pismena i poziva može se ograničiti na te slučajeve u kojima se okrivljenica/okrivljenik nalazi u pritvoru.

        Rokove za maksimalno trajanje istražnog postupka (u načelu tri godine), za ponovno održavanje odgođene glavne rasprave (dva mjeseca) te za prijavu i provedbu pravnih sredstava moguće je prekinuti za vrijeme trajanja naloženih zabrana pristupanja.

        Moguće je narediti da se ročišta o određivanju pritvora (koja sada inače valja provoditi putem video konferencije) ne održavaju, te da se odluka o daljnjem istražnom zatvoru donosi bez provođenja ročišta o određivanju pritvora. Međutim, time se ne mijenjaju uvjeti za produživanje istražnog zatvora i za strogom obavezom provjeravanja suda.

        Moguće je za vrijeme trajanja naloženih zabrana pristupanja ograničiti posjetu u istražnom zatvoru na telefonske kontakte, a moguće je ograničiti i ostali promet s vanjskim svijetom.

        Moguće je narediti da se vrijeme provođenja mjera protiv bolesti COVID-19 koje se odnose na poslovni dio života obveznika plaćanja (npr. zatvaranje poduzeća), ne uračuna u platne rokove kod odobrenih platnih olakšica kod diverzija i novčanih kazna.

        Naposljetku je moguće odredbom odrediti da se vrijeme provođenja takvih mjera ne uračuna ni u rokove za obavljanje socijalnog rada u okviru diverzije.

C) Izvršavanje kazna

A i na području izvršavanja kazna je Savezna ministrica za pravosuđe dobila ovlaštenje da po potrebi odredbom naredi sljedeće mjere:

        Moguće je narediti da se izvršavanje zatvorskih kazna zasada ne provede.

        Moguće je odrediti da se odgoda izvršenja kazne zatvora ne opoziva ni onda kada više nije moguće obaviti socijalni rad („bolje se znojiti nego sjediti“).

        Oboljenje od bolesti COVID-19 ili samo sumnja u infekciju istom moguće je proglasiti razlogom za nesposobnost za zadržavanje u pritvoru.

        Izvršavanje kazne moguće je odgoditi za vrijeme trajanja provođenja mjera protiv proširenja bolesti COVID-19, ukoliko ne proizlazi opasnost od strane osuđenice/osuđenika i ukoliko visina izvršive kazne zatvora ne nadilazi tri godine.

        A i na području izvršavanja kazna je moguće ograničiti posjetu na telefonske kontakte, a moguće je ograničiti i ostali promet s vanjskim svijetom.

        Moguće je narediti prekid roka za ponovno izvršavanje kazne nakon prekida izvršavanja kazne i izlaska kao i izvršavanja mjera nakon prekida istog.

        Moguće je narediti da se saslušanja u vezi sa zahtjevima za uvjetno otpuštanje provode putem video konferencije.

        Naposljetku je moguće odrediti da se zadržavanje u elektronički nadziranom kućnom pritvora („gležnji okovi“) ne opoziva, kada obavljanje posla zbog mjera koje se provode protiv proširenja bolesti COVID-19, nije moguće.