Pravosudni prateći zakon zbog virusa COVID-19

Parlament je sada donio odluku o konkretnim pratećim mjerama u oblasti pravosuđa vezano za krizu zbog virusa COVID-19. Novi zakon je stupio na snagu 22. marta 2020. i sadrži slijedeće izmjene:

A) Građansko pravo i građanski parnični postupak

Opšti prekid rokova

Svi parnično-pravni rokovi koji na dan 22. marta 2020. još nisi bili istekli, prekinut će se do 30. aprila 2020. Isti počinju dakle ponovo teći od 1. maja 2020. u punom opsegu. To se odnosi npr. na rokove za pravne lijekove protiv presuda i odluka, na rokove za ulaganje prigovora protiv naloga za plaćanje, kao i na naloge suda za izjašnjavanje o prijedlogu, za plaćanje predujma za troškove itd.

Izuzima se slijedeće

        Ne prekidaju se rokovi vezani za davanja (npr. rok plaćanja naveden u izreci presude).

        Rokovi se ne prekidaju u postupcima, u kojima se donosi odluka o pravnoj valjanosti važećeg oduzimanja ili ograničenja slobode (prinudni smještaj u psihijatriji, ograničenje slobode prema Zakonu o boravku u domu, o tuberkulozi i epidemiji).

        Ako prijeti opasnost po tijelo, život, sigurnost ili slobodu ili radi spriječavanja znatne ili nepovratne štete, sudija može donijeti odluku da se rok ne prekida. Tada će sud ujedno odrediti novi primjereni rok.  Interes u spriječavanju takve opasnosti mora međutim prevagnuti interes društva u zaustavljanju virusa COVID-19.

        Rokovi za obraćanje sudu se takođe ne prekidaju nego se samo privremeno obustavljaju (vidi slijedeću tačku).

Rokovi za obraćanje sudu

Rokovi zastare kao i rokovi za obraćanje sudu će se privremeno obustaviti između 22. marta 2020. i 30. aprila 2020. To znači da se produžavaju za ovaj vremenski period. Pored rokova zastare se to odnosi npr. i na rokove za podnošenje tužbe zbog ometanja posjeda, tužbe zbog pobijanja otkaza ili otpuštanja, tužbe protiv rješenja nosioca socijalnog osiguranja (npr. novac za njegu, invalidska penzija ili penzija zbog profesionalne nesposobnosti, zaštitni dodatak  itd.) ili radi obraćanja sudu u vezi s predmetom prava zakupa nakon  što je služba za posredovanje i mirenje donijela svoju odluku.

Ograničenje kontakata između sudova i stranaka

Usmene rasprave, saslušanja i prijem zahtjeva ili podnošenje na zapisnik se načelno neće sprovesti dok su aktualnim mjerama Savezne vlade protiv širenja virusa COVID-19 ograničeni sloboda kretanja i/ili međuljudski kontakti. U tom periodu sudski izvršioci neće sprovesti izvršne naloge u izvršnom postupku niti će se strankama dostaviti sudska rješenja ako se dotična ne mogu dostaviti putem prometa elektronskih dokumenata.

- 2 -

Izuzima se slučaj kada bi inače prijetila opasnost po tijelo, život, slobodu ili sigurnost ili znatna i nepovratna šteta.

Potpuna obustava rada suda

Kada je riječ o takvoj iznimnoj situaciji, a dotični sud je morao u potpunosti obustaviti svoj rad pošto je npr. čitavo osoblje u karantinu i ne može naći zamjenu, postoji slijedeće rješenje: Savezna ministarka pravde objavljuje potpunu obustavu rada suda na sajtu www.justiz.gv.at. Na zahtjev stranke prenijet će nadređeni viši pokrajinski sud (ako je i taj sud obustavio svoj rad: Vrhovni sud) predmet drugom sudu ako se zaista radi o činjeničnom stanju koje opravdava iznimku.

Ovlašćenje za donošenje uredbe

Savezna ministarka pravde može po potrebi produžiti zakonom do 30. aprila 2020. predviđeni prekid odnosno privremenu obustavu rokova te odrediti dalje iznimke. Osim toga mogu se propisati i druge oblike podnesaka ako je to potrebno.

Postupak za slučaj insolventnosti

Zahtjev za slučaj insolventnosti se načelno podnosi u roku od 60 dana od nastupa nesposobnosti za plaćanje. Međutim, ako je dotična nesposobnost za plaćanje nastupila zbog aktualne pandemije zbog virusa COVID-19, produžit će se dotični rok na 120 dana.

Ako dužnik u okviru plana sanacije propusti rok i stoga dobije u vrijeme od 22. marta 2020. do 30. aprila 2020. pismenu opomenu od strane poverioca, iznimno ne dolazi do oživljavanja potraživanja.

Izvršni postupak

Od sada se može odmah podnijeti zahtjev za odgađanje izvršenja i zbog aktualne pandemije zbog virusa COVID-19 ukoliko je dužnik zbog pandemije došao u finansijsku situaciju koja mu ugrožava egzistenciju a dotična situacija je dovela do pokretanja postupka izvršenja.

Predujmovi alimentacije

Predujmovi alimentacije shodno § 3.Zakona o predujmovima alimentacije  (UVG) će se odobriti za vrijeme od 22. marta 2020. do 30. aprila 2020.i ako dijete prije toga nije podnijelo sudu dotični prijedlog za izvršenje. Međutim, predujam će se u tom slučaju odobriti najduže pola godine.

Predmeti kartelnog prava

Za prijave po osnovu udruživanja u kartel koje će se podnijeti između 22. marta 2020. i 30. aprila 2020.takođe važi da rok za podnošenje zahtjeva za provjeru počinje teći tek 1. maja 2020.

- 3 -

B) Krivične stvari

U oblasti krivičnog prava je Savezna ministarka pravde tokom trajanja mjera za spriječavanje širenja virusa COVID-19 ovlašćena

        da donosi uredbu da se okrivljeno lice u pritvoru zadrži u drugoj pravosudnoj ustanovi bez sprovođenja inače za takve slučajeve predviđenog postupka (saglasnost okrivljenog lica ili eventualno saslušanje svih stranaka).

        Osim toga može Savezna ministarka pravde uredbom propisati slijedeće:

        Ukoliko sud nije više dostupan, to može biti razlog za prenošenje nadležnosti drugom sudu.

        Dostava pismena i sudskih poziva može se ograničiti na one slučajeve u kojima se okrivljeno lice nalazi u pritvoru.

        Rokovi za najviše trajanje istražnog postupka (načelno tri godine), za novo sprovođenje odgođene glavne rasprave (dva mjeseca) kao i za prijavu i sprovođenje pravnog lijeka mogu se prekinuti za period trajanja naloženih zabrana približavanja.

        Može se naložiti izostanak rasprava o pitvoru (koje se inače sada provode putem videkonferencije) te da će se donijeti odluka o daljem toku pritvora i bez održavanja rasprave o pritvoru. Međutim, time se ništa ne mijenja u pogledu na uslove za nastavak pritvora ili obaveze suda da obavi strogu provjeru.

        Posjeta u pritvoru može se za trajanje naloženih zabrana približavanja ograničiti na telefonski kontakt te se mogu predvidjeti i druga ograničenja kontakta sa zvaničnim svijetom.

        Može se naložiti da se periodi  trajanja mjera protiv virusa COVID-19 koje pogađaju privređivanje obveznika plaćanja (npr. zatvaranje radnja) ne uračunavaju u rokove plaćanja u slučaju odobrenih olakšica pri plaćanju kod tzv. "Diversion" (privremena obustava postupka) i novčanih kazni.

        Konačno se može uredbom propisati da se periodi trajanja takvih mjera ne uračunavaju i u rokove za obavljanje djelatnosti u opštedruštvenu korist u okviru tzv. "Diversion", t.j. privremene obustave postupka

C) Izvršenje zatvorske kazne

I u oblasti izvršenja zatvorskih kazni je Savezna ministarka pravde ovlašćena da uredbom po potrebi propiše slijedeće mjere:

        Može se propisati da se zasada ne mora pristupiti izdržavanju kazne.

        Može se propisati da se ne opoziva odlaganje izvršenja zatvorske kazne i za slučaj da se ne može više obaviti djelatnosti u opštedruštvenu korist ("znojenje umjesto sjedenja").

        Oboljenje zbog virusa COVID-19 kao i sama sumnja da postoji infekcija mogu biti razlozi da se objavi nesposobnost za izdržavanje zatvorske kazne.

        Izvršenje zatvorske kazne može se odložiti za vrijeme trajanja mjera protiv širenja virusa COVID-19 ukoliko ne postoji naročita opasnost osuđenog lica a kazna zatvora koja se treba izvršiti nije viša od tri godine.

- 4 -

        I u oblasti izdržavanja kazne može se ograničiti posjeta na telefonski kontakt te se mogu sprovesti druga ograničenja kontakta sa zvaničnim svijetom.

        Može se propisati prekid rokova za novo pristupanje izdržavanju kazne nakon prekida izvršenja i izlaska kao i izvršenja mjera nakon prekida dotičnog.

        Može se propisati sprovođenje saslušanja o zahtjevima za uslovni otpust putem videokonferenicje.

        Konačno se može odlučiti da se zadržavanje u kućnom pritvoru pod elektronskim nadzorom („nanogice“) neće opozvati ako zbog mjera protiv širenja virusa COVID-19 nije moguće obaviti neki posao.