KODEKS PRAKSE ZA ETIČNO PONAŠANJE

U INSTITUCIJAMA VISOKOG OBRAZOVANJA: PREPORUKE ZA MINISTARSTVO OBRAZOVANJA I NAUKE KOSOVA*

NACRT MODELA KODEKSA ETIKE ZA STUDENTE

Uvod
Cilj ovog dokumenta je da obezbedi okvir za model kodeksa prakse za etičko ponašanje studenata u visokoškolskim ustanovama. Preporuke u ovom modelu kodeksa treba da se odražavaju u internim statutima, pravilima i procedurama odgovarajuće institucije.
Oni se zasnivaju na rezultatima projekta Savjeta Evrope "Jačanje integriteta i borba protiv korupcije u visokom obrazovanju".

Principi

Studenti primljeni u visokoškolske ustanove prema odredbama Zakona o visokom obrazovanju očekuju se da postupaju u skladu sa sledećim opštim principima koji potiču iz međunarodnih izvora:


ü  integritet;

ü  iskrenost;

ü  Istina;

ü  Transparentnost;

ü  Poštovanje drugih;

ü  Poverenje

ü  Odgovornost;

ü  Pravičnost;

ü  Pravda i socijalna pravda;

ü  nesebičnost;

ü  Objektivnost;

ü  Otvorenost;

ü  Akademska sloboda

ü   


Ovi se odnose na njihove odnose sa (i) rukovodećim organom, menadžmentom, akademskim i pomoćnim osobljem i drugim organima institucije, (ii) drugim studentima. Pored toga, lica koja žele da budu upisana u studije imaju pravo da očekuju da rukovodstvo i osoblje institucije postupa pravedno u postupku prijema u skladu sa važećim propisima, pravilima institucije i etičkim principima definisanim u drugim povezanim kodovima.
Takođe, očekuje se i standard etičkog ponašanja od studenta od osoba koje djeluju u njihovo ime, uključujući roditelje i osobe s sličnim statusom.

Model kodeksa i glavna pravila

U skladu sa ovim opštim principima, svaka visokoškolska ustanova mora usvojiti i objaviti pravila koja regulišu (i) ponašanje uključujući disciplinu, akademski integritet i sankcije; (ii) prijemne, studijske programe, preglede i procjenu; (iii) postupke za žalbe.

Kao minimum, ova Pravila bi trebala izričito ugraditi gore navedene principe i osigurati sankcije za nepoštovanje u skladu sa važećim zakonima. Konkretno, studenti:

·         u odnosu na bilo koje lice ili grupu u instituciji ili izvan nje, ne sme da ponudi ili prihvati mito ili drugo nezakonito finansijsko razmatranje, ili da traži ili prihvati bilo koju drugu ličnu uslugu koja može uticati na njih u njihovim studijama ili uticati na druge u svojoj radi i mora odmah prijaviti svaki pokušaj traženja mita ili ličnih usluga nadležnom organu definisanom u Pravilniku institucije;

·         ne sme zloupotrijebiti resurse institucije ili lične ili komercijalne informacije koje ih drži, uključujući intelektualnu svojinu, za ličnu korist ili za bilo koju drugu osobu ili grupu;

·         moraju se ponašati prema upravnom odboru, rukovodiocima, akademskom i pomoćnom osoblju i kolegama studentima na poštovan način, podržavajući gore navedene principe i pozitivno i konstruktivno doprinose akademskom radu institucije;

·         kada učestvuju u studijskim ili istraživačkim aktivnostima, ne smeju se uključiti u plagijat kao što je definisano u Pravilniku institucije, ne navode ili pripisuju rad drugih, prenose drugi posao kao svoj posao, ili falsifikuju rezultate i moraju poštovati etičkim principima u vezi sa zaštitom ličnih podataka i drugim specifičnim principima u određenim predmetnim oblastima prema Pravilima institucije (na primjer u medicinskim i veterinarskim naukama i sociološkim istraživanjima);
·         kada učestvuje u ispitivanju ili drugom obliku ocenjivanja, ne smeju prevariti, kopirati rad drugih, bilo pojedinačno ili kao dio grupe, ili pokušati da steknu bilo kakvu korist, nudeći bilo koji oblik podsticaja, ili svjesno dozvoljavajući bilo kojoj drugoj osobi da nude bilo koji oblik podsticaja u njihovo ime;
·         imaju pravo da prijave bilo kakvu navodnu neusaglašenost sa važećim zakonodavstvom ili etičkim principima u nadležnom organu u povjerenju bez štetnih ličnih posljedica.

Srodna pravila
Osim već pomenutih glavnih pravila, treba usvojiti i druga Pravila ili postojeća pravila prilagođena prema gore navedenim etičkim principima, u skladu sa važećim zakonima i statutom institucije.


* Ova oznaka ne prejudicira pozicije o statusu i usklađena je sa Rezolucijom 1244 Savjeta bezbjednosti i stavom MSP o Kosovskoj deklaraciji o nezavisnosti.