ETIČKI KODEKS INSTITUCIJA U VISOKOM OBRAZOVANJU: PREPORUKE ZA MINISTARSTVO OBRAZOVANJA I NAUKE KOSOVA*

NACRT MODELA ETIČKOG KODEKSA ZA NASTAVNO OSOBLJE SA AKADEMSKIM ZVANJIMA

Uvod

Cilj ovog dokumenta jeste da pruži okvir za model etičkog kodeksa namenjenog  nastavnom osoblju sa akademskim zvanjima u institucijama u visokom obrazovanju. Preporuke sadržane u ovom modelu kodeksa trebalo bi da budu odražene u internim statutima, pravilnicima i poslovnicima odgovarajuće institucije. One su zasnovane na ishodima projekta Saveta Evrope „Jačanje integriteta i borba protiv korupcije u visokom obrazovanju“.

Principi

Od pripadnika nastavnog osoblja koji su imenovani u skladu sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju očekuje se da se ponašaju u skladu sa sledećim opštim principima izvedenim iz međunarodnih izvora:


ü  integritet;

ü  poštenje

ü  istinitost;

ü  transparentnost;

ü  poštovanje;

ü  drugih;

ü  poverenje;

ü  odgovornost;

ü  pravičnost;

ü  ravnopravnost;

ü  pravda i društvena pravda;

ü  demokratsko i etičko upravljanje;

ü  nesebičnost;

ü  objektivnost;

ü  otvorenost;

ü  liderstvo;

ü  akademska sloboda


Ti principi se primenjuju na njihove odnose sa (i) upravnim organom, menadžmentom i drugim rukovodećim organima institucije, (ii) ostalim akademskim odnosnom nastavnim i pomoćnim osobljem, (iii) studentima i (iv) svim ostalim licima ili grupama koje imaju ugovorni ili kakav drugi odnos ili interes u radu date institucije.

Model Kodeksa i glavna pravila

Shodno tim opštim principima svaka institucija u visokom obrazovanju dužna je da usvoji i objavi pravila kojima se uređuje (i) ponašanje, uključujući disciplinske mere i kazne; (ii) pitanje imenovanja, unapređenja i prekida imenovanja; (iii) naučno istraživanje; i (iv) ispitivanje i ocenjivanje. Kao minimum ta pravila treba izričito da sadrže gore navedene principe kao i kazne za neizvršenje tih principa u skladu sa važećim zakonodavstvom. Pre svega, pripadnici nastavnog osoblja:

·         dužni su da postave interese institucije iznad sopstvenih interesa i ne smeju nastojati da izvuku korist iz svog službenog položaja osim onoga što je predloženo važećim zakonom;

·         ne smeju da prihvate nijedno uputstvo od bilo kog pojedinca ili političke stranke, sindikata, verskog ili nekog drugog spoljašnjeg izvora, osim višeg organa vlasti, postupajući u skladu sa opštim načelima i uz dužno poštovanje pojedinačnih akademskih sloboda koje bi se odnosilo na to da treba da postupaju na određeni načinili da se uzdrže od takvog postupanja;

·         u odnosu na bilo koje lice ili grupu unutar institucije ili van nje ne smeju da traže niti da prime bilo kakav mito ili neku drugu finansijsku naknadu, niti da traže ili prihvate bilo kakvu drugu ličnu korist koja bi mogla da utiče na njih u radu koji obavljaju, i moraju bez odlaganja prijaviti nadležnom organu utvrđenom u Pravilima institucije, koji su obavezni da preduzmu odgovarajuće mere za svaki pokušaj da im se ponudi mito ili da im se ponudi neka druga lična korist;

·         treba pismeno da obaveste Rektora, koji mora da prijavi prijavu odboru, ako oni ili neki drugi član njihove najuže porodice imaju bilo kakav lični interes u pitanjima koja utiču na njihov rad - ljudskim resursima (uključujući imenovanja i unapređenja zaposlenih) ili se taj interes tiče finansijskih, ugovornih ili nekih drugih relevantnih pitanja;

·         ne smeju zloupotrebiti resurse institucije, niti lične ili komercijalne informacije koje ta institucija poseduje, uključujući intelektualnu svojinu, za sticanje lične koristi svoje ili bilo kog drugog lica ili grupe;

·         kada učestvuju u imenovanjima, unapređenjima ili drugim zadacima odnosno postupcima koji se odnose na akademsko osoblje, moraju se ponašati u skladu sa gore utvrđenim etičkim principima;

·         kada učestvuju u zadacima ili postupcima ili poslovima drugih organa koji se bave prijemom, ocenjivanjem, ispitivanjem i drugim poslovima koji se odnose na studente, kao i individualnim i grupnim aktivnostima sa studentima,  moraju se ponašati u skladu sa gore utvrđenim etičkim principima;

·         kada učestvuju u istraživačkim aktivnostima, ne smeju se baviti plagijatorstvom, ne smeju propustiti da citiraju ili da uredno atribuiraju rad drugih (navedu ime autora i izvora iz kojeg je tekst preuzet), ne smeju da falsifikuju rezultate istraživanja i moraju se povinovati etičkim principima u  odnosu na zaštitu podataka o ličnosti kao i drugim specifičnim principima u definisanim tematskim oblastima saglasno Pravilima institucije (na primer, u medicinskim i veterinarskim naukama ili u sociološkim istraživanjima);

·         dužni su da se postaraju da sva lica koja su pod njihovom nadležnošću budu upoznata sa relevantnim  zakonodavstvom i propisima kao  i sa posledicama nepoštovanja tih odredaba i da podstiču etičko ponašanje;

·         imaju pravo da prijave svako navodno nepoštovanje važećeg zakona ili etičkih principa nadležnom organu i da to učine u poverenju, bez negativnih ličnih posledica, prihvatajući da će pružanje bilo kakvih informacija dokazano neistinito dovesti do disciplinskog postupka.

Srodna pravila
Pored glavnih Pravila na koja je već ukazano, treba da budu usvojena i ostala pravila ili postojeća pravila treba da budu prilagođena saglasno gore navedenim etičkim principima,  shodno važećem zakonodavstvu i statutu, odnosno internim propisima date institucije.