ETIČKI KODEKS INSTITUCIJA U VISOKOM OBRAZOVANJU: PREPORUKE ZA MINISTARSTVO OBRAZOVANJA I NAUKE KOSOVA *

NACRT MODELA ETIČKOG KODEKSA ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA, REKTORA, PROREKTORE I DRUGE ZAPOSLENE NA UNIVERZITETU NA RUKOVODEĆIM FUNKCIJAMA

      
Uvod

Cilj ovog dokumenta jeste da pruži okvir za model etičkog kodeksa namenjenog članovima upravnih odbora, rektoru, prorektorima i drugim zaposlenima na rukovodećim funkcijama u institucijama u visokom obrazovanju. Preporuke sadržane u ovom modelu etičkog kodeksa trebalo bi da se odraze u internim statutima, pravilnicima i poslovnicima odgovarajuće institucije. Onе su zasnovanе na ishodima projekta Saveta Evrope „Jačanje integriteta i borba protiv korupcije u visokom obrazovanju“.

Principi

Od članova upravnih odbora i rukovodilaca koji su imenovani u skladu sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju očekuje se da se ponašaju u skladu sa sledećim opštim principima izvedenim iz međunarodnih izvora:


ü  integritet;

ü  poštenje;

ü  istinitost;

ü  transparentnost;

ü  poštovanje drugih;

ü  poverenje;

ü  odgovornost;

ü  pravičnost;

ü  ravnopravnost;

ü  pravda i društvena pravda;

ü  demokratsko i etičko upravljanje;

ü  nesebičnost;

ü  objektivnost;

ü  otvorenost;

ü  liderstvo

ü 


Upravni organi 

Saglasno navedenim opštim principima, svaka institucija u visokom obrazovanju dužna je da usvoji i objavi kodeks ponašanja za članove upravnih organa koji kao minimum sadrži te principe i predviđa kazne za njihovo nepoštovanje u skladu sa važećim zakonodavstvom. Pre svega, članovi tih organa:dužni su da postave interese institucije iznad sopstvenih interesa i ne smeju nastojati da izvuku korist iz svog službenog položaja osim onoga što je predloženo važećim zakonom;

·         dužni su da poštuju zakonske odredbe kojima se utvrđuje razlika između uloga člana upravnog organa, člana Senata i Rektora;

·         treba da postave interese institucije iznad sopstvenih interesa i ne smeju nastojati da izvuku korist iz svog službenog položaja osim onoga što je predviđeno važećim zakonom;

·         ne smeju da prihvate nijedan nalog ili naređenje organizacije ili tela koji su ih imenovali da postupaju ili da se uzdrže od postupanja na određeni način, niti smeju da prihvate ijedno uputstvo bilo kog pojedinca ili političke stranke, sindikata, verskog ili nekog drugog spoljašnjeg izvora;

·         treba na samom početku bilo kog sastanka da prijave ukoliko oni sami ili bilo koji član njihove uže porodice imaju neki lični interes za bilo koju tačku dnevnog reda, uključujući tu pitanje ljudskih resursa (što se odnosi na imenovanja i unapređenja zaposlenih), finansijska, ugovorna ili druga relevantna pitanja i treba zvanično da se povuče sa sastanka ukoliko se takva pitanja raspravljaju;

·         ne smeju da traže niti da prime bilo kakav mito ili neku drugu finansijsku uslugu ili da traže ili prihvate bilo kakvu drugu ličnu uslugu koja bi mogla uticati na njega u procesu odlučivanja, i moraju bez odlaganja da prijave nadležnim organima svaki pokušaj da budu podmićeni ili da im se pruže neke druge lične usluge;

·         u ostvarivanju svojih kolektivnih ovlašćenja, ili ličnih delegiranih ovlašćenja u pogledu donošenja ili sprovođenja pravila upravljanja i rukovođenja institucijom, moraju se postarati da ta pravila budu u skladu s važećim zakonodavstvom i gore utvrđenim etičkim principima;

·         treba da usvoje postupke interne revizije i upravljanja rizikom koji omogućuju članovima da budu sigurni da se sva finansijska i druga pitanja koja su relevantna za instituciju u kojoj rade rešavaju pravično, transparentno, delotvorno i efikasno;

·         imaju pravo da prijave nadležnim organima svako navodno nepoštovanje važećeg zakona ili etičkih principa i da to učine u poverenju, bez negativnih ličnih posledica.

Rukovodioci
Takođe u skladu sa gore navedenim opštim principima, svaka institucija u visokom obrazovanju dužna je da usvoji i objavi etički kodeks za rukovodioce, uključujući tu rektore, prorektore, dekane fakulteta, šefove departmana (odseka, odeljenja) i nosioce ekvivalentnih ili sličnih zvanja, kao i članove administrativnog osoblja koji imaju rukovodeća ovlašćenja što kao minimum obuhvata navedene principe i predviđa kazne za neizvršenje u skladu s važećim zakonodavstvom. Pre svega, rukovodioci:

·         treba da poštuju zakone kojima se definišu respektivne uloge rukovodećih tela i uprave;

·         u obavljanju svojih funkcija i dužnosti treba da postave interese institucije iznad svojih ličnih interesa i ne smeju nastojati da izvuku profit iz svog položaja osim onoga što je predviđeno važećim zakonom i ugovorom o radu koji su potpisali;

·         ne smeju da prihvate nijedno uputstvo ili instrukciju bilo kog pojedinca osim višeg organa da postupaju na određeni način ili da se uzdrže od takvog postupanja, niti smeju takvo uputstvo da prihvate od bilo koje političke partije, sindikata ili verske grupe;

·         treba pismeno da obaveste Rektora (ili ukoliko je reč o samom Rektoru, da obaveste predsedavajućeg upravnog organa) ako oni sami ili neki član njihove uže porodice imaju bilo kakav lični interes u pitanjima koja se tiču ljudskih resursa (uključujući imenovanja i unapređenja zaposlenih) ili interes u finansijskim, ugovornim ili nekim drugim relevantnim pitanjima;

·         ne smeju da traže niti da prihvate mito ili bilo kakvu drugu finansijsku naknadu, niti da traže ili prihvate bilo kakvu drugu ličnu uslugu koja bi mogla uticati na njih u njihovom radu i moraju bez odlaganja prijaviti Rektoru svaki pokušaj da im se ponudi mito ili da im se ponudi neka druga lična usluga (ili, ukoliko je reč o samom Rektoru,predsedavajućem rukovodećeg organa);

·         ne smeju da zloupotrebe resurse institucije, niti informacije o ličnosti ili komercijalne informacije koje ta institucija poseduje, za sticanje lične koristi svoje ili bilo kog drugog lica;

·         treba da se postaraju da sva lica koja su pod njihovom nadležnošću budu upoznata sa relevantnim zakonodavstvom i propisima kao i sa posledicama nepoštovanja tih odredaba, i da podstiču etičko ponašanje;

·         imaju pravo da prijave svako navodno nepoštovanje važećeg zakona ili etičkih principa nadležnom organu, i da to učine u poverenju, bez negativnih ličnih posledica.


      
Srodna pravila
Pored etičkog kodeksa za članove upravnih odbora, rektora, prorektore i druge zaposlene s rukovodećim ovlašćenjima, treba da budu usvojena i druga pravila ili postojeća pravila treba da budu prilagođena saglasno gore navedenim etičkim principima.