FIȘĂ INFORMATIVĂ PRIVIND REZULTATELE

Proiecte regionale - Parteneriatul pentru Buna Guvernare

Septembrie 2020

Cifre-cheie 

§ 2 faze succesive, începând cu anul 2015

§ 4 proiecte regionale cu un buget de 3.692.400 EUR

Ce este Parteneriatul pentru Buna Guvernare? 

Prin Parteneriatul pentru Buna Guvernare (PBG), Uniunea Europeană și Consiliul Europei lucrează împreună pentru a consolida guvernarea în regiunea Parteneriatului Estic (Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Republica Moldova, Ucraina, Belarus).
 
PBG oferă sprijin personalizat țărilor din cadrul Parteneriatului Estic pentru a aduce legislația și practica mai aproape de standardele europene în domeniile drepturilor omului, statului de drept și democrației.

Proiect: Consolidarea măsurilor pentru prevenirea și combaterea criminalității economice (ianuarie 2019 - decembrie 2021)  

PBG II oferă sprijin pentru consolidarea abilității țărilor din cadrul Parteneriatului Estic de a preveni și a lupta împotriva criminalității economice, concentrând-se pe partajarea provocărilor și o mai bună înțelegere, și adoptarea noilor instrumente și mecanisme pentru a soluționa în mod eficient problemele corupției, spălării banilor și finanțării terorismului.

§  Setul de instrumente pentru elaborarea Codurilor de Etică și de Conduită pentru parlamentari a fost dezvoltat pentru a sprijini factorii de decizie politică în elaborarea și îmbunătățirea Codurilor de Conduită parlamentară existente. Organismelor de supraveghere și parlamentarilor din țările Parteneriatului Estic le-au fost prezentate cele mai bune practici cu privire la reglementarea conduitei parlamentarilor și a conflictelor de interese.

§  Capacitatea profesioniștilor din domeniu și a factorilor de decizie politică a fost consolidată pentru implementarea sancțiunilor financiare țintite pentru finanțarea terorismului și proliferarea armelor de distrugere în masă, iar activitatea de instruire a oferit o platformă pentru a facilita cooperarea regională în acest domeniu.

§  Proiectul a contribuit la o mai bună cooperare și la dezvoltarea bunelor practici privind recuperarea activelor în cadrul autorităților din țările Parteneriatului Estic. Proiectul regional a oferit instrumente, cele mai bune practici, schimb de informații și relaționare cu privire la mai multe subiecte relevante, contribuind astfel la reformele în curs de desfășurare din țările Parteneriatului Estic.

O fișă cu informații generale despre acest proiect este disponibilă pe site-ul web.

Proiect: Consolidarea profesiei de avocat în conformitate cu standardele europene (iulie 2019 - decembrie 2021)

PBG II sprijină Asociațiile de Barouri pentru a consolida cooperarea acestora, cu scopul de a le îmbunătăți funcționarea și a promova independența în  asigurarea unei protecții juridice a cetățenilor mai bune.

§  Pe baza a 5 misiuni de evaluare și 33 de întâlniri bilaterale cu părțile interesate relevante, proiectul a dezvoltat și a partajat o analiză comparativă a structurii procedurale și instituționale a îndeplinirii funcției de către avocații din regiune, oferind recomandări pentru soluționarea lacunelor în conformitate cu standardele europene.

§  Activitățile de consolidare a capacităților au condus la o mai bună conștientizare de către 30 de avocați în legătură cu funcționarea profesiei juridice în alte țări și necesității îmbunătățirii profesionalismului avocaților și cooperării regionale.

§  Dezvoltarea unui site web - rețe online de cooperare regională pentru Asociațiile de Barouri/Uniunile avocaților a pus la dispoziție informații cuprinzătoare despre standardele și cele mai bune practici europene cu privire la profesia juridică și la cadrul de reglementare pentru activitățile juridice în țările Parteneriatului Estic.

O fișă cu informații generale despre acest proiect este disponibilă pe site-ul web.


Proiect: Accesul femeilor la justiție: realizarea prevederilor Convenției de la Istanbul și a altor standarde europene privind egalitatea de gen (ianuarie 2019 - decembrie 2021)

PBG II  oferă sprijin pentru consolidarea accesului la justiție pentru femei, în general, și femeile victime ale violenței, în conformitate cu Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (Convenția de la Istanbul), contribuind la ratificarea acesteia de către țările Parteneriatului Estic.

§  Proiectul a sporit conștientizarea în regiune cu privire la accesul femeilor la justiție și Convenția de la Istanbul și a încurajat părțile să urmărească procesele de semnare și ratificare a Convenției de la Istanbul, contribuind astfel la Proiectul de Lege privind ratificarea Convenției de la Istanbul în așteptarea aprobării de către Parlamentul Republicii Moldova, pregătirile pentru ratificare în Armenia și Ucraina, și discuțiile privind posibila semnare în Azerbaidjan.

§  Programul-pilot de mentorat pentru profesioniștii din domeniul juridic a permis dezvoltarea de către 60 de profesioniști din domeniul juridic a capacității acestora de a instrui alți profesioniști în domeniu cu privire la asigurarea accesului femeilor la justiție și răspunsul juridic corespunzător la violența împotriva femeilor.

§  Proiectul a contribuit la dezvoltarea indicatorilor pentru măsurarea accesului la justiție pentru femei, organizând activitatea regională și reunind 35 de factori de decizie ministeriali de nivel înalt din țările Parteneriatului Estic.

O fișă cu informații generale despre acest proiect este disponibilă pe site-ul web.

Proiect: Consolidarea accesului la justiție prin mecanisme non-judiciare de compensare pentru victimele discriminării, infracțiunilor bazate pe ură și instigării la ură (februarie 2019 - decembrie 2021)

PBG II are în vedereîmbunătățirea accesului la justiție pentru victimele discriminării, infracțiunilor bazate pe ură și instigării la ură prin mecanisme compensare non-judiciare; consolidarea capacității și cooperării organismelor pentru egalitate/Oficiilor Ombudsmanului cu ONG-urile; și creșterea gradului de conștientizare cu privire la nediscriminare.

§  Proiectul a furnizat sprijin pentru alinierea Proiectului de Lege privind minoritățile naționale din Armenia și a proiectelor de amendamente la Legea privind Egalitatea din Republica Moldova la standardele europene. În Belarus, a elaborat primul sondaj public privind discriminarea, care a subliniat necesitatea creșterii gradului de conștientizare în rândul populației și a dus la sporirea acțiunilor autorităților publice cu privire la combaterea discriminării.  

§  Proiectul a oferit recomandări pentru îmbunătățirea sistemelor de colectare a datelor privind discriminarea, instigarea la ură și infracțiunile bazate pe ură în Ucraina, Armenia și Republica Moldova.

§  Prin instruiri și o reuniune regională care a implicat toate țările Parteneriatului Estic, proiectul a construit relații mai puternice între organismele pentru egalitate/reprezentanții Oficiilor Ombudsmanului și ONG-urilor pentru a comunica cu, și a informa victimele discriminării cu privire la drepturile lor. Capacitatea instituțiilor publice, a organismelor pentru egalitate și a ONG-urilor în Belarus și Azerbaidjan a fost consolidată pentru a utiliza standardele europene privind discriminarea. Drept urmare, Oficiul Ombudsmanului din Azerbaidjan s-a angajat să își extindă mandatul, în ceea ce privește discriminarea.

Mai multe informații: 
https://pjp-eu.coe.int/en/web/pgg2/regional
 Contact:
Ogdp_pgg@coe.int
 @partnershipgovernance
 @CoeEapPCF


O fișă cu informații generale despre acest proiect este disponibilă pe site-ul web.