ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ

«Գործընկերություն հանուն լավ կառավարման»տարածաշրջանային ծրագրեր

Text Box: Կարևոր ցուցանիշներ

§ Երկու հաջորդական փուլեր 2015 թվականից

§ Տարածաշրջանային 4 ծրագիր՝ 3,692,400 եվրո բյուջեով
Text Box: Ի՞նչ է «Գործընկերություն հանուն լավ կառավարման»ծրագիրը
«Գործընկերություն հանուն լավ կառավարման»(ԳԼԿ) ծրագրի միջոցով Եվրոպական միությունը և Եվրոպայի խորհուրդը համատեղ աշխատում են Արևելյան գործընկերության տարածաշրջանում (Հայաստան, Ադրբեջան, Վրաստան, Մոլդովայի Հանրապետություն, Ուկրաինա, Բելառուս)կառավարումն ամրապնդելու նպատակով։
ԳԼԿ-ն տվյալ երկրի առանձնահատկությունները հաշվի առնող աջակցություն է տրամադրում Արևելյան գործընկերության երկրներին՝ մարդու իրավունքների, իրավունքի գերակայության և ժողովրդավարության ոլորտներում օրենսդրությունը և դրա գործնական կիրառելիությունը եվրոպական չափորոշիչներին առավել սերտ մոտեցնելու համար։
2020թ. սեպտեմբեր

Ծրագիր՝Տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների կանխարգելում և դրանց դեմ պայքարի միջոցների ամրապնդում (2019թ. հունվար - 2021թ. դեկտեմբեր)

ԳԼԿ II-ը սատարում է Արևելյան գործընկերության երկրների կարողությունների զարգացմանը՝ տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների դեմ պայքարի և դրանց կանխարգելմաննպատակով՝ սևեռվելով ընդհանուր մարտահրավերներին և խթանելով նոր գործիքների ու մեխանիզմների ընկալումը և որդեգրումը՝ կոռուպցիայի, փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ արդյունավետորեն պայքարելու համար։

§  Ստեղծվել է խորհրդարանների պատգամավորների համար Վարքագծի կանոնագրքեր մշակելու գործիքակազմ՝ խորհրդարանական վարքականոնների մշակման կամ գործող վարքականոնների բարելավման գործում քաղաքականություն մշակողներին աջակցելու նպատակով: Արևելյան գործընկերության երկրների վերահսկող մարմիններին և խորհրդարանականներին ներկայացվել է պատգամավորների վարքագծի և շահերի բախման կարգավորման լավագույն փորձը:

§  Ամրապնդվել են իրավաստեղծ և իրավակիրառ մասնագետների կարողությունները՝ ահաբեկչության ֆինանսավորման և զանգվածային ոչնչացման զենքի տարածման դեմ թիրախային ֆինանսական պատժամիջոցներ կիրառելու նպատակով, իսկ վերապատրաստման միջոցառումները հարթակ են ծառայել այս ոլորտում տարածաշրջանային համագործակցությունը դյուրին դարձնելու համար։

§  Ծրագիրը նպաստել է Արևելյան գործընկերության երկրների իշխանությունների շրջանում համագործակցության ավելացմանը և ակտիվների վերականգնման լավագույն փորձի մշակմանը։Այս տարածաշրջանային ծրագիրն ապահովել է համապատասխան գործիքակազմ, լավագույն փորձ, տեղեկությունների փոխանակում և համագործակցություն մի շարք կարևոր թեմաների հետ կապված՝ նպաստելով Արևելյան գործընկերության երկրներում շարունակական բարեփոխումներին։

Այս ծրագրի մասին ամփոփ տեղեկատվությունը հասանելի է ինտերնետային կայքում։

Ծրագիր՝Փաստաբանի մասնագիտության խթանումը Եվրոպական չափորոշիչներին համապատասխան (2019թ. հուլիս-2021թ. դեկտեմբեր)

ԳԼԿ II-ը սատարում է Փաստաբանների միություններին՝ ամրապնդելով նրանց միջև համագործակցությունը՝ նրանց գործառնությունը բարելավելու և անկախությունը խթանելու,քաղաքացիների համար ավելի լավ իրավական պաշտպանությունապահովելու նպատակով։

§  Հիմնվելով 5 փաստահավաք առաքելությունների և համապատասխան շահագրգիռ կողմերի հետ 33 երկկողմ հանդիպումների վրա՝ ծրագիրը մշակել և տրամադրել է տարածաշրջանում փաստաբանների գործունեության ընթացակարգային և ինստիտուցիոնալ կառուցվածքի համեմատական վերլուծություն՝ ներկայացնելով եվրոպական չափանիշներին համապատասխան լուծումներ առկա բացերի վերաբերյալ։

§  Կարողությունների զարգացմանն ուղղված միջոցառումներիարդյունքում բարձրացել է 30 փաստաբանի իրազեկությունն այլ երկրներում փաստաբանի մասնագիտական գործունեության և փաստաբանի մասնագիտական արհեստավարժության բարելավման ու տարածաշրջանային համագործակցության անհրաժեշտության վերաբերյալ։

§  Ինտերնետային կայքի մշակումը՝ որպես փաստաբանական միությունների համար առցանց տարածաշրջանային համագործակցային հարթակ, հասանելի է դարձրել համապարփակ տեղեկատվություն եվրոպական չափորոշիչների և փաստաբանի մասնագիտության լավագույն փորձի, ինչպես նաև Արևելյան գործընկերության երկրներում փաստաբանական գործունեության կարգավորման իրավական դաշտի վերաբերյալ։

Այս ծրագրի մասին ամփոփ տեղեկատվությունը հասանելի է ինտերնետային կայքում

Ծրագիր՝ Կանանց համար արդարադատության մատչելիություն՝ Ստամբուլյան կոնվենցիայի և գենդերային հավասարության եվրոպական այլ չափանիշների պահպանում(2019թ. հունվար-2021թ. դեկտեմբեր)

ԳԼԿ II-ը սատարում է կանանց և բռնության կին զոհերի համար արդարադատության մատչելիության ամրապնդմանը՝ Եվրոպայի խորհրդի «Կանանց նկատմամբ բռնության և ընտանեկան բռնության կանխարգելման և դրա դեմ պայքարի մասին» կոնվենցիային (Ստամբուլյան կոնվենցիա) համահունչ՝ նպաստելով կոնվենցիայի վավերացմանը Արևելյան գործընկերության երկրներում։

§  Ծրագրի արդյունքումբարձրացել է իրազեկությունը տարածաշրջանում կանանց համար արդարադատության մատչելիության և Ստամբուլյան կոնվենցիայի շուրջ։Ծրագիրը խրախուսել է գործընկերներին հետամուտ լինել Ստամբուլյան կոնվենցիայի ստորագրմանը և վավերացմանը՝նպաստելով Ստամբուլյան կոնվենցիայի վավերացման մասին օրենքի նախագծի ներկայացմանը Մոլդովայի Հանրապետության խորհրդարան, Հայաստանում և Ուկրաինայում Կոնվենցիայի վավերացման նախապատրաստմանը և Ադրբեջանում Կոնվենցիայի ստորագրման հնարավորության քննարկմանը։

§  Իրավական ոլորտի մասնագետների համար նախատեսված փորձնական մենթորային ծրագիրը 60 մասնագետի հնարավորություն է ընձեռել զարգացնել սեփական կարողություններն այլ իրավաբանների վերապատրաստման ոլորտում՝ կանանց համար արդարադատության մատչելիության և կանանց նկատմամբ բռնությանը պատշաճ իրավական պատասխան ապահովելու նպատակով։

§  Ծրագիրը նպաստել է կանանց համար արդարադատության մատչելիության գնահատման ցուցիչների մշակմանը՝ կազմակերպելով տարածաշրջանային միջոցառում և համախմբելով նախարարական մակարդակում որոշում կայացնող 35 բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց Արևելյան գործընկերության երկրներից։

Այս ծրագրի մասին ամփոփ տեղեկատվությունը հասանելի է ինտերնետային կայքում։

Ծրագիր՝ Արդարադատության մատչելիության խթանում Արևելյան գործընկերության երկրներում խտրականության, ատելության հիմքով կատարվող հանցագործությունների և ատելություն սերմանող խոսքի զոհերի համար ոչ դատական կարգով փոխհատուցման մեխանիզմների միջոցով (2019թ. փետրվար-2021թ. դեկտեմբեր)

ԳԼԿ II-ը ձգտում է բարելավել արդարադատության մատչելիությունը խտրականության, ատելության հիմքով կատարվող հանցագործությունների և ատելություն սերմանող խոսքի զոհերի համար ոչ դատական կարգով փոխհատուցման մեխանիզմների միջոցով, ամրապնդել հավասարության հարցերով զբաղվող մարմինների, մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակների և ՀԿ-ների կարողությունները և համագործակցությունը և խթանել խտրականության բացառման մասին իրազեկությունը։

§  Ծրագիրն աջակցություն է տրամադրել Հայաստանում Ազգային փոքրամասնությունների մասին օրենքի նախագիծը և Մոլդովայի Հանրապետությունում Հավասարության մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը եվրոպական չափանիշներին համապատասխանեցնելու ուղղությամբ։ Ծրագրի շրջանակներում Բելառուսում մշակվել է առաջին հանրային հարցումը խտրականության վերաբերյալ, որի արդյունքներն ընդգծել են բնակչության շրջանում իրազեկության բարձրացման և խտրականության դեմ պայքարում պետական մարմինների գործունեության ընդլայնման անհրաժեշտությունը։

§  Ծրագիրը տրամադրել է առաջարկություններ Ուկրաինայում, Հայաստանում և Մոլդովայի Հանրապետությունում խտրականության, ատելություն սերմանող խոսքի և ատելության հիմքով հանցագործությունների վերաբերյալ տվյալների հավաքագրման համակարգերի բարելավման շուրջ։

§  Արևելյան գործընկերության բոլոր երկրներում սեմինարների և տարածաշրջանային հանդիպումների միջոցով ծրագիրն ամրապնդել է հավասարության հարցերով զբաղվող մարմինների/մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակների ներկայացուցիչների և ՀԿ-ների միջև կապերը՝ խտրականության զոհերի հետ հաղորդակցվելու և իրենց իրավունքների վերաբերյալ տեղեկություններ տրամադրելու նպատակով։ Բելառուսում և Ադրբեջանում հզորացվել են հանրային ինստիտուտների, հավասարության հարցերով զբաղվող մարմինների և ՀԿ-ների կարողությունները՝խտրականության հարցերում եվրոպական չափանիշների կիրառման համար։ Արդյունքում Ադրբեջանի Մարդու իրավունքների պաշտպանը հանձն է առել ընդլայնել իր հանձնագիրը՝ ներառելու խտրականության հարցերը։

Text Box: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք՝
https://pjp-eu.coe.int/en/web/pgg2/regional
 Կոնտակտային տվյալներ՝
Ogdp_pgg@coe.int
 @partnershipgovernance
 @CoeEapPCF


Այս ծրագրի մասին ամփոփ տեղեկատվությունը հասանելի է ինտերնետային կայքում։