CUMHURİYET BAŞSAVCILARI İÇİN DIŞ İLİŞKİLER

VE KALİTELİ HİZMET POLİTİKALARI ÇALIŞTAYI PROGRAMI

2. TOPLANTI

20-21 Şubat 2013, Limak Ambassadore Otel, Ankara

EXTERNAL RELATIONS AND QUALITY SERVICE POLICY WORKSHOP PROGRAMME FOR CHIEF PUBLIC PROSECUTORS

THE 2nd MEETING

20-21 February 2013, Limak Ambassadore Hotel, Ankara

20 Şubat –

20 Feb. 2013

1. GÜN Çarşamba                                                                    DAY 1-Wednesday

08:30-09:00

09:00-09:25

09:25-09:35

09:35-09:45

 

Açılış ve Kayıt

Registration and Welcome

Sn. Ibrahim Okur, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 1. Daire Başkanı

Mr Ibrahim Okur, President of the 1st Chamber of the High Council of Judges and Prosecutors (HCoJP)

Sn. Meral Kaya, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı

Ms. Meral Kaya, Deputy Director General of Personnel Affairs of the MoJ

Sn. Virgilijus Valancius, Avrupa Konseyi Uzun Dönemli Danışmanı

Hizmetlerin kalitesi konusunda Avrupa yaklaşımı: ne, ne zaman, neden?

Mr. Virgilijus Valancius, Long Term Consultant, Council of Europe

European approach on quality services: what, when, why?

09:45-10:00

General/Genel Moderator:

Virgilijus Valancius

10:00-10:45

Sn. Selim Yıldız, HSYK Teftiş Kurulu Başkanı,

Türkiye’de Savcılıklarda Kaliteli Hizmetlerin geliştirilmesi için neler yapılabilir? (15 Dk)

Mr Selim Yıldız, Head of Inspection Board of the HSYK

What could be done for developing Quality Service within prosecution offices in Turkey? (15 minutes)

Sn. Gerard Veenstra, Başsavcı, Lelystad, Hollanda

Hollanda’daki Savcılıklarda kaliteli hizmetlerin yönetimi: Avrupa standartları ışığında odaklanılması gereken alanlar (15 dk)

M. Gerard Veenstra, Chief Prosecutor, Lelystad, The Netherlands

The management of the quality services in the prosecution offices in the Netherlands: focus areas in the light of European standards(45 minutes)

10:45-11:00

Kahve Arası  / Coffee break

11:00–12:45

11:00-11:40

General/Genel Moderator

Virgilijus Valancius

11:40-12:20

12:20-12:30

Sn. Antonio Mura, Avrupa Savcıları Danışma Konseyi (CCPE) Başkanı,  CCPE’nin 7 No’lu (2012) ve 4 No’lu (2009, CCJE’nin 12 No’lu Görüşü) Görüşleri ışığında savcıların dış ilişkileri konusunda Avrupa’daki eğilim (40 Dk)

Mr.Antonio Mura, President of the Consultative Council of European Prosecutors (CCPE)

European attitude to the external relations of prosecutors in the light of CCPE opinions No 7 (2012) and No 4 (2009, CCJE Opinion No 12) (40 minutes)

Sn. Fabio Bartolomeo, Italya Adalet Bakanlığı, İstatistik Bürosu Genel Müdürü (40dk.), Savcılıklarda CEPEJ kalite yönetim standartlarının uygulanması (CEPEJ kontrol listesi, memnuniyet anketleri vs.)

Mr. Fabio Bartolomeo, Director General of the Statistics Office of the Italian MoJ

The application of the CEPEJ quality management standards (CEPEJ Checklist, satisfaction surveys etc.) within the  prosecution offices (40 minutes)

Sn. Ramazan Solmaz, Düzce Cumhuriyet Başsavcısı (10 Dk.)

Düzce Adliyesinde Dış İlişkiler ve Hizmetlerin Kalitesi Konusunda Yapılan ve Yapılması Planlanan Çalışmalar

Mr. Ramazan Solmaz, Chief Public Prosecutor of Duzce

Carried out and planned actions in Duzce Courthouse in the field of ERQM

12:30–13:00

Tartışma / Discussion

13:00-14:00

Lunch / Öğle Yemeği

14:00-15:00

Çalışma Grubu toplantıları/ WG Meetings

1.        Hangi kalite konuları konuşulmuştur? Detaylı olarak açıklayabilir misiniz? Neyin kalitesi (usule ilişkin belgeler, sure sınırlamaları, iç teşkilat, yönetim,dış iletişim, vs.) tartışılmıştır? Örnekler vererek açıklayınız. / What quality issues have been discussed durign ERQS meetings you had? Could you explain in detail? Quality of what (procedural documents, time limits, internal organization, management, external communication etc.) has been discussed? Provide examples.

2.        Gerçekleştirdiğiniz toplantıların gündemlerini kim belirlemiştir? Hangi somut konular tartışılmıştır? Sonuçların ölçülmesine ilişkin mekanizmalar tartışılmış veya kurulmuş mudur? Örnekler vererek açıklayınız. / Who drafted the agendas of the meetings you have held? What concrete topics have been discussed? Were the mechanisms to measure results discussed or set up? Provide examples.

3.        DİKH toplantılarınızda (kalite dışında) diğer hangi konular tartışılmıştır? Örnekler vererek açıklayınız. / What other (except quality) topics have been discussed during ERQS meetings? Provide examples. 

4.        Toplantılar nasıl (resmi yazı, gayrı resmi telefon görüşmesi, e-posta, vs. yoluyla) ve nerede (Başsavcılıkta, belediyede, kolluk birimlerinde, vs) düzenlenmiştir? / How (formal letter, informal phone call, e-message etc.) And where the meetings were held (in the ChPP office, local municipality, law enforcement agency etc.)?

15:00-15:15

Kahve Arası / Coffee break

15:15-16:15

Çalışma Grubu toplantıları/WG meetings continued

5.        Toplantı konuları savcılar, idari işler müdürleri, kalemler, ön büro vs. ile önceden konuşulmuş mudur? Konuşulduysa, bu kişiler ilginç/ faydalı konuların tartışılması yönünde önerilerde bulunmuş mudur? Örnekler vererek açıklayınız. / Were the topics discussed with prosecutors, directors of administrative affaires, registries, FO etc. beforehand? If yes, did they propose interesting and useful/valuable topics to be discussed? Provide examples.  

6.        DİKH toplantılarının düzenlenmesi (ayarlanması) için ne kadar süre harcanmıştır? / How much time did the arrangements for ERQS meetings take?

7.        DİKH toplantıları ne gibi somut faydalar sağlamıştır? Bu toplantılara ilişkin bilgiler duyurulmuş mudur? Duyurulduysa, hangi vasıtalar aracılığıyla duyurulmuştur? Örnekler vererek açıklayınız./  What kind of concrete benefits did ERQS meetings bring? Whether the information about such meetings was spread out? If yes, by what means? Provide examples. 

16:15-17:00

Çalışma Gruplarında elde edilen bulguların sunulması

Presentations of the WGs findings

17:00

1. Günün Sonu / End of the 1st Day

21 Subat

21 Feb. 2013

2. GÜN –Perşembe                                                                     DAY 2- Thursday

09:30-10:00

İlk günün özetlenmesi

Wrap up of the first day

Sn. Virgilijus Valancius, Avrupa Konseyi Uzun Dönemli Danışmanı

Mr. Virgilijus Valancius, Long Term Consultant, Council of Europe

External relations/Quality service: the first day

Sn. Gerard Veenstra, Başsavcı, Lelystad, Hollanda

Gözlemler ve Yorumlar

Mr. Gerard Veenstra, Chief Prosecutor, Lelystad, The Netherlands Observations and Comments

10:00-11:15

Sn. Berker Telek KAL-DER Uzmanı

Yargı sistemine ilişkin kalite yönetimi(55 Dk)

Mr Berker Telek, KALDER (Quality Association of Turkey), Expert,  Quality management for judicial system (55 minutes)  

Sn. Nazmi Karyağdı, Maliye Bakanlığı’nda kalite yönetim sisteminin hayata geçirilmesine ilişkin deneyimler, Türk Telekom (15 dk)

Mr Nazmi Karyağdı, Experience got during the introduction of quality management system in the Ministry of Finance of Turkey,Turk Telekom (15 minutes)

KALDER Tarafından çalışma grubuna ayrılmadan önce çalışma yönteminin açıklanması, Working Group Methodology Explanation by KALDER (5 minutes) 

11:10-11:30

Coffee break / Kahve Arası

11:30-13:00

Çalışma Grubu Toplantıları (Birinci Seans) (3 Grup Olacaktır)

Working Groups Meetings (First Session) (There will be 3 Groups)

EFQM kriterleri temelinde tartışmalı öz değerlendirme (Genel Sorular)

Moot self assesment on the EFQM criteria (General Questions)

13:00-14:00

Öğle Yemeği / Lunch

14:00-14:30

Birinci seansta elde edilen bulgulara ilişkin sunumlar (Her grup için max. 10 dakika)

Presentations regarding outcomes of the first session (Max 10 minutes for each Group)

14:30-16:00

Çalışma Grubu Toplantıları (İkinci Seans) (Grup Soruları-3 Grup olacaktır)

Working Groups Meetings (Second Session) (Group Questions-there will be 3 Groups)

16:00-16:15

Kahve Arası / Coffee Break

16:15-16:45

16:45-17:15

İkinci seansta elde edilen bulgulara ilişkin sunumlar (Her Grup maksimum 15 dakika )

Presentations regarding outcomes of the second session (Max 15 minutes for each Group)
 

Değerlendirme ve Kapanış Konuşmaları (30 Dk)

Sn. İbrahim Okur, Sn. Virgilijus Valancius ve KALDER 

Comments on Presentations and Concluding Remarks (30 minutes) :

Mr. Virgilijus Valancius, Mr İbrahim Okur and KALDER

17:15

Kapanış/Closure