Превод от английски език

cepej_coe

Страсбург, 12 декември 2014 г.                                                               CEPEJ (2014)14

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРАВОСЪДИЕТО  

(CEPEJ)

Насоки за ролята на вещите лица, назначени от съда

в съдебното производство

в държавите членки на Съвета на Европа

Документ, приет от CEPEJ на 24-то пленарно заседание

(Страсбург, 11 – 12 декември 2014 г.)


Съдържание

Увод  4

1.      ПРЕДМЕТ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕТО НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ – ЗАДАЧА НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ 5

2.      ЛИЦЕ, ДЕЙСТВАЩО КАТО ВЕЩО ЛИЦЕ. 6

2.1         Физическо лице или орган 6

2.2         Персонал/ служители 6

2.3         Различни вещи лица/ смяна на вещо лице 6

3.      ИЗБОР НА ВЕЩО ЛИЦЕ/ КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР 7

3.1         Изисквания, посочени от страните/ назначение от страните 7

3.2         Назначение от съда. 7

3.2.1          Критерии за избор 7

3.2.2          Процедура за избор/ гаранция за стандарт за качество 9

3.2.3          Задължение на страните да изслушват вещото лице и право за отхвърлянето му .9

3.2.4          Инструктаж на назначено от съда вещо лице 10

3.2.5          Законови средства за защита за страните срещу назначението…………………..……… 10

3.2.6          Средства за контрол на съда след назначението и по време на процедурата за избор 10

4.      ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕТ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕТО (ОЦЕНКАТА)/ ФОРМА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕТО.. 10

4.1         Възлагане на експертизата. 10

4.2         Адресат на заключението. 11

    4.3        Установяване на факти от самите вещи лица 11

    4.4      Подготовка чрез чрез проверки на място или прегледи………………………………………….. 11

4.5         Получаване на допълнителни и подкрепящи доклади или оценки. 11

    4.6       Изисквания относно съдържанието на заключението.……………………………………….........11

    4.7      Устно или писмено заключение/ форма на заключението………………………………………       11

4.8         Междинен доклад или окончателен доклад 12

4.9         Изготвяне на заключението в разумен срок 12

4.10      Указания на съда и на страните 12

5.      ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ. 12

5.1         Лични задължения 12

5.1.1          Лична оценка. 12

5.1.2          Независимост и безпристрастност 12

5.1.3          Задължение на вещото лице за поверителност   13

5.1.4          Задължение за полагане на клетва. 13

5.1.5          Задължение за редовно актуализиране на знанията му. 13

5.2         Процесуални задължения 14

5.2.1          Задължение за представяне на заключението в чист вид. 14

5.2.2          Правилна процедура   14

5.2.3          Подготовка на заключението в разумен срок 14

5.2.4          Предвидими разходи за заключението 14

5.2.5          Задължение за явяване в съда. 14

5.2.6          Комуникация и документация/ задължение за уведомяване 14

5.2.7          Задължение за сключване на застраховка 14

6.      ПРАВА НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ 15

6.1         Лични права

6.1.1          Без право на назначение 15

6.1.2          Лично право за отказ на назначение, ако е предубеден или неквалифициран 15

6.1.3          Право на възнаграждение. 15

6.1.4          Право на авансово плащане 15

6.1.5          Възстановяване на разходи. 15

6.1.6          Осчетоводяване 16

6.2         Процесуални права 16

6.2.1          Право на получаване на напътствия от съда или клиента 16

6.2.2          Право на достъп и право на информираност 16

7.      ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ЕКСПЕРТИЗАТА И САНКЦИЯ В СЛУЧАИ НА НАРУШЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕ 16

7.1         Възможни съдебни санкции 17

7.1.1          Възможни санкции за нарушение на лично или процесуално задължение 17

7.1.2          Възможни санкции в случаи на неправилна/ неквалифицирана оценка 17

7.1.3          Възможни санкции за заключения, непредадени в срок 17

7.2         Възможности за страните да налагат санкции 17

7.2.1          Право на отзоваване на експерт. 17

7.2.2          Право на нов експерт, повторно заключение 18

7.2.3          Искове за вреди в случай на съзнателно даване на неправилна фактическа преценка 18

7.2.4          Задължението на вещото лице за застраховане срещу причиняване на вреда. 18

8.      ПОСЛЕДИЦИ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЕТО В СЪДЕБНИЯ ПРОЦЕС   18

8.1         Обвързващ ефект на заключението 18

8.2         Доказателствена сила. 18

9.      ПЕРСПЕКТИВА. 19


Увод

1.     Целта на настоящия документ е да осигури референтна рамка за законодателя, съдията и всички страни в съдебното производство по отношение на ролята на техническия експерт (наричан по-долу „вещо лице”) в случаи, когато вещото лице е инструктирано от съда в процеса на вземане на съдебно решение. Дефиницията на назначен от съда експерт (вещо лице), използвана в настоящия документ, е дадената в доклада на CEPEJ относно Европейските съдебни системи[1], съгласно която вещите лица „предоставят на разположение на съдилищата научните и техническите си знания относно действителната обстановка”. Документът е предназначен да определи основните принципи относно ролята на вещите лица  в съдебните системи на държавите членки на Съвета на Европа. В допълнение, документът идентифицира принципи, които разясняват правното тълкуване и прилагане на законодателството относно работата на тези вещи лица  по време на съдебното производство. Тези принципи са приложими за всички досъдебни и съдебни производства във всички области на закона; както в граждански, така и в наказателни и административни дела.

2.     Ролята на вещите лица в съдебното производство е различна в някои от държавите членки на Съвета на Европа. Все пак съществуват и сходства. Обикновено вещите лица  помагат на съдиите и на други лица и органи, взимащи решения в съдебната система. Те подпомагат установяването на фактите, което е съществена основа за всяко съдебно решение. Понякога те подпомагат само съдията; в други случаи те дори извършват самостоятелно установяване на факти.  

3.     Обективното и вярно установяване на факти е основата на справедливото и правилно съдебно решение. Вещите лица се назначават или от самия съд, или от страната или страните с цел даване на експертно заключение. В някои случаи те имат задачата да удостоверят факти. Те също така могат (единствено) да съдействат на страните при представянето на доказателства. По този начин вещите лица  или допълват недостатъчното техническо знание на съдията, или помагат за установяването на фактите, доколкото страна е законово задължена да представи доказателства.   

4.     Работата на вещите лица  завършва, когато започва оценяването на фактите, което е задача единствено на съдията. Това е в сила дори и в тези случаи, при които на вещото лице е разрешено да дава насоки във връзка с или да води представянето на доказателства. 

5.     Работата на вещото лице и заключението му имат много важно значение по време на съдебния процес в резултат на специализираните му знания относно въпросния предмет, независимо от различните нива на заключенията на експертизата. Все пак съдията не е длъжен да се съобрази с препоръката в експертното заключение, но в такъв случай съдът трябва да се мотивира и обоснове мнението си, което се различава от препоръката на вещото лице. Обикновено по-голяма тежест има принципа на свободна оценка на доказателствата.   

6.     Работата на вещото лице изисква не само изключително висок стандарт на експертиза – тоест нивото на квалификация и компетентност на вещото лице трябва да съответства на сложността на разглеждания въпрос – но също така и независимост и безпристрастност на вещото лице. 

7.     С цел отговарянето на тези високи стандарти и осигуряване на правилен процес на установяване на фактите е необходимо да се разработят, конкретизират и прилагат правила, които осигуряват не само инструктажа на вещите лица от съда и/или от страните, но също така гарантират работата на вещите лица в съответствие с конституционните принципи.

8.     Настоящите насоки определят минимален практически стандарт, който трябва да бъде поддържан от всички вещи лица. Внимание също така е обърнато на факта, че в Европа съществуват различни съдебни и правни системи и множество различни юрисдикции, което може да доведе до допълнителни задължения и отговорности за вещото лице.   

9.     Вещото лице не трябва да се поддава на влияние от каквито и да било други интереси, различни от предоставянето на доказателства. Всички правила относно правата на вещото лице  и ролята му в съдебния процес  трябва да съблюдават и да се позовават на този общ принцип.

10.   Ето защо от изключително важно значение е съществуването на правила на национално ниво (в различните правни системи), гарантиращи независимост, безпристрастност и интегритет на вещото лице.

11.   В същото време трябва да има и правила, които подпомагат фокусираното провеждане на съдебното производство, така че решението да може да бъде взето в кратък и подходящ времеви период. Твърде дългите съдебни процедури трябва да бъдат избягвани, тъй като точно те често изискват сложен процес за установяване на фактите. В допълнение трябва да се разработи недвусмислена рамка относно финансовите последици от подготовката на експертните заключения.  

12.   Настоящите насоки са предназначени да служат за очертаване на тези цели.  

13.   Целта на настоящите насоки не е да се отговори на въпроса дали и при какви обстоятелства назначението на вещо лице е необходимо по принцип, в съответствие с разпоредбите и принципите на процесуалното право, а да се осигурят критерии за правилния избор и назначение на вещо лице и за подготовката на заключението му и въвеждането му в съдебните производства.   

14.   Заключения на други държавни или частни експерти, които вече са представени извън съдебното производство, не се включват в настоящите насоки – дори и ако те могат да бъдат квалифицирани като част от доказателствата в съдебното производство. Насоките касаят само изследователската работа на вещото лице – независимо от конкретното описание в дадената национална правна система. Следователно те не са приложими за случаи, в които вещото лице се явява като свидетел или професионален свидетел.  

15.   Настоящият документ е изготвен от Работната група за качество на правосъдието (CEPEJ-GT-QUAL) на база на работен документ от Анке Ейлерс /Anke Eilers/ (член на Групата, Германия) и проучване на Гар Йейн Нг /GarYein Ng/ (научен експерт, Норвегия) относно ролята на вещите лица в съдебните системи.

1.     ПРЕДМЕТ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕТО НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ – ЗАДАЧА НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ

16.   Вещото лице трябва да открие и представи на съда тези факти, които могат да бъдат установени само от специалисти, които извършват специализирано обективно наблюдение. Вещото лице предоставя научни и/или технически знания на съдията, което дава възможност на последния да проведе обективно и ясно разследване и оценка на фактите. Вещото лице нито има правомощия, нито пък по какъвто и да е начин е негова задача да поеме отговорността на съдията за преценката и оценяването на фактите, които са основа за отсъждането на съда.    

17.   Вещото лице е част от процеса на вземането на съдебното решение във връзка с предоставянето на специализирано знание на съда. Това специализирано знание се отнася за разследването, преценката и понякога оценяването на факти[2]. Тоест вещото лице  е най-просто казано асистент или консултант на съдията, нищо повече. Следователно ролята на вещото лице е различна от тази на съдията, който е лицето, вземащо решенията относно правните въпроси. Вещото лице предоставя на съда факти в съответствие със специализираното му знание, образование и опит, от които след това съдията може да си извади заключения. 

18.   Дори и ако вещото лице може да играе по-значима роля в процеса на вземането на правни решения в други юрисдикции, той остава задължен да съдейства само с установяването на фактите, а не с прилагането и тълкуването на закона.

19.   Следователно предмет на заключението е пълното описание и разяснение на условия, отнасящи се за лица или обекти, описание и разяснение на събития, както и деклариране на (различните) причини за събития, нанасящи вреди .

20.   В някои изключителни случаи чуждото право може да бъде предмет на експертна оценка. При всички случаи, не е разрешено вещото лице само да прилага закона.

21.   В наказателните процеси, основният фокус на оценката са въпроси относно вината и наказателната отговорност на подсъдимия, личните и икономически обстоятелства, касаещи жертвата, и установяване на причинно – следствените връзки. В гражданските и административните производства с по-голям приоритет са оценката на лица, обекти и реда на събитията.  

22.   Поради това медицински, психологически, строителни и икономически експертни заключения, както и оценки, касаещи пътни инциденти, са от голямо значение.  

23.   Тъй като съдебното решение често зависи от оценката на фактите по същество, резултатите от тези заключения стават все по-важни за изхода на всяка една съдебна процедура. Това също така означава, че е от голямо значение да се избере най-добре квалифицираното и подходящо вещо лице.

2.         ЛИЦЕ, ДЕЙСТВАЩО КАТО ВЕЩО ЛИЦЕ

2.1          Физическо лице или орган

24.   По принцип само физическо лице може да бъде вещо лице. Принципът е индивидуална и лична подготовка на заключението. Причината за това е, че вещото лице трябва лично да поеме отговорността за заключението с оглед на неговото съдържание. Възможно е все пак първоначално да бъде избрана корпорация или институция. Независимо, че за вещо лице  е назначено юридическо лице и , трябва да се осигури, че физическо лице в рамките на юридическото поема отговорността за съдържанието на заключението, подписва го или дава устен доклад в съда.  

2.2          Персонал/ служители

25.   Възможно е вещото лице да се възползва от работата на служители при подготовката и изготвянето на заключението. Тези служители могат не само да извършват подготвителна работа, но също така и да изготвят заключението съгласно указанията на вещото лице. Те трябва да бъдат адекватно контролирани. Все пак, такива служители не стават вещи лица при поемането на определени задачи относно подготовката и изготвянето на заключението. Само лицето, отговорно за заключението – тоест лицето, което подписва заключението – е назначеното и инструктирано  вещо лице. В заключението трябва да бъде ясно посочено – чрез посочване на име, адрес и данни за контакт с вещото лице – кое е това лице. Служителите носят отговорност за работата си само пред вещото лице . Те нямат никакви права или задължения по отношение и vis-a-vis съда. При условие, че работата на асистентите не е била незначителна, в заключението трябва да бъде посочено колко работа е била извършена от служителите или асистентите при изготвянето му.  

2.3          Различни вещи лица/ смяна на вещо лице

26.   Възможно е съдът или страните да назначат няколко вещи лица. Това зависи от разглеждания въпрос. Също така, е възможно вещото лице да счита за необходимо да получи второ експертно мнение относно детайли извън неговата сфера на опит и знания. В такъв случай съдът (или страните) трябва да назначат лице за такова експертно заключение или да упълномощят вещото лице да получи специализирано знание, назначавайки само друго вещо лице.  

27.   Ако са назначени няколко вещи лица за един конкретен въпрос, те трябва да представят на съда единно заключение. Когато не е възможно вещите лица да представят единно експертно заключение, те трябва точно да посочат  въпросите, по които не могат да постигнат съгласие.

28.   С цел избягване на проблеми, касаещи яснотата и опростеността, броят на назначените вещи лица трябва да остане управляем и да не е твърде голям. Той трябва да бъде ограничен до определен брой, зависещ от сложността и целесъобразността на разглеждания въпрос. Този брой се определя от съда или съгласно законодателството. В случай че има много различни вещи лица, изготвящи заключения, трябва да бъде ясно различимо кое вещо лице за кои части от заключението е отговорно. Все пак, заключението трябва да бъде подписано от всяко едно от вещите лица. Ако едно от вещите лица поеме задачите на който и да е друг експерт, той трябва ясно да посочи това.

29.   Ако вещото лице, което е бил назначено от съда, не е в състояние да изготви заключението (напр. поради заболяване, неплатежоспособност, липса на време или отказ поради други причини), съдът може да замени вещото лице с друго, след като потърси мнението на страните по делото за това.  

3.         ИЗБОР НА ВЕЩО ЛИЦЕ/ КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР

3.1   Изисквания, посочени от страните/назначение от страните

30.   Съдът инструктира вещото лице. Той също така може да поиска от страните да направят предложение относно лицето, което ще бъде назначено като вещо лице. Ако двете страни заедно предложат едно и също вещо лице, съдът може да приеме това като основния критерий за избор, но все пак не е обвързан от предложението на страните.  

31.   Страните не са длъжни да предложат вещо лице; те имат това право, в случай че желаят да го направят. В някои изключителни случаи, може да е възможно да се овласти съда да отхвърли предложението на двете страни за едно вещо лице , ако съдът счита, че това лице е абсолютно неквалифицирано.

 

3.2   Назначение от съда

32.   Обикновено съдът трябва да назначи вещо лице без страните, тъй като не съществува едновременно съответстващо предложение за квалифициран експерт от двете страни. В такива случаи съдът трябва да назначи вещото лице в съответствие с конкретни критерии за избор. Квалификацията на вещото лице трябва да бъде основният принцип за избор.  

 

             3.2.1   Критерии за избор  

33.   Съдът – или председателстващият съдия, или административният орган на съда – трябва да назначат вещо лице в съответствие със следните критерии за избор. Събирането и воденето на списъци с вещи лица (които трябва да се проверяват и актуализират редовно от съда), отговарящи на тези критерии, може да бъде много полезно за процеса на избор; все пак, в случай, че обстоятелствата по делото налагат, съдът трябва да бъде свободен да назначава вещи лица, които не са включени в списъците.   

Определяне на знанията на вещото лице

34.   Вещото лице трябва да притежава подходяща квалификация и/или необходимите умения или опит. Квалификацията зависи от сферата на експертизата и от конкретната задача. Вещите лица от сферата на науката и развойната дейност принципно имат богати знания. Въпреки това уменията и знанията могат да бъдат придобити и чрез практически опит. Следователно изискванията относно квалификацията на вещото лице могат да варират в съответствие с различните работни профили и възлагането на задачи.   

Реална независимост и лична безпристрастност и непредубеденост

35.   Вещото лице трябва да остане независимо относно въпроса, предмет на разследването, както и безпристрастен и непредубеден по отношение на двете страни. Вещото лице не може да е бил назначен от една от страните за изготвяне на частно заключение по време на пред-процесуалния етап. На вещото лице, също така, е забранено да бъде в близки лични отношения с която и да е от страните, което би предположило конфликт на интереси. Вещото лице трябва да гарантира, че мнението му е обективно, а не е под влияние на потенциални лични интереси.

36.   Защитата от вещото лице на определена научна позиция принципно не представлява причина срещу назначението му. Все пак, в такъв случай по време на производството трябва да бъде осигурена възможност за представяне на противоположна научна позиция.   

Време и техническа осигуреност/ лични способности  

37.   Вещото лице трябва да има времето и техническите средства да извърши оценката в определения по делото срок и по правилен начин. Вещото лице, също така, трябва да притежава способността да извърши оценката и да бъде на разположение за процеса.  

Предполагаеми разходи  

38.   Най-ниската почасова ставка не трябва да бъде критерий за избор, тъй като по този начин лесно може да възникне възможност за неназначаване на независим и компетентен експерт. Все пак цената и разноските на вещите лица  трябва да бъдат взети под внимание при избора на вещо лице и да бъдат зависими от сумата по спора. Поради това, с цел минимизиране на разходите, може да е необходимо потенциалното назначаване на  местно вещо лице . В допълнение, прогнозните разходи за експертната оценка трябва да бъдат предоставени на вниманието на страните възможно най-рано.   

39.   Ако не съществува законно определена система за възнаграждение на назначавани от съда вещи лица, средните разходи за вещо лице трябва да бъдат приети като валиден критерий за избор.  

 Опит със съдебни експертизи/ назначено на длъжност вещо лице

40.   Изборът на вещото лице не трябва да зависи от това дали експертът вече е имал или не опит със съдебни експертизи. Ако съдът вече познава вещото лице и той е доказал способностите си в съда, това е в полза за назначението на това вещо лице. От друга страна, също така е важно да се вземе под внимание, че вещо лице, което се назначава винаги за едни и същи видове въпроси, може да представлява риск от липса на реална независимост.  

41.   Назначените на длъжност съдебни  вещи лица могат, но не е задължително, да бъдат избирани.  

Предсказуемост на резултата от заключението  

42.   Предсказуемостта на резултата от заключението не може да бъде критерий за избор. Понякога предсказуемостта не може да бъде елиминирана, например в случаите, когато вещото лице поддържа определена научна позиция. Все пак не е разрешено да се назначава съзнателно вещо лице, поддържащ определена научна гледна точка, с цел да се повлияе на резултата от заключението. Във всеки случай, вещите лица трябва да посочат ясно дали поддържат определена научна позиция и ако не, защо са решили да не я поддържат.    

43.   По-скоро винаги трябва да се полагат усилия за назначаване на независимо вещо лице или състав от вещи лица, които могат да представят всички различни научни гледни точки и които могат след това да вземат решение в полза на една от тях, обяснявайки причините за това на съда и страните.  

Разбираемост на езика / гражданство  

44.   Вещото лице трябва да бъде способно да представи заключението си на ясен и разбираем език и когато е необходимо, също така на изисквания официален език, използван в съда. Вещото лице  трябва също да избере стил и начин на представяне, които дават възможност на адресатите на заключението– съд и страни – да разберат изказаното мнение не само езиково, но и по същество, позволявайки на адресатите да предприемат оценка на доказателствата.    

45.   Гражданството на вещото лице и особено това на държавата на съда, не е от значение и следователно не е критерий за избор.   

Убедителност и позоваване на резултати

46.   Вещото лице трябва да бъде сигурно и убедително по отношение на въпросите, които са му възложени, както и трябва да положи усилия да отговори на всички, без да оставя въпроси без отговор. Може да се приеме, че обикновено такъв е случаят с вещи лица с криминалистичен опит.  

Вземане предвид на всички критерии/ обзор  

47.   Критериите за избор трябва да бъдат разглеждани и взети предвид цялостно. Общият принцип трябва да бъде компетентно, независимо и безпристрастно вещо лице, което може да изготви заключение във връзка с добре регулирано съдебно производство. Само по този начин може да се гарантира, че установяването на фактите е правилно и в помощ на съдебното производство.   

3.2.2         Процедура за избор/ гаранция за стандарт за качество  

48.   Съдът трябва да определи дали вещото лице притежава необходимата компетентност и отговаря на изискванията за стандарт за качество, тоест че притежава общото образование и специализирани знания и умения в областта на работата си, така че да може да определи и установи въпросните факти. Вещото лице трябва да докаже компетентността си. По време на процедурата за избор трябва да бъдат спазвани следните правила:   

Лице от съда, отговорно за избора/ лице, посочващо вещото лице

49.   Лицето, посочаващо вещото лице, може или да бъде съдията, водещ съдебния процес, или административен орган на съда. Вещото лице може да бъде избрано или по време на основната процедура на съдебния процес, или в специална отделна процедура. Общият принцип на процедурата за избор трябва да гарантира определен стандарт за качество, като от това следва целта за намирането на компетентно и независимо вещо лице, което няма конфликт на интереси.  

Свободен избор или обвързващи изисквания

50.   По време на процеса за избор съществува възможност за допускане едно единствено лице, отговорно за избора, да направи свободен избор в съответствие с посочените критерии за избор. Също така, е възможно да се извърши избор на вещо лице от предварително избрани вещи лица, включени в определени списъци.   

Одобрени вещи лица

51.   Съдът – или председателстващият съдия, или административният орган на съда – може да реши да се откаже от необходимостта от доказване на квалификациите и знанията на вещото лице, ако назначава одобрено вещо лице, чиято обща компетентност е била доказана пред отговорни органи. По този начин се улеснява процедурата за избор. Проверката на тези знания, квалификации и опит вече не е необходима.

52.   С цел осигуряване, че тези квалификации, знания и опит са поддържани, трябва да съществува редовен мониторинг на статута на одобреното вещо лице. Също така, този статут трябва да бъде ограничен във времето, като съществува възможност за удължаване.    

Вещи лица от професионални камари

53.   Професионалните камари, палати и организации понякога имат списъци с вещи лица. Те могат да бъдат използвани при избора и назначаването на вещо лице. В определени случаи от тези камари и организации може да бъде поискано да направят едно или повече предложения до съда за вещи лица. Това е особено полезно, ако съществуват въпроси относно необикновени и рядко изследвани области на експертиза. Все пак тези предложения нямат обвързващ ефект.   

Други списъци

54.   Възможно е вещи лица да бъдат назначавани от търговски асоциации, създадени с цел предлагане на вещи лица. Тези организации могат да увеличат вероятността за избор на най-подходящото вещо лице, като все пак трябва да се обърне внимание на гаранциите за независимост на експертизата, която те могат да предоставят.    

Задължение на съда за излушване на вещото лицеа в съда прединазначението му

55.   Избраното и посочено вещо лице трябва винаги да има възможност да бъде изслушано в съда след избора му и преди получаването на указания. Вещото лице трябва да има възможност да откаже назначението. 

Срок на назначението на вещото лице  

56.   Вещото лице се назначава само за определен съдебен процес и конкретното установяване на фактите по това дело. За нови въпроси или нова процедура винаги се налага ново назначение.

     3.2.3         Задължение на страните да изслушат вещото лице и право на отхвърлянето му  

57.   След избора на вещото лице със съдебната процедура, страните трябва да имат възможност да изкажат мнение относно номинацията. В тази връзка страните могат да разкрият допълнителна информация относно личните връзки на вещото лице със страните и относно преценката на квалификациите, опита и знанията му и неговата способност да изготви заключението. Страни, които се позовават на конкретна причина за отхвърлянето на дадено вещо лице, трябва да я обяснят с подробности. Съдът трябва да може да отхвърли или замени вещото лице, ако причината за отхвърлянето е счетена за обоснована и целесъобразна.

58.   Валидни причини за отхвърляне на вещо лице могат да бъдат причини, които предполагат нарушение на принципа за реална независимост или безпристрастност и непредубеденост, напр. едностранно пристрастие, предубеденост или предразсъдък, близка връзка с една от страните, конфликт с една от страните, личен интерес от изхода на съдебния процес или категорична липса на компетентност.

3.2.4         Инструктаж на назначено от съда вещо лице  

59.   За да бъде назначено от съда, вещото лице преминава инструктаж.  

3.2.5         Законови средства срещу назначението за страните

60.   Страните трябва да имат възможност да обжалват назначението на определено вещо лице. По този начин може да се гарантира спазването на принципите за независимост, безпристрастност и непредубеденост.  

3.2.6         Средства за контрол на съда след назначението и по време на процедурата за избор  

61.   Съдът или съответният административен орган трябва да може да отмени назначението на вещо лице по време на процедурата, като го освободи. Това е от важно значение в случаи и дела, при които неспособността на вещото лице е била доказана на по-късен етап, например поради лични обстоятелства, които са се променили по време на процедурата, такива като заболяване, неплатежоспособност или липса на действителни знания и опит според собственото мнение на вещото лице. Определени държави са счели за нужно да назначат съдии, които са конкретно отговорни за свързаните с вещите лица въпроси, включително въпроси, касаещи избора им, неизпълнение на задължението на вещото лице да представи експертно мнение, отговарящо на добрите стандарти за качество и др.

4.         ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕТО (ОЦЕНКАТА)/ ФОРМА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕТО

62.   Целта на експертните заключения е да бъдат използвани като доказателства в съдебното производство. Следователно във връзка с практическото прилагане и необходимата неоспоримост на заключението е от важно значение да съществуват общи правила за образеца и формата на заключенията. Това е целта на следните правила.

4.1       Възлагане на експертизата  

63.   Вещото лице трябва да следва точно указанията на съда. Разумно е да се приеме, че това следва да възниква от самото заключение, ако вещото лице точно и изрично се позовава на указанията на съда.

4.2       Адресат на заключението  

64.   Вещото лице трябва да изготви заключението, взимайки предвид (потенциалния) му адресат. С оглед на формата и езика на заключението е важно да се знае кой е получателят.  

65.   Адресатът е назначаващата и инструктиращата страна, тоест съдът или съдебният административен орган, а понякога и самите страни. Независимо от знанията на страните, заключението трябва да бъде разбираемо, ясно и свързано с разглеждането на доказателства, които ще могат да бъдат използвани в съда.  

4.3       Установяване на факти от самите вещи лица

66.   Доколкото е необходимо за оценката на въпросите, възложена на вещите лица, те трябва сами да извършват установяване на фактите, да оценят и проверят въпросния обект или лице, да извършат тествания, изследвания и да симулират поредица от събития.   

4.4          Подготовка чрез  проверки на място или прегледи

67.   Относно тези проверки, вещото лице трябва да подготви и организира собствени посещения на място и трябва да уведоми страните и съда предварително за това. То, също така, трябва да остави отворена възможността за участие. Процедурата трябва да бъде прозрачна за всички участници и не може да бъде предубедена или едностранна. Общият принцип на правото за изслушване (в съда) трябва да бъде спазван по всяко време.  

4.5          Получаване на допълнителни и подкрепящи доклади или оценки

68.   Вещото лице трябва да уведоми съда и страните за липса на личен опит и квалификации и да получи други допълнителни и подкрепящи доклади или експертни мнения относно под-въпроси. Заключението трябва изрично да се позовава на такива допълнителни доклади или оценки, както и да посочва тяхното съдържание.  

4.6          Изисквания относно съдържанието на заключението  

69.   Заключението трябва да бъде ясно, добре подредено, добре структурирано, научно обосновано и разбираемо. В допълнение, то трябва да бъде последователно и в зависимост от определените правила в сферата на експертизата, ново и актуално в оценката си.

70.   Заключението трябва да посочва фактите по делото, върху които се базират резултатите на вещото лице, възможно най-ясно и точно. Аргументите и доводите, посочвани от вещото лице, трябва да бъдат изложени, както е уместно. Ако вещото лице е работило с установени или приети от него факти, той трябва да посочи това.  

71.   В допълнение, заключението трябва да включва обобщение на заключенията и прецизен отговор на поставените от съда въпроси.

4.7          Устно или писмено заключение/ форма на заключението  

72.    Принципно заключението е писмено или в електронна форма. Съгласно указанията на съда, то също така може да бъде представено и устно. Ако вещото лице представи заключението в електронна форма, то носи отговорност за сигурността на писмената форма срещу фалшификации. Съдът и страните трябва да получат писмени заключения или заключения в електронна форма.

73.   В писменото изложение могат да се фокусира върху следните въпроси, ако е уместно:  

-     възлагане на задачи

-     позоваване на съдебно назначение (да се покаже заповедта като доказателство); известия за изследвания, посещения на място, заповед за разследване, участници в посещенията по място и изследванията; 

-     информация относно служители на други експерти;

-     научно доказателство (литература) или други източници (напр. технически правила);

-     известия, показващи кои факти или обстоятелства са били проверени, установени и просто приети;

-     при необходимост трябва да бъде обяснено кои методи или изследвания са били приложени и според случая - какви други методи и теории съществуват;

-     научни спорове и информация относно различните резултати;

-     обяснение на заключенията, направени от вещото лице;

-     степен на вероятност и ограничения на възможностите за определени твърдения.  

4.8          Междинен доклад или окончателен доклад  

74.   Вещото лице може да изготви междинни доклади в зависимост от обхвата на оценката. То представя на съда поне един окончателен доклад. Вещото лице трябва има възможност за добавяне на закъснели допълнения към заключението в сроковете, определени за това.  

4.9          Изготвяне на заключението в разумен срок  

75.   Вещото лице трябва да изготви заключението в разумен срок. Ако съдът определи краен срок за представяне на заключението, вещото лице  е длъжно да го спази.

4.10        Указания на съда и страните

76.   Конкретните указания, дадени от съда относно изготвянето на заключението, като те включват указания относно съдържанието, процедурата и доклада на експерта, трябва задължително да бъдат спазени. Страните могат да задават въпроси по отношение на доклада за разясняване преди началото на процеса.

77.   Съдът или административният орган на съда, който е назначил вещото лице, трябва да имат възможност да дават указания относно конкретното изготвяне на заключението.

78.   Страните в съдебното производство трябва да бъдат изчерпателно информирани за указанията на съда, дадени на вещото лице. Общият принцип на правото за изслушване трябва да бъде спазен.  

79.   Съдът, също така, може да поиска от вещото лице да изготви предварителен доклад, който трябва да бъде представен на страните преди предаването на окончателния му. Тази практика намалява риска от пропуски или грешки по време на експертното оценяване и разяснява позицията на вещото лице по даден въпрос, като по този начин намалява риска от последващ спор относно заключението.  

5.         ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ  

80.   Вещото лице  има задължения, които се отнасят до личността му (лични задължения) и задължения, които касаят самата процедура на оценяване.  

5.1  Лични задължения  

5.1.1          Лична оценка  

81.   Вещото лице трябва да представи и докладва лично заключението. То носи пълна лична отговорност за това и не може да делегира тази отговорност на трети лица. Това е също така в сила особено в случай, когато вещото лице използва услугите на служители по време на оценката.

5.1.2          Независимост и безпристрастност

82.   Вещото лице  трябва да бъде не само лично независимо, но също така и независимо от изхода на съдебния процес и от интересите на страните. Общите принципи за независимост и безпристрастност трябва да се спазват и съблюдават. За да може да постигне тези общи принципи, съществуват конкретни общи професионални принципи и правила, които вещото лице  трябва да спазва.  

83.   Тези правила включват следното за вещото лице:  

-     То трябва да спазва  указанията относно съвременните стандарти на науката, технологията и опита и да полага необходимата грижа. Вещото лице  трябва старателно да определи реалната основа на професионалната/ техническата му оценка и да разясни резултатите от оценката си по разбираем начин. 

-     По време на изпълнение на работата и оценяването, вещото лице  трябва винаги да се пази от опасността от предубеденост и предразсъдъци. При изготвянето и представянето на заключението то трябва да поддържа стриктен неутралитет и да отговаря на въпросите обективно и без предубеденост (безпристрастност).   

-     Вещо лице, което е бил инструктирано и назначено в спорно производство, няма право да сключва договори, които биха застрашили неговата безпристрастност и непредубеденост, или да прави възнаграждението си зависимо от изхода на съдебния процес. Също така е забранено вещото лице да приема каквито и да било други облаги освен таксите и разноските му.  

-     В началото на съдебното производство вещото лице трябва да декларира, че няма общи интереси с която и да е от страните и не трябва да приема указания по който и да е въпрос, във връзка с който би могъл да съществува реален или потенциален конфликт на интереси. Без да се нарушава общоприложимостта и валидността на това правило, вещото лице може да приема указания в уместни случаи и дела, ако пред съдията или пред лицата, които го назначават, е направено пълно разкритие и ако тези лица изрично приемат инструкцията в тази ситуация. Ако след инструктажа на вещото лице възникне реален или потенциален конфликт на интереси, вещото лице трябва да уведоми незабавно за това всички заинтересовани страни и може да се оттегли от назначението си в съответните случаи.   

-     Вещото лицетрябва да докладва всички обстоятелства, които могат да доведат до съмнения относно неговата независимост и безпристрастност в този конкретен инструктаж, напр. негов собствен банкрут или повдигането на обвинение срещу него в наказателно производство.

84.   Съдилищата също трябва да бъдат бдителни относно ситуации на монопол на експертизата. Ротацията на вещи лица може да се счита като подходящо средство за избягване на реципрочна зависимост и за подобряване на независимостта на експерта vis-à-vis съда.

5.1.3          Задължение на вещото лице за поверителност

85.    Вещото лице трябва да пази поверителна цялата информация относно обстоятелствата, които е определило по време на установяването на фактите и оценката. На вещото лице е забранено да информира неоторизирани трети страни относно знанията, които е придобило по време на работата си по оценяването като експерт или да използва това знание в полза на други лица. Вещото лице трябва да задължи служителите си да спазват задължението за поверителност. В допълнение, задължението за поверителност остава в сила дори и след прекратяване на съдебното назначение.

5.1.4          Задължение за полагане на клетва

86.   С цел потвърждаване на неговата независимост вещото лице трябва да предостави публична гаранция. Принципно, това се извършва чрез полагане на клетва относно задълженията му. В случай, че вещото лице е предварително прието и одобрено, то може да положи клетва за безпристрастност и непредубеденост само веднъж.   

5.1.5          Задължение за редовно актуализиране на знанията му  

87.   Вещото лице трябва да притежава високо ниво на технически и професионални знания и/или практически опит в професионалната му област. Вещото лице трябва да поддържа тези знания не само по отношение на опита му, но също така и по отношение на принципите, ръководещи дейността му. То трябва да преминава редовно през професионално обучение и образователни квалификационни курсове. В определени държави вещите лица, също така, имат задължение да преминават обучение относно процесуалните правила, касаещи експертизата и ролята на вещото лице, както и относно условията за участието на вещото лице в изслушванията и представяне на заключението му.  

5.2  Процесуални задължения  

5.2.1               Задължение за представяне на заключението в чист вид

88.   От момента на назначението му вещото лице е длъжно да представи заключение. То може да бъде освободено от това задължение, само ако е освободено от изготвянето на заключение. То трябва да се ограничи стриктно до изготвяне на заключението, а не да дава правен съвет на страните или да предприема правна оценка vis-à-vis съда.  

5.2.2               Правилна процедура  

89.   Вещото лице трябва да проведе оценяването в съответствие с правилна и адекватна процедура. То е обвързано от получените указания. Също така, трябва да информира всички ангажирани лица – съда и страните – за проверките и планираните му действия. В допълнение, вещото лице трябва да им даде възможност да участват, когато това е уместно. Общият принцип на правото на изслушване трябва да бъде спазван. Вещото лице е длъжно да съхранява и третира прилежно документите, да ги представя в срок и да документира оценката си.    

5.2.3               Подготовка на заключението в разумен срок  

90.   Вещото лице, също така, има задължение да извършва оценка и да подготви заключението в разумен срок, най-късно до определената крайна дата. Вещото лице  е длъжно да уведоми съда за причините, поради които заключението не е представено в определения за това срок. В такъв случай, то също така трябва да уведоми съда още колко време ще отнеме подготовката на заключението.    

5.2.4               Предвидими разходи за заключението  

91.   Вещото лице трябва да уведоми съда и страните, преди назначението му, за прогнозната сума на разходите и цената на заключението. Вещото лице,  също така, трябва да уведоми страните и съда по време на процеса на оценяване, ако има промяна в първоначалната прогнозна сума на разходите и цената се увеличава, тъй като оценката е станала по-комплексна и по-скъпа, отколкото очакваното.

92.   Препоръчва се страните да бъдат уведомени предварително за прогнозните разходи.

5.2.5               Задължение за явяване в съда

93.   Вещото лице е длъжно да се яви в съда и да разясни устно доклада си, ако това е поискано от него.  

5.2.6               Комуникация и документация/ задължение за уведомяване

94.   Вещото лице трябва да информира страните и съда за всички стъпки от оценяването (дати на проверки, получаване на знания от други, допълнителни, подкрепящи експертни мнения). В някои случаи, също така, може да е необходимо да се получи одобрението на съда или на страните за разходите.   

95.   Вещото лице е длъжно да съхранява заключението и да докладва стъпките по оценяването. С цел изпълнението на това задължение може да се наложи то да трябва да опише изискванията за проверките, да направи снимки и др. Може да се определи срок по отношение на задължението за съхранение и запазване на документите.  

5.2.7               Задължение за сключване на застраховка  

96.   Вещото лице трябва (освен ако съдът не определи друго) да сключи подходяща застраховка с първокласна застрахователна компания, която предоставя адекватно застрахователно покритие. Вещото лице трябва да поддържа тази застраховка по време на периода на разследването.  

6.         ПРАВА НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ  

97.   Вещото лице има права както по отношение на личността си, така и права, касаещи процедурата по изготвянето на заключението.

6.1  Лични права

6.1.1       Без право на назначение

98.   Вещото лице няма право vis-à-vis съда и/или страните да бъде назначено.

6.1.2       Лично право да откаже назначение, ако е предубеден или неквалифициран  

99.   Вещото лице има право да откаже назначението си, ако не може да изпълнява възложената му задача с безпристрастност и независимост или ако не е достатъчно квалифициран.  

6.1.3       Право на възнаграждение

100.  Когато е назначено от съда, вещото лице има право на възнаграждение за работата си. Това заплащане трябва да покрива направените разходи и цената на труда. Плащането трябва да бъде предвидимо по отношение на сумата, трябва да съответства на общите стандарти, не може да бъде индивидуално договаряно и трябва да бъде коригирано спрямо качеството и сложността на заданието и изразходването на време и усилия за конкретната сума. Работата на вещото лице трябва да бъде разумно и адекватно възнаградена с цел избягване на риска вещото лице да бъде изкушено да наруши независимостта си. Все пак не трябва да има законово изискване по отношение на нивото на заплащане за оценката. Препоръчва се тарифен план, ако съдът назначава вещото лице. Също така, ако страните назначат вещото лице за представяне на заключение  по време на съдебен процес, заплащането на вещото лице трябва да отговаря на общите принципи за пропорционалност, разумност и предвидимост.

101.  Възнаграждението на назначено от съда вещо лицеможе да се калкулира на почасови ставки. Плащането не зависи от резултата на експертизата. Също така, не трябва да  зависи от сумата по спора. По този начин трябва да бъдат обезпечени общите принципи на неутралитет и обективност на вещото лице.   

102.  В допълнение, почасовите ставки на вещото лице зависят от областта на експертизата му, като се взима под внимание и квалификацията му. При определени условия, също така, може да е разрешено да се направи разграничение с оглед на сложността и степента на трудност на експертизата.  

103.  Схемите за правна помощ трябва да включват цената и разходите за заключения по същите правила както за адвокати, когато това се изисква от разглеждания въпрос.

6.1.4       Право на авансово плащане

104.  Вещото лице, което е било назначено от съда, трябва да има право на авансово плащане в зависимост от степента и важността на експертизата. В гражданско дело страните обикновено са задължени да позволяват авансово плащане съгласно принципите и правилата на общото процесуално право.  

105.  Когато вещото лице е представило пълно и уместно заключение, то има правото на пълно възнаграждение[3].

6.1.5       Възстановяване на разходи  

106.  Правата на назначените от съда вещи лица включват заплащане на искания за възстановяване на разноски. Все пак, това искане се отнася само до необходимите разходи и разноски, например пътни разходи, разходи за копиране и телефон, както и разходи за компютърен софтуер, проверки или други разноски за специално оборудване и разходи за служители.

6.1.6       Осчетоводяване  

107.  Вещото лице, също така, има право да уреди сметките си с клиента, след като е завършило работата си като експерт. Ако съдът е назначил вещото лице, последният трябва да поиска определяне на таксите му и разходите за осчетоводяване.   

108.  Клиентът (страната) трябва да възстанови таксата и разходите. Ако вещото лице  е назначено от съда, тези пари се плащат от бюджета. В граждански производства тези разходи принципно се включват в разходите по делото, които се заплащат от страните в съответствие с общите разпоредби за разноските.   

6.2  Процесуални права  

6.2.1       Право на получаване на напътствия от съда или клиента  

109.  Вещото лице има право да получава напътствия във връзка с това как да представи заключението. В допълнение, вещото лице има право да се информира за и да получава указания за личните и процесуалните си задължения. Съдията може и следва да оказва съдействие при необходимост и когато вещото лице  поиска помощ.

6.2.2       Право на достъп и право на информираност  

110.  За да може да извърши правилна и точна експертиза, вещото лице следва да има достъп до всички обекти, лица и събития, които са предмет на проверка и оценка. Копие от оригинала на заповедта за събиране на доказателствата или разследването трябва да бъдат изпратени на вещото лице. Ако вещото лице не е получило възможност да се запознае с тях, това би могло да попречи на изпълнението на задължението му за изготвяне и представяне на експертно заключение.  

111.  Препоръчва се съдът да изпрати за обратна връзка на вещото лице копие от решението по делото, по което вещото лице е оказало съдействие.   

7.   ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ЕКСПЕРТИЗАТА И САНКЦИЯ В СЛУЧАИ НА НАРУШЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕ  

112.  Задълженията на вещото лице са от важно значение за цялото съдебно производство, в частност задължението за представяне на заключение в разумен срок. Известно е, че причината за извънредно дълго съдебно производство често е дългото събиране на доказателства, особено провеждането на експертизи. Поради тази причина от изключително важно значение е съдията и/или съдебното деловодство да могат да следят процеса на оценяване и да се намесват в случай на закъснения при представянето на заключението на вещото лице.    

113.  Също така, непредвидимостта на разходите, произтичащи от назначението на вещо лице, е причина за съда и страните да оказват натиск върху съдебното производство.   

114.  Нарушение на задължението на вещото лице да представи действително вярно заключение, отговарящо на реалните обстоятелства, води до опасност от неправилно съдебно решение.   

115.  В допълнение, от много важно значение е вещото лице  да изпълнява стриктно общите си лични и процесуални задължения.

116.  Следователно трябва да съществуват санкции, които да регулират спазването на задълженията. Трябва да се направи разграничение между възможностите за санкции за съда и за инструктиращия административен орган и страните.  

117.  Потенциално средство за санкциониране би могло да бъде задържане на плащането, освобождаване от експертизата, дисквалифициране като одобрено вещо лице, административна глоба или арест, наказателно производство, дисциплинарни последици или искове за вреди.  

118.  Както беше посочено по-рано в глава IV е), определени държави са преценили за уместно да назначат съдии, които са конкретно отговорни за всички въпроси, свързани с вещите лица, включително избора им, нарушение на задължение от страна на вещото лице и  др.

7.1    Възможни съдебни санкции  

7.1.1   Възможни санкции за нарушение на лично или процесуално задължение  

119.  В зависимост от нарушението на задължение могат да възникнат наказателни производства или други регулаторни правни последици. Ако вещи лица нарушат задължението за поверителност или не се явят в съда да докладват резултатите и да представят заключението си, те са в нарушение на задължението си за информиране и уведомяване на съда или страните. При представяне на неверни декларации за лични качества могат да бъдат наложени административни или дисциплинарни глоби. При по-тежки нарушения съществува възможност за започване дори на наказателно производство.

  

120.  При определени обстоятелства, в зависимост от нарушението на задължение, съществува възможност за окончателно освобождаване на вещото лице от извършване на експертизата за дадено дело. Все пак, ако вещото лице  продължи да изготвя заключението съобразно дадените указания, това не оказва влияние върху доказателствената сила.  

7.1.2    Възможни санкции в случаи на неправилна/ неквалифицирана оценка  

121.  В определени случаи съдът или страните трябва да имат възможност да задават въпроси на вещото лице и да настояват за представянето на завършено заключение. Такъв  конкретно е случаят, ако вещото лице изготвя и представя заключение, което е непълно, неясно, двусмислено и обективно неправилно, не е осъвременено, не съдържа научно доказателство или ако вещото лице не спази указанията за представяне на заключение или се окаже, че то е некомпетентно. В случай на груба небрежност, вещото лице може да бъде подведено под отговорност.   

122.  Ако по време на съдебното производство или на по-късен етап е доказано, че вещото лице е изготвило и представило заключението си по начин, който не е обективно точен, съдът няма право на иск за вреди.

123.  Ако се установи, че дадено вещо лице е неквалифицирано поради липсата на опит и знания, то на вещото лице може да му бъде отказано включването в списъците с одобрени вещи лица или пък да бъде изключено от тях.    

7.1.3   Възможни санкции за заключения, непредадени в срок  

124.  Ако вещото лице не изготви и предаде заключението в определения за това срок, може да му бъде наложена глоба. В много тежки случаи на нарушение на задължение, назначението на вещото лице може да бъде оттеглено.

125.  Все пак, ако вещото лице предаде заключението със закъснение, но е останало назначено за неговото изготвяне и представяне, това не оказва ефект върху доказателствената сила на експертизата.  

126.  Също така, в много тежки случаи, когато вещото лиценоси вина за забавянето, съдът може да намали размера на възнаграждението.

127.  Във всички случаи съдът упражнява контрол върху крайните срокове, определени на вещото лице.

7.2  Възможности за страните да налагат санкции

7.2.1    Право на отзоваване на експерт

128.  Ако вещото лице наруши задължението си да остане независимо, страните имат право да поискат от съдията да го отзове на основание предубеденост. В контекста на дискусията дали дадено вещо лице  да бъде отзовано, страните трябва да обосноват липсата му на независимост, посочвайки причините за това.

7.2.2       Право на нов експерт, второ експертно мнение  

129.  В допълнение, страните трябва да имат процесуалното право да изразят становище относно заключението, да задават въпроси на вещото лице и да представят собствени мотиви/ представят доказателства на база на мнение на частен експерт или с мнение на основен съдебен експерт. Само съдът – а не самите страни – има правото да комуникират директно с вещото лице.

7.2.3       Искове за вреди в случаи на виновно направена невярна  експертиза по фактите

130.  В някои особени случаи, при които вещото лице виновно е извършило и представило невярна и неправилна експертиза, страните може да имат право на завеждане на иск за вреди срещу него.   

131.  В такива случаи е нужно вещото лице да е изготвило и представило невярно заключение умишлено или поради престъпна небрежност. Самата експертиза служи за база на установяване на степента на вината.   

132.  Исковете за вреди срещу вещото лице могат да бъдат уредени в отделна процедура. Без да се нарушава валидността, страните могат, също така, да заведат и съдебно производство по общия ред срещу вещото лице .  

7.2.4       Задължение на вещото лице за застраховане срещу причиняване на вреда

133.  С оглед на възникването на искове за вреди от страните, би имало смисъл да се въведе задължение на вещото лице да се застрахова за случаи на възникнала отговорност (застраховка отговорност).

     8.        ПОСЛЕДИЦИ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЕТО В СЪДЕБНИЯ ПРОЦЕС  

8.1  Обвързващаа сила на заключението  

134.  Заключението не е обвързващо за съда или страните. Съдът го оценява свободно. Съдът трябва да удостовери и определи дали заключението е обективно убедително. За да го направи, съдът следва да вземе предвид всички възражения, които са направени от страните срещу заключението.  

135.  Заключението се въвежда в съдебното производство чрез писмено подаване или устно разяснение по време на процеса. Страните и съдът трябва да имат правото да задават въпроси на вещото лице. Вещото лице е длъжно да изрази мнението си относно предмета по делото и може да извърши допълнителна експертиза. Дискусията относно съдържанието на заключението може да се извърши чрез противопоставянето му на заключения на частни експерти, които вече са на разположение или които тепърва ще бъдат получени.  

136.  Все пак начинът на задаване на въпроси на вещото лице е различен от кръстосан разпит, какъвто може да се прилага само по отношение на свидетелите. Правото на разпит на вещо лице се отнася единствено до разбиране с оглед на съдържанието и до контрол на научната точност на становищата му.

8.2  Доказателствена сила  

137.  Принципно, заключението би трябвало да има същата доказателствена сила както и другите доказателства. Ако заключението не е предназначено да изпълнява функцията на част от доказателствата в съдебен процес, а ще бъде използвано само като средство, спомагащо за реалното разбиране на съдията, то експертните становища нямат задължителен обвързващ ефект. Съдията има право да се отклони от представената позиция и разбиране на вещото лице, ако има основателни причини за това.  

     9.        ПЕРСПЕКТИВА  

138.  Съгласно разгледаните и представени в настоящия документ принципи, всяка държава членка на Съвета на Европа трябва или да въведе правни разпоредби относно правата и задълженията на вещите лица в съдебното производство или да провери, разгледа и контролира дали съществуващите насоки по въпроса отговарят на определените минимални стандарти за правилата за поведение на вещите лица.[1] Доклад на CEPEJ относно Европейските съдебни системи (данни 2012 г.), глава 15.

[2] В някои държави членки на Съвета на Европа чуждото право може да се счита за факт. Консултантите могат да бъдат назначавани от съдията (много често от академичните среди) с цел получаване на съдействие при изясняване на определени въпроси във връзка с тълкуването и прилагането на чуждото право и съдействие на съдията в процеса за вземането на решение. 

[3] Плащането на окончателните разходи за експертното заключение от страните зависи от правните решения, съществуващи във всяка една държава  членка.