Пакет подршке општинским и градским управама за унапређење функције управљања људским ресурсима

УПУТСТВО ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Упутство за подношење пријава за пакете подршке општинским и градским управама садржи информације у вези са општим условима за подношење пријава, информације о начину попуњавања Пријавног формулара за пакет подршке општинским и градским управама и информације o критeријумима и поступку доделе пакета подршке.

Општи услови за подношење пријава

Право на учешће у позиву

Право на учешће у позиву за подношење пријава имају  градови, општине и градске општине у Републици Србији.

Градови Београд, Ниш, Крагујевац и Нови Сад, због своје величине, броја запослених у градској управи и сврсисходности пројекта своју заинтересованост је потребно да искажу искључиво путем достављања Изјаве о сагласности са сарадњу, потписане од стране градоначелника на меморандуму града и Захтева за доделу пакета подршке потписан и печатиран од стране градоначелника на меморандуму града.  

Пакет подршке општинским и градским управама за унапређење функције управљања људским ресурсима 

Заинтересовани градови, општине и градске општине у оквиру реализације пројекта „Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи“, могу да аплицирају за пакет подршке за Унапређење функције управљања људским ресурсима и примене Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (Закон).

Пакет подршке општинским и градским управама подразумева пружање ЕКСПЕРТСКЕ подршке и стручног знања у области управљања људским ресурсима у складу са Законом. Кроз пакет подршке се не обезбеђује било какав вид финансијске подршке.

Планирана је имплементација пакета у укупно 20 градских/општинских управа.

Начин подношења пријава за доделу пакета подршке

Документацију за подношење пријава за доделу пакета подршке чине:

1)      Захтев за доделу пакета подршке (потписан и печатиран од стране градоначелника/председника општине/председника градске општине на меморандуму града, општине или градске општине);

2)      Образац Изјава о сагласности за сарадњу (попуњен, потписан и печатиран од стране градоначелника/председника општине/председника градске општине на меморандуму града, општине или градске општине);

3)      Образац Пријавни формулар за пакет подршке општинским и градским управама (попуњен, потписан и печатиран од стране начелника општинске/градске управе на прописаном обрасцу).

Наведени обрасци (Текст захтева за доделу пакета подршке, Текст изјаве о сагласности за сарадњу, Садржај пакета подршке  и Пријавни формулар за пакете подршке општинским и градским управама) се могу преузети са интернет презентација:

Канцеларије Савета Европе у Београду http://www.coe.int/belgrade

Министарства државне управе и локалне самоуправе http://www.mduls.gov.rs/

Сталне конференције градова и општина http://www.skgo.org/

Документацију за подношење пријава потребно је доставити у штампаном облику у 4 примерка (један оригинал и три копије) у запечаћеној коверти са јасном назнаком : “Пријава за Пакет подршке општинским и градским управама за унапређење функције управљања људским ресурсима у општинским/градским управама”.

На полеђини коверте треба навести назив града/општине/градске општине, име и број телефона особе за контакт.

Пријаве се достављају поштом или лично на следећу адресу:

Канцеларија Савета Европе у Београду

Јовановић Александар

Шпанских бораца 3

BlueCenter

11070 Нови Београд

Рок за достављање пријава је 20. октобар 2016. године до 17.00 часова.

Благовременим ће се сматрати пријаве које су пристигле до последњег дана истека рока за подношење пријава. Неблаговремене, односно пријаве које стигну после рока, неће се разматрати.

Пријаве се подносе на српском језику.

Упутство за попуњавање обрасца-Пријавни формулар за имплементацију пакета подршке општинама/градовима и градским општинама  

Образац Пријавни формулар за пакете подршке  општинским и градским управама је обавезан део документације за подношење пријава. Детаљно упутство за попуњавање обрасца је дато у наставку текста.

А     Општи подаци

A1    Назив града/општине/градске општине. Потребно је унети назив града/општине/градске општине.

A2    Број становника. Потребно је унети последње доступне званичне податке који се односе на укупан број становника на територији града/општине/градске општине.

A3    Укупан број запослених. Потребно је унети укупан број запослених у градској/општинској управи.

A4 Према последњем попису становништва, да ли у вашој локалној самоуправи живе припадници националних мањина? Потребно је унети потврдан или одричан одговор на  питање.

А4а Уколико је ваш одговор потврдан, који проценат националних мањина живи на територији ваше локалне самоуправе? Потребно је процентуално приказати заступљеност сваке националне мањине појединачно.

A5  Да ли у вашој градској/општинској управи постоји систематизована функција/јединица за управљање људским ресурсима/кадровима? Потребно је унети потврдан или одричан одговор на  питање.

А5а Уколико је ваш одговор потврдан, колико људи ради на пословима управљања људским ресурсима? Број запослених који раде на пословима управљања људским ресурсима.

А56 Контакт особа и емаил адреса контакт особе. Потребно је унети име и презиме контакт особе као и емаил адресу на коју ћете бити обавештени о коначном исходу конкурса.

Б    Област подршке за коју аплицирате

Б1    Молимо вас да укратко опишете разлоге због којих аплицирате за примену пакета подршке за унапређење функције управљања људским ресурсима. Потребно је навести основне разлоге због којих постоји потреба за унапређењем функције управљања људским ресурсима у вашој локалној управи.

Б2    Да ли постоји веза између предметне области подршке и развојне стратегије/плана вашег града/општине/градске општине?

Потребно је заокружити један од понуђених одговора.

Уколико је ваш одговор потврдан, опишите везу између предметне области подршке и развојне стратегије/плана вашег града/општине/градске општине. Такође, назначите на ком нивоу (циљ – специфични циљ –активност/пројекат) је предметна област подршке повезана са вашим развојном стратегијом/планом.

Б3     Да ли је ваша градска/општинска управа у претходном периоду већ реализовала активности у оквиру предметне области подршке?

Потребно је заокружити један од понуђених одговора.

Уколико је ваш одговор потврдан, наведите активности које су реализоване у претходном периоду у циљу унапређења функције управљања људским ресурсима. Можете навести и активности чија је реализација у току.

Уколико су активности биле финансиране из средстава међународне помоћи и донација потребно је навести назив пројекта који је подржао активности у граду/општини и период реализације.

Б4     Да ли је ваша градска/општинска управа спремна да обезбеди одговарајући број запослених који ће учествовати у реализацији предвиђених активности, као и одговарајући простор за реализацију планираних активности?

Потребно је заокружити један од понуђених одговора.

Уколико је ваш одговор потврдан, укратко образложите на који начин ћете обезбедити доступност запослених за учешће у предвиђеним активностима (као на пример број  запослених, начин на који планирате да  организујете запослене за потребе реализације планираних активности, и сл.). Такође, наведите и расположивост одговарајућег простора за реализацију планираних активности (обуке запослених и услови за рад консултаната).

Ц         Пакет подршке – Очекивани ефекти и одрживост   

Ц1  Молимо вас да укратко опишете очекивани ефекат који ће се постићи реализацијом планираних активности у оквиру пакета подршке за унапређење функције управљања људским ресурсима у локалној управи. Потребно је навести какав се ефекат очекује након имплементације пакета подршке на вашу градску/општинску управу.

Ц2    Главни изазови са којима се суочава ваша градска/општинска управа, а чијем превазилажењу ће допринети имплементација предметног пакета. Потребно је укратко навести главне потребе и изазове са којима се суочава ваша градска/општинска управа у области управљања људским ресурсима, а чијем задовољењу и превазилажењу ће допринети реализација предметних пакета. Приликом идентификовања потреба и изазова покушајте да будете што конкретнији (нпр. потребно је навести конкретне делове или функције у области управљања људским ресурсима за чије унапређење вам је потребна подршка, конкретно дефинисати  шта је у оквиру дате области потребно унапредити,  са којим тешкоћама и проблемима се запослени суочавају  и сл. ).

Ц3    Одрживост резултата остварених кроз реализацију пакета подршке. Потребно је навести начин на који планирате да, по завршетку реализације планираних активности, обезбедите одрживост остварених резултата, а у циљу обезбеђивања даљег развоја области управљања људским ресурсима.   

Критеријуми и поступак доделе пакета

Критеријуми за доделу пакета

Основни критеријуми и принципи:

А. Територијална заступљеност (минимум по две локалне самоуправе морају бити из сваког  статистичког региона);

Б. Позитивна дискриминација мултиетничких заједница (минимум  три локалне самоуправе морају бити из групе локалних самоуправа у којима једна национална мањина чини 5% или више националних мањина чини 10% од укупног броја становника );

В. Позитивна дискриминација најнеразвијенијих локалних самоуправа (минимум две локалне самоуправе морају бити из четврте групе развијености локалних самоуправа);

Г. Када једна локална самоуправа задовољава више принципа истовремено (територијална заступљеност, мултиетничност, позитивна дискриминација неразвијених локалних самоуправа), она се рачуна за сваки од принципа које испуњава.

Пријаве које задовољавају услове из Упутства за подношење пријава оцењиваће се у складу са следећим критеријумима за оцењивање:

·         Мотивација

·         Потребе

·         Капацитети 

 

Важно је напоменути да ће у обзир  бити узете само пријаве чији укупан број бодова је 20 или више бодова. У случају да овако формиран узорак прелази број од 16 /општина/градских општина, поред критеријума за оцењивање, као корективни фактори  примењиваће се горе наведени основни критеријуми и принципи.

Табеларни приказ критеријума за оцењивање дат је у наставку текста:

Критеријуми за оцењивање

Макс. бр. бодова

Ознака  у упитнику

Мотивација

4

Б

Разлози за аплицирање за одабрану област подршке.

4

Б1

Потребе

20

Б, Ц

Веза између области подршке и развојне стратегије/плана града/општине/градске општине.

5

Б2

Објашњење очекиваних ефеката.

5

Ц1

Изазови/проблеми чијем превазилажењу ће допринети реализација пакета за који се аплицира.

5

Ц2

Обезбеђење одрживост резултата остварених кроз реализацију пакета.

5

Ц3

Капацитети

10

Б, Ц

Претходно реализоване активности у оквиру предметне области подршке

5

Б3

Спремност да се обезбеди одговарајући број запослених и простор за реализацију планираних активности.

5

Б4

Укупно

34

Табела 1. Преглед критеријума за оцењивање

процедура за избор градова, општина и градских општина

Канцеларија Савета Европе у Београду, односно пројектни тим задужен за имплементацију пројекта (Пројектни тим): Управљање људским ресурсима локалној самоуправи расписаће јавни позив за пријаву градова општина и градских општина за имплементацију пакета подршке за унапређење функције управљања људским ресурсима у градовима, општинама и градским општинама.

У циљу избора 20 општина, градова и градских општина биће формирана Комисија, која ће донети одлуку о избору 20 општина, градова и градских општина у којима ће се имплементирати пакети подршке за унапређење функције управљања људским ресурсима. Комисију ће сачињавати по два представника из Савета Европе, Министарства државне управе и локалне самоуправе и Сталне конференције градова и општина. Комисија ће укупно имати 6 чланова.

Приспеле пријаве за избор 20 општина, градова и градских општина ће бити достављене Канцеларији Савета Европе у Београду, односно Пројектном тиму.

Пројектни тим ће распоредити пријављене општине/градове и градске општине у 5 група према броју становника у општинама/градовима и градским општинама, у складу са критеријумима дефинисаним у документу: Методологија и критеријуми за избор 20 пилот општина / градова и градских општина, који је усвојен на Надзорном одбору пројекта, а чији су основни принципи и критеријуми инкорпорирани у овом документу.

Расподела и укупан број општина/градова и градских општина по групама у којима ће се имплементирати пакети подршке наведен је у табели у наставку.

КЛАСИФИКАЦИЈА ГРАДОВА/ОПШТИНА И ГРАДСКИХ ОПШТИНА И ПРИПАДАЈУЋИ БРОЈ МСП

Класификација по групама

Број становника

Број општина/МСП

ГРУПА 1

Општине  до 50.000 становника

6

ГРУПА 2

Градови и општине од 50.000 дo 100.000 становника

3

ГРУПА 3

Градови преко 100.000 становника

5

ГРУПА 4[1]

Четири највећа града у Србији (Београд, Ниш, Крагујевац и Нови Сад)

4

ГРУПА 5

Градске општине

2

Комисија ће извршити евалуацију распоређених градова и општина по групама у складу са специфичним критеријумима дефинисаним у овом Упутству и усвојити предлог о избору 20 општина/градова и градских општина за унапређење функције управљања људским ресурсима.

Пројектни тим Савета Европе ће доставити предлог Комисије члановима Надзорног одбора пројекта који ће донети одлуку о избору 20 градова, општина и градских општина за унапређење функције управљања људским ресурсима, на основу достављеног предлога Комисије.

Обавештавање подносилаца пријава о избору

Подносиоци пријава чије су пријаве одабране ће о резултатима одабира бити обавештени  писаним путем у року од 10 дана након доношења коначне одлуке о одабиру.

Подносиоци пријава чије пријаве нису одабране ће о резултатима одабира бити обавештени  писаним/електронским путем у року од 20 дана након доношења коначне одлуке о одабиру.

Процес усаглашавања и потписивање Меморандума о разумевању

Подносиоци пријава чије су пријаве одабране ће, пре потписивања меморандума о разумевању, уз подршку Пројектног тима приступити процесу усаглашавања својих специфичних потреба са стандардизованим пакетом подршке који им је додељен (у циљу коначног дефинисања приоритетне врсте и обима експертске подршке која ће им бити додељена). Планирани период  процеса усаглашавања је  месец дана.

Након потписивања меморандума о разумевању активности на спровођењу пакета почеће у року од месец дана.[1] Градови Београд, Ниш, Крагујевац и Нови Сад, због своје величине, броја запослених у градској управи и сврсисходности пројекта своју заинтересованост је потребно да искажу искључиво путем достављања Изјаве о сагласности са сарадњу, потписане од стране градоначелника на меморандуму града и Захтева за доделу пакета подршке потписан и печатиран од стране градоначелника на меморандуму града.