Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi

Sadržaj Paketa podrške za JLS u oblasti

upravljanja ljudskim resursima

(NACRT)

Pripremili: Mirjana Stanković i Miloš Stanojčić

PAKET PODRŠKE U OBLASTI UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA

Element paketa

Osnov za primenu

Komentar

1.     Opšte metodološke smernice i uputstva za institucionalizaciju poslova upravljanja ljudskim resursima

Metodološke smernice obuhvataju neophodne početne korake koje jedinica lokalne samouprave treba da sprovede kada se opredeli za uspostavljanje savremene funkcije upravljanja ljudskim resursima. Primenom ovih koraka JLS osigurava poštovanje zakona i adekvatan pristup ovom zadatku, u skladu sa dobrom praksom koja se primenjuje u Evropskoj uniji u datoj oblasti.

Uvod u upravljanje ljudskim resursima na nivou JLS

·   Zakon o zaposlenima u AP i JLS

·   Strategija i akcioni plan za upravljanje ljudskim resursima

·   Prethodna iskustva u uvođenju funkcije upravljanja ljudskim resursima na lokalnom nivou (priručnik Saveta Evrope; priručnik MSP IPA 2007/SKGO/MDULS)

·   Dokumenti SKGO

·   Primeri dobre prakse iz EU i regiona

Kratak dokument koji sadrži pregled osnovnih funkcija u upravljanju ljudskim resursima na nivou JLS (pravni i institucionalni okvir, strateški okvir, elementi, proces, obaveze, uloge i odgovornosti).

Moguća institucionalna rešenja za uvođenje poslova upravljanja ljudskim resursima na nivou JLS

·   Zakon o zaposlenima u AP i JLS

·   Zakon o lokalnoj samoupravi

·   Prethodna iskustva u uvođenju funkcije upravljanja ljudskim resursima na lokalnom nivou (priručnik Saveta Evrope; priručnik MSP IPA 2007/SKGO/MDULS)

·   Primeri dobre prakse iz EU i regiona

Tabelarni pregled mogućih institucionalnih rešenja, sa detaljnim opisom, prednostima/nedostacima i mogućim izazovima za svaki predloženi model

Metodološke smernice za uvođenje poslova upravljanja ljudskim resursima u JLS

·   Zakon o zaposlenima u AP i JLS

·   Prethodna iskustva u uvođenju funkcije upravljanja ljudskim resursima na lokalnom nivou (priručnik Saveta Evrope; priručnik MSP IPA 2007/SKGO/MDULS)

·   Primeri dobre prakse iz EU i regiona

Detaljno objašnjenje procesa uvođenja funkcije, obavezni i poželjni elementi; koraci u procesu:

Model Odluke o uspostavljanju poslova ljudskih resursa u JLS

·   Prethodna iskustva u uvođenju funkcije upravljanja  ljudskim resursima na lokalnom nivou (priručnik MSP IPA 2007)

·   Primer dobre prakse: opština Zvezdara

Odluka se odnosi na opredeljenje JLS da uvede savremeno upravljanje ljudskim resursima i da na odgovarajući način sistematizuje tu funkciju, uz podršku konsultanta CoE.

Model Rešenja o imenovanju radnog tima za uspostavljanje poslova ljudskih resursa u JLS

·   Prethodna iskustva u uvođenju funkcije upravljanja ljudskim resursima na lokalnom nivou (priručnik MSP IPA 2007)

·   Primer dobre prakse: opština Zvezdara

Rešenjem se imenuje radni tim (na čelu sa koordinatorom) koji će se u toku primene HRM MSP paketa sistematski baviti uvođenjem funkcije i koordinisati sve aktivnosti sa konsultantom.

Instrument za procenu trenutnog stanja u upravljanju ljudskim resursima, sa uputstvom za korišćenje

·   SKGO – (Online) instrument za samoprocenu učinka u oblasti upravljanja ljudskim resursima (usklađen sa Zakonom)

·   Vodič za korišćenje instrumenta (usklađen sa Zakonom)

Instrument je razvijen od strane SKGO i u upotrebi je već nekoliko godina. SKGO trenutno radi na usklađivanju ovog dokumenta sa novim Zakonom.

Na početku primene MSP, neophodno je da se, uz korišćenje postojećeg instrumenta SKGO (koji je usklađen sa zahtevima novog Zakona) utvrdi početno stanje (baseline), kako bi se u narednim godinama pratio učinak u ovoj oblasti.

U okviru ovoga, pripremiti i model Izveštaja o trenutnom stanju (situaciona analiza)

Model akcionog (operativnog) plana za uvođenje poslova ljudskih resursa u JLS

·   Prethodna iskustva u uvođenju funkcije upravljanja ljudskim resursima na lokalnom nivou (priručnik MSP IPA 2007)

·   Primer dobre prakse: opština Zvezdara

Na osnovu sprovedene situacione analize, preporučuje se da JLS pripremi detaljan akcioni plan za uvođenje poslova ljudskih resursa sa sledećim elementima: aktivnosti, neophodni resursi, odgovorne osobe, korisnici/bitni akteri, neophodan budžet, rok za realizaciju, pokazatelji na nivou izlaznih rezultata, učinka i efekata)

Model plana za monitoring uvođenja poslova ljudskim resursima u JLS

·   Prethodna iskustva u uvođenju funkcije upravljanja  ljudskim resursima na lokalnom nivou (priručnik MSP IPA 2007)

·   Primer dobre prakse: opština Zvezdara

Na ovaj način uvodi se jednostavan instrument za praćenje realizacije aktivnosti planiranih u okviru Paketa podrške u procesu uvođenja poslova upravljanja ljudskim resursima.

2.      Modeli ključnih akata obaveznih po Zakonu o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave (Službeni glasnik RS br. 21/2016)

Uspostavljanje savremene funkcije upravljanja ljudskim resursima u JLS, podrazumeva, pre svega, usvajanje ključnih akata, obaveznih po Zakonu. U tom smislu, ovaj segment paketa predstavlja neophodan preduslov za….., a uspešnost u sprovođenju ovih poslova u velikoj meri zavisi od kvaliteta,  sveobuhvatnosti i redovnog ažuriranja ovih dokumenata.

Modeli organizacije opštinske/gradske uprave 

·   Čl. 53. i 59.  Zakona o lokalnoj samoupravi

·   Kroz program MSP IPA/2007/SKGO/MDULS pripremljeni modeli organizacije opštinske/gradske uprave

Odluka o organizaciji gradske/opštinske uprave je obavezan dokument po Zakonu

Modeli su osmišljeni kao praktičan alat za pružanje stručne podrške JLS i GO prilikom definisanja unutrašnje organizacije uprave i sistema upravljanja ljudskim resursima i procesima rada u upravi

Model Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta 

·   SKGO model pravilnika o unutrašnjoj organizaciji opštinske/gradske uprave

·   Čl. 58.-68. Zakona o zaposlenima u AP i JLS

·   Uredba o kriterijumima za razvrstavanje radnih mesta i merilima za opis radnih mesta službenika u AP i JLS

·   Uredba o kriterijumima za razvrstavanje radnih mesta i merilima za opis radnih mesta nameštenika u AP i JLS

Obavezan dokument po Zakonu

Radna mesta i njihovo razvrstavanje po zvanjima uređuju se Pravilnikom.

Pravilnikom se utvrđuju opisi radnih mesta, zvanja u kojima su radna mesta razvrstana, potreban broj izvršilaca za svako radno mesto, vrsta i stepen obrazovanja, radno iskustvo i drugi uslovi za rad na svakom radnom mestu.

U jedinici lokalne samouprave, odnosno gradskoj opštini, Pravilnik usvaja Veće. Pravilnik obuhvata radna mesta i njihovo razvrstavanje u organima, stručnim službama i posebnim organizacijama.

U jedinicama lokalne samouprave u kojima je organ uprave organizovan u više uprava za pojedine oblasti, načelnik uprave u okviru koje se obavljaju opšti, pravni ili normativni poslovi, priprema objedinjen predlog Pravilnika, koji dostavlja Veću na usvajanje.

Smernice za izradu Kadrovskog plana

·   SKGO Model Kadrovskog plana

·   Čl. 76.-78. Zakona

·   Uredba o pripremi Kadrovskog plana

Obavezan dokument po Zakonu

Kadrovski plan sastoji se od prikaza broja zaposlenih prema radnim mestima i zvanjima, broja zaposlenih sa radnim odnosom na neodređeno vreme koji su potrebni u godini za koju se donosi Kadrovski plan, broj pripravnika čiji se prijem planira i broj zaposlenih čiji se prijem u radni odnos na određeno vreme planira u kabinetu izabranog lica u organu autonomne pokrajine kao i u kabinetu gradonačelnika, predsednika opštine, odnosno predsednika gradske opštine ili zbog povećanja obima posla.

Kadrovski plan u jedinici lokalne samouprave usvaja skupština grada, opštine, odnosno gradske opštine istovremeno sa odlukom o budžetu jedinice lokalne samouprave, odnosno gradske opštine.

Na osnovu Kadrovskog plana, donosi se Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta, odnosno, izmene dopune tog Pravilnika.

Način na koji se dobijaju podaci za Kadrovski plan je ključan – u okviru paketa JLS treba da dobiju smernice kako da prikupe podatke i kako da ih najbolje predstave u okviru Kadrovskog plana.

3.     Drugi preporučeni okvirni dokumenti

Iako nije obavezan po Zakonu, ovaj segment paketa je od suštinskog značaja. Politika upravljanja ljudskim resursima osigurava podršku zakonodavne vlasti, na nivou stavova, vrednosti i opredeljenosti za modernizaciju i profesionalizaciju lokalne samouprave, dok jasno definisane procedure obezbeđuju jednak nivo razumevanja elemenata i procesa upravljanja ljudskim resursima na izvršilačkom nivou i obezbeđuju čvrstu osnovu za njegovu primenu.

 

Model Politike upravljanja ljudskim resursima

·   Prethodna iskustva u uvođenju funkcije upravljanja  ljudskim resursima na lokalnom nivou (priručnik MSP IPA 2007 /SKGO/MDULS)

·   Primer dobre prakse: opština Zvezdara

Dokument nije obavezan po Zakonu, ali je preporuka da ga Skupština usvoji, kao krovni dokument, kojim se iskazuje opredeljenje i spremnost JLS da upravlja ljudskim resursima na savremen i transparentan način, u skladu sa principima EU i novim zakonodavnim okvirom.

Model Pravilnika/Procedure za upravljanje ljudskim resursima

·   Prethodna iskustva u uvođenju funkcije upravljanja ljudskim resursima na lokalnom nivou (priručnik MSP IPA 2007/SKGO/MDULS)

·   Primer dobre prakse: opština Zvezdara

Dokument nije obavezan po Zakonu, ali je vrlo bitan za regulisanje postupka upravljanja ljudskim resursima u JLS, jer se njime jasno definišu svi aspekti – procedure, ključne funkcije, uloge i odgovornosti svih aktera na nivou JLS, kanali i način komunikacije unutar opštinske uprave, itd.

Model Plana komunikacije u oblasti upravljanja ljudskim resursima

·   Prethodna iskustva u uvođenju funkcije upravljanja  ljudskim resursima na lokalnom nivou (priručnik MSP IPA 2007/SKGO/MDULS)

·   Primeri dobre prakse iz EU i regiona

Nije obavezan po Zakonu, ali se preporučuje kao jedan od ključnih dokumenata za ovu oblast.

4.     Modeli akata, dokumenata i obrazaca

Ovaj deo paketa podrške predstavlja inventar svih neophodnih modela akata, dokumenata i obrazaca i obezbeđuje standardni okvir za sprovođenje svih funkcija upravljanja ljudskim resursima, u skladu sa Zakonom i međunarodnom praksom.

Model godišnjeg plana rada Jedinice za upravljanje ljudskim resursima

·   Prethodna iskustva u uvođenju funkcije upravljanja  ljudskim resursima na lokalnom nivou (priručnik MSP IPA 2007/SKGO/MDULS)

·   Primer dobre prakse: opština Zvezdara

Nije zakonska obaveza, ali je veoma bitan dokument za operacionalizaciju poslova upravljanja ljudskim resursima

4.1 Zapošljavanje

Model Oglasa o internom konkursu

·   Čl. 83.-90. Zakona

·   Uredba o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u AP i JLS

Obavezan dokument po Zakonu

Radi popunjavanja izvršilačkog radnog mesta sprovodi se interni konkurs.

Interni konkurs oglašava poslodavac na oglasnoj tabli.

Na internom konkursu mogu da učestvuju službenici zaposleni na neodređeno vreme kod poslodavca koji oglašava interni konkurs.

Pravo učešća na internom konkursu imaju službenici u istom zvanju ili službenici koji ispunjavaju uslove za napredovanje u zvanje u koje je razvrstano radno mesto koje se popunjava.

Rešenje o imenovanju Konkursne komisije za sprovođenje internog konkursa

·   Čl. 85 Zakona

·   Uredba o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u AP i JLS

Obavezan dokument po Zakonu

Interni konkurs sprovodi konkursna komisija od tri člana.

Konkursnu komisiju za sprovođenje internog konkursa imenuje službenik na položaju koji rukovodi organom autonomne pokrajine, odnosno načelnik uprave, tako da konkursnu komisiju obavezno čine neposredni rukovodilac organizacione jedinice u kojoj se popunjava radno mesto, službenik koji je stručan u oblasti za koju se popunjava radno mesto i službenik koji obavlja poslove iz oblasti upravljanja ljudskim resursima.

Model Sporazuma o preuzimanju

·   Čl. 91.-93. Zakona

Obavezan dokument po Zakonu

Poslodavac može preuzeti od drugog poslodavca, odnosno iz državnog organa, bez konkursa, službenika koji je u radnom odnosu na neodređeno vreme.

Preuzimanje službenika vrši se na osnovu sporazuma o preuzimanju uz saglasnost službenika koji se preuzima

Model Oglasa o javnom konkursu

·   Čl. 94.-111. Zakona

·   Uredba o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u AP i JLS

Obavezan dokument po Zakonu

Javni konkurs se sprovodi radi popunjavanja radnih mesta službenika i nameštenika, kao i za prijem pripravnika.

Javni konkurs za popunjavanje položaja oglašava Veće.

Pre oglašavanja javnog konkursa za popunjavanje položaja Veće obrazuje konkursnu komisiju.

Model Rešenja o imenovanju Konkursne komisije za sprovođenje javnog konkursa

·   Čl. 96. Zakona

·   Uredba o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u AP i JLS

Obavezan dokument po Zakonu

Izborni postupak sprovodi konkursna komisija od tri člana.

Najmanje jedan član komisije mora imati stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; jedan član koji je stručan u oblasti za koju se popunjava položaj i službenik koji obavlja poslove iz oblasti upravljanja ljudskim resursima.

Po okončanom izbornom postupku konkursna komisija sastavlja listu od najviše tri kandidata koji su sa najboljim rezultatom ispunili merila propisana za izbor.

Model Rešenja o izboru kandidata

Čl. 106. Zakona

Obavezan dokument po Zakonu

Rešenje o izboru kandidata sa liste za izbor donosi načelnik uprave u roku od 15 dana od prijema liste za izbor.

Model Rešenja o premeštaju

·   Čl. 112. Zakona

Obavezan dokument po Zakonu

Službenik može, zbog potrebe rada, da bude trajno ili privremeno premešten na drugo odgovarajuće radno mesto.

Za premeštaj službenika zbog potrebe rada, nije potrebna saglasnost službenika.

4.2 Radni odnos i vođenje kadrovske evidencije

Predlog sadržaja informacionog sistema za vođenje kadrovske evidencije i upravljanje ljudskim resursima u JLS

·   Član 190-191

·   Prethodna iskustva u uvođenju funkcije upravljanja ljudskim resursima na lokalnom nivou

·   Primeri dobre prakse (EU, region, opština Zvezdara)

Vođenje kadrovske evidencije i sistematsko upravljanje ljudskim resursima je obaveza po Zakonu.

Informacioni sistem će se izraditi u okviru posebnog projektnog zadatka.

Model Rešenja o davanju saglasnosti na dodatni rad

·   Čl. 40. i 41. Zakona

Obavezan dokument po Zakonu

Službenik je dužan da o svom dodatnom radu obavesti poslodavca.

Službenik može, uz pismenu saglasnost poslodavca, van radnog vremena da radi za drugog poslodavca ako dodatni rad nije zabranjen posebnim zakonom ili drugim propisom, ako ne stvara mogućnost sukoba interesa ili ne utiče na nepristrasnost rada službenika.

Saglasnost za dodatni rad službenika daje poslodavac.

Model Rešenja o godišnjem odmoru

·   Član 28. Zakona

Obavezan dokument po Zakonu

Službenik ima pravo na odmore i odsustva prema opštim propisima o radu i kolektivnom ugovoru.

4.3 Stručno usavršavanje i osposobljavanje

Metodologija za analizu potreba za obukom

·   Prethodna iskustva u uvođenju funkcije upravljanja ljudskim resursima na lokalnom nivou (priručnik MSP IPA 2007/SKGO/MDULS)

Nije zakonska obaveza - preporuka za spovođenje analize potreba za obukom

Model Izveštaja o sprovedenoj analizi potreba za obukom

·   Prethodna iskustva u uvođenju funkcije upravljanja ljudskim resursima na lokalnom nivou (priručnik MSP IPA 2007/SKGO/MDULS)

Nije zakonska obaveza – preporučeni model

Model Posebnog programa stručnog usavršavanja i modela finansijskog plana za izvršavanje Posebnog programa stručnog usavršavanja

·   Čl. 121.-122. Zakona

Obavezan dokument po Zakonu

Posebne programe stručnog usavršavanja donosi načelnik uprave za svaku kalendarsku godinu uz pribavljeno mišljenje Saveta.

Obavezne elemente programa stručnog usavršavanja propisuje ministar nadležan za lokalnu samoupravu na predlog Saveta.

Sredstva za stručno usavršavanje službenika, po posebnim programima stručnog usavršavanja, obezbeđuju se u budžetu poslodavca.

Model Godišnjeg plana stručnog usavršavanja

·   Čl. 121.-122. Zakona

·   Prethodna iskustva u uvođenju funkcije upravljanja ljudskim resursima na lokalnom nivou (priručnik MSP IPA 2007/SKGO/MDULS)

JLS treba da pripremi interni, sveobuhvatni godišnji plan obuke, koji će obuhvatiti sve obuke iz Opšteg i Posebnog programa stručnog usavršavanja

Model Izveštaja o pohađanoj obuci

·   Prethodna iskustva u uvođenju funkcije upravljanja ljudskim resursima na lokalnom nivou (priručnik MSP IPA 2007/SKGO/MDULS)

Nije zakonska obaveza – preporučeni model

Primer analize efekata obuke

·   Prethodna iskustva u uvođenju funkcije upravljanja ljudskim resursima na lokalnom nivou

·   Primeri dobre prakse

Model Rešenja o omogućavanju dodatnog obrazovanja

·   Čl. 123. i 124. Zakona

Službeniku može da se omogući dodatno obrazovanje značajno za rad kod poslodavca.

Službenik koji će se dodatno obrazovati bira se na internom konkursu, a prednost ima službenik sa višim prosekom ocene u prethodne tri godine.

Ugovor o stručnom osposobljavanju

·   Čl. 130. Zakona

Sa nezaposlenim licem poslodavac može zaključiti ugovor o stručnom osposobljavanju bez naknade, radi stručnog osposobljavanja, odnosno sticanja radnog iskustva i uslova za polaganje državnog stručnog ispita. 

4.4 Ocenjivanje službenika i kretanje u službi

Model Liste kojom se utvrđuju ocenjivač i kontrolor za svakog službenika u JLS

·   Uredba o ocenjivanju državnih službenika (Službeni glasnik 106/2006 i 109/2009)

Obavezan dokument po Zakonu

Ne postoji poseban Zakon koji se odnosi na JLS. Primenjuje se regulativa koja važi za državne službenike

Model Izveštaja o ocenjivanju službenika

·   Prilog 1 - Uredba o ocenjivanju državnih službenika (Službeni glasnik 106/2006 i 109/2009)

Obavezan dokument po Zakonu

Ne postoji poseban Zakon koji se odnosi na JLS. Primenjuje se regulativa koja važi za državne službenike

Model izveštaja o vanrednom ocenjivanju službenika

·   Prilog 2 - Uredba o ocenjivanju državnih službenika (Službeni glasnik 106/2006 i 109/2009)

Obavezan dokument po Zakonu

Ne postoji poseban Zakon koji se odnosi na JLS. Primenjuje se regulativa koja važi za državne službenike

Model izveštaja o prevremenom ocenjivanju službenika

·   Prilog 3 - Uredba o ocenjivanju državnih službenika (Službeni glasnik 106/2006 i 109/2009)

Obavezan dokument po Zakonu

Ne postoji poseban Zakon koji se odnosi na JLS. Primenjuje se regulativa koja važi za državne službenike

Model evidencije o ocenjivanju

·   Čl. 44 - Uredba o ocenjivanju državnih službenika (Službeni glasnik 106/2006 i 109/2009)

Obavezan dokument po Zakonu

Ne postoji poseban Zakon koji se odnosi na JLS. Primenjuje se regulativa koja važi za državne službenike

Primer definisanja radnih ciljeva službenika

·   Prethodna iskustva u uvođenju funkcije upravljanja ljudskim resursima na lokalnom nivou

·   Primer dobre prakse: opština Zvezdara

Definisanje radnih ciljeva zaposlenih je zakonska obaveza prema Zakonu o državnim službenicima, koji se ovde primenjuje. Ne postoji definisan format.

Primer analize rezultata i praćenja efekata ocenjivanja službenika

·   Prethodna iskustva u uvođenju funkcije ljudskim resursima na lokalnom nivou

·   Primer dobre prakse: opština Zvezdara

Obavezan dokument po Zakonu.

Ne postoji definisan format.

4.5 Disciplinska odgovornost službenika

Model Pravilnika o disciplinskoj odgovornosti i odgovornosti za štetu

·   Čl. 134-157 Zakona

Zakonska obaveza

Model Zaključka o pokretanju postupka o disciplinskoj odgovornosti i odgovornosti za štetu

·   Čl. 134-157 Zakona

Zakonska obaveza

4.6 Zaštita prava službenika i žalbeni postupak

Model Rešenja o obrazovanju Žalbene komisije

·   Čl. 172.-183. Zakona

Obavezan dokument po Zakonu

Žalbena komisija u jedinici lokalne samouprave je kolegijalni organ koji u drugom stepenu odlučuje o žalbama službenika.

Žalbenu komisiju obrazuje Veće.

Model Poslovnika o radu Žalbene komisije

·   Čl. 177. Zakona

Obavezan dokument po Zakonu

5.     Paket obuka i konsultantske podrške

Interaktivne, grupne radionice za 4-5 JLS obuhvataju ključne teme za savremeno upravljanje ljudskim resursima. Radionice su zasnovane na principima obrazovanja odraslih, uz korišćenje širokog spektra interaktivnih tehnika (razmena ideja, igranje uloga, studije slučaja, rešavanje problema, itd.) i uključuju kratke PPT prezentacije, grupni rad na konkretnim zadacima, plenarne diskusije, razmenu iskustava i predstavljanje primera dobre prakse.

5.1 Osnovna obuka

Tema

Osnov

Ciljevi i sadržaj obuke

1. Uvod u upravljanje ljudskim resursima

(1 dan)

·   Zakon o zaposlenima u AP i JLS

·   Materijali za obuku pripremljeni u okviru MSP IPA 2007/SKGO

·   Priručnik Uspostavljanje funkcije upravljanja ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi (MSP IPA 2007/SKGO)

·   Instrument za samoprocenu učinka u oblasti upravljanja ljudskim resursima (SKGO)

·   Vodič za primenu instrumenta za samoprocenu učinka u oblasti upravljanja ljudskim resursima (SKGO)

·   Primeri dobre prakse iz EU, regiona i Republike Srbije

·   Definicija, elementi i opseg poslova upravljanja ljudskim resursima

·   Upravljanje ljudskim resursima u javnom sektoru – prednosti, nedostaci, problemi i izazovi

·   Ključne funkcije u upravljanju ljudskim resursima: vođenje kadrovske evidencije, zapošljavanje, stručno usavršavanje i osposobljavanje, ocenjivanje zaposlenih i kretanje u službi, disciplinske mere i nagrađivanje, praćenje učinka i vrednovanje razvoja i napretka službenika.

·   Koraci u uspostavljanju poslova upravljanja ljudskim resursima

·   Merenje učinka na nivou organizacije (korišćenje instrumenta SKGO za samoprocenu)

2. Pravni i institucionalni okvir za upravljanje ljudskim resursima

(1 dan)

·   Zakon o zaposlenima u AP i JLS i podzakonska akta

·   Primeri dobre prakse iz EU, regiona i Republike Srbije

·   Pravni i regulatorni okvir za upravljanje ljudskim resursima u JLS

·   Politika i procedura upravljanja ljudskim resursima u JLS

·   Institucionalni okvir za organizaciju poslova upravljanja ljudskim resursima

·   Odnos i komunikacija jedinice za upravljanje ljudskim resursima sa drugim jedinicama u okviru gradske/opštinske uprave

3. Uspostavljanje i vođenje baze podataka o ljudskim resursima

(1 dan)

·   Zakon o zaposlenima u AP i JLS

·   Materijali za obuku pripremljeni u okviru MSP IPA 2007/SKGO

·   Priručnik Uspostavljanje funkcije upravljanja ljudskim resursima u lokanoj samoupravi (MSP IPA 2007/SKGO)

·   Primeri dobre prakse iz EU, regiona i Republike Srbije

·   Pojam i karakteristike relacione baze podataka

·   Svrha i značaj elektronske baze podataka o ljudskim resursima

·   Definisanje okvira za uspostavljanje kvalitetne baze podataka o ljudskim resursima

·   Elementi baze podataka o ljudskim resursima (kadrovske evidencije)

·   Pristup, podela uloga i odgovornosti i načini korišćenja baze podataka

·   Analiza podataka, praćenje, vrednovanje, izveštavanje i korišćenje podataka za dalji razvoj

4. Operativno planiranje upravljanja ljudskim resursima na godišnjem nivou (1 dan)

·   Materijali za obuku pripremljeni u okviru MSP IPA 2007/SKGO/MDULS

·   Priručnik Uspostavljanje funkcije upravljanja ljudskim resursima u lokanoj samoupravi (MSP IPA 2007/SKGO/MDULS)

·   Procena i analiza trenutnog stanja u oblasti upravljanja ljudskim resursima (utvrđivanje početnog stanja, kao osnov za praćenje i vrednovanje učinka na nivou organizacije)

·   Elementi godišnjeg plana za upravljanje ljudskim resursima

·   Definisanje godišnjih ciljeva i aktivnosti

·   Podela uloga i odgovornosti

·   Budžetiranje

·   Definisanje očekivanih ishoda i indikatora za praćenje učinka na godišnjem nivou

6.  Monitoring i evaluacija u oblasti upravljanja ljudskim resursima

(1 dan)

·   Materijali za obuku pripremljeni u okviru MSP IPA 2007/SKGO/MDULS

·   Priručnik Uspostavljanje funkcije upravljanja ljudskim resursima u lokanoj samoupravi (MSP IPA 2007/SKGO/MDULS)

·   Pojam i definicija monitoringa i evaluacije (praćenje i vrednovanje)

·   Nivoi praćenja i vrednovanja (angažovanje resursa, izlazni rezultat, učinak i efekti)

·   Definisanje pokazatelja na različitim nivoima

·   Proces monitoringa i evaluacije – ko, šta, kako i kada;

·   Instrumenti za monitoring i evaluaciju

·   Analiza rezultata i izveštavanje

7.  Upravljanje promenama u procesu uvođenja savremenog upravljanja ljudskim resursima (1 dan)

·   Materijali za obuku pripremljeni u okviru MSP IPA 2007/SKGO

·   Priručnik Uspostavljanje funkcije upravljanja ljudskim resursima u lokanoj samoupravi (MSP IPA 2007/SKGO)

·   Pojam, elementi i faze upravljanja promenama

·   Upravljanje promenama na individualnom, timskom i organizacionom nivou

·   Otpor prema promenama – kako i zašto se javlja, vrste otpora i kako ih prevazići

·    „Lideri“ i „menadžeri“, njihov značaj i uloga u procesu upravljanja promenama

·   Tehnike i instrumenti za uvođenje promena

·   Protok i razmena informacija, interna i eksterna komunikacija kao ključ za efikasno uvođenje promena.

5.2 Napredna obuka

Tema

Osnov

Ciljevi i sadržaj obuke

8.  Zapošljavanje

·   Zakon o zaposlenima u AP i JLS

·   Uredba o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u AP i JLS

·   Materijali za obuku pripremljeni u okviru MSP IPA 2007/SKGO

·   Priručnik Uspostavljanje funkcije upravljanja ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi (MSP IPA 2007/SKGO)

·   Instrument za samoprocenu učinka u oblasti upravljanja ljudskim resursima (SKGO)

·   Vodič za primenu instrumenta za samoprocenu učinka u oblasti upravljanja ljudskim resursima (SKGO)

·   Primeri dobre prakse iz EU, regiona i Republike Srbije

·   Sprovođenje internog i eksternog konkursa, preuzimanje, premeštaj

·   Priprema oglasa o internom i eksternom konkursu

·   Nepristrasnost,  transparentnost i proverljivost rada Konkursne komisije

·   Vođenje intervjua sa kandidatima

·   Izbor i izveštavanje o izboru kandidata

·   Zapošljavanje pripravnika

9.  Stručno usavršavanje i osposobljavanje

·   Zakon o zaposlenima u AP i JLS

·   Materijali za obuku pripremljeni u okviru MSP IPA 2007/SKGO

·   Priručnik Uspostavljanje funkcije upravljanja ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi (MSP IPA 2007/SKGO/MDULS)

·   Instrument za samoprocenu učinka u oblasti upravljanja ljudskim resursima (SKGO)

·   Vodič za primenu instrumenta za samoprocenu učinka u oblasti upravljanja ljudskim resursima (SKGO)

·   Primeri dobre prakse iz EU, regiona i Republike Srbije

·   Sprovođenje analize potreba za obukom

·   Stručno usavršavanje i obučavanje zaposlenih prema godišnjem Programu stručnog usavršavanja

·   Stručno usavršavanje i obučavanje zaposlenih prema godišnjem Posebnom programu stručnog usavršavanja

·   Izveštavanje o pohađanim obukama

·   Vođenje evidencije o stručnom usavršavanju i obuci zaposlenih

·   Kreiranje biblioteke materijala sa sprovedenih obuka

·   Mehanizmi za interno prenošenje stečenih znanja i veština

·   Analiza efekata obuka

10. Ocenjivanje i merenje učinka zaposlenih, disciplinski i žalbeni postupak (1 dan)

·   Uredba o ocenjivanju državnih službenika

·   Materijali za obuku pripremljeni u okviru MSP IPA 2007/SKGO

·   Priručnik Uspostavljanje funkcije upravljanja ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi (MSP IPA 2007/SKGO/MDULS)

·   Dinamika ocenjivanja i merenja učinka zaposlenih

·   Definisanje radnih ciljeva i praćenje učinka zaposlenih u skladu sa njima

·   Principi i aspekti ocenjivanja zaposlenih

·   Razgovor sa zaposlenima i plan za individualno unapređenje rada

·   Nagrađivanje i kažnjavanje zaposlenih (pokretanje i sprovođenje disciplinskog postupka)

·   Žalbeni postupak

11. Pravno i lično savetovanje službenika (1 dan)

·   Materijali za obuku pripremljeni u okviru MSP IPA 2007/SKGO/MDULS

·   Priručnik Uspostavljanje funkcije upravljanja ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi (MSP IPA 2007/SKGO/MDULS)

·   Ključni pojmovi i opseg savetovanja službenika

·   Svrha i razlozi za savetovanje zaposlenih

·   Proces savetovanja

·   Situacije u kojima je neophodno pravno i lično savetovanje zaposlenih

·   Unapređenje veština savetovanja

5.3 Podrška jedinicama lokalne samouprave u realizaciji projektnih aktivnosti, na osnovu definisanog paketa

Osim izrade metodologija, instrumenata i sprovođenja interaktivne obuke, paket podrške u oblasti upravljanja ljudskim resursima će se realizovati i putem pružanja direktne tehničke podrške izabranim gradovima i opštinama.

Tehnička podrška u primeni metodoloških smernica i institucionalizaciji poslova upravljanja ljudskim resursima

·   Terenske posete JLS

·   Rad sa načelnikom opštinske uprave i radnom grupom za uvođenje poslova upravljanje ljudskim resursima

·   Konsultacije i stručna pomoć u uspostavljanju okvira za uvođenje poslova upravljanja ljudskim resursima, izboru adekvatnog institucionalnog rešenja,

·   Primena metodoloških smernica (korak po korak), podrška u pripremi i usvajanju odgovarajućih Odluka i Rešenja i Akcionog plana za uvođenje poslova ljudskih resursa, kao i plana za monitoring uvođenja te funkcije.

·   Sprovođenje situacione analize, putem korišćenja instrumenta SKGO za procenu učinka u oblasti upravljanja ljudskim resursima

Podrška u pripremi i usvajanju ključnih akata, u skladu sa Zakonom i odgovarajućim podzakonskim aktima

·   Terenske posete JLS

·   Rad sa načelnikom opštinske uprave i radnom grupom za uvođenje poslova upravljanja ljudskim resursima

·   Pomoć u pripremi i usvajanju Odluke o organizaciji gradske/opštinske uprave

·   Pomoć u pripremi i usvajanju Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta

·   Pomoć u pripremi Kadrovskog plana za 2017. godinu i jačanje kapaciteta JLS za samostalnu pripremu Kadrovskog plana, izmene i dopune Sistematizacije u narednim godinama

Tehnička podrška u pripremi i usvajanju drugih preporučenih okvirnih dokumenata

·   Terenske posete JLS

·   Rad sa načelnikom opštinske uprave i radnom grupom za uvođenje poslova upravljanje ljudskim resursima

·   Pomoć u pripremi i usvajanju Politike i Procedure upravljanja ljudskim resursima

·   Pomoć u pripremi i usvajanju Plana komunikacije u oblasti upravljanja ljudskim resursima

Tehnička podrška u pripremi i usvajanju drugih akata, dokumenata i pratećih obrazaca

·   Terenske posete JLS

·   Rad sa načelnikom opštinske uprave i radnom grupom za uvođenje poslova upravljanje ljudskim resursima

·    Pomoć u pripremi godišnjeg plana rada jedinice (ili službenika) za upravljanje ljudskim resursima (za 2017. godinu) i jačanje kapaciteta za samostalno planiranje i obavljanje poslova u ovoj oblasti.

·    Pomoć u pripremi i usvajanju neophodnih akata, dokumenata i obrazaca u oblasti zapošljavanja, radnih odnosa i kadrovske evidencije, stručnog usavršavanja i osposobljavanja, ocenjivanja službenika i praćenja njihovog kretanja u službi, nagrađivanje i pokretanje disciplinske odgovornosti službenika, zaštite prava službenika i žalbenog postupka, pravnog i ličnog savetovanja službenika

Podrška u primeni stečenih znanja i veština tokom sprovedenih obuka

·   Terenske posete JLS

·   Rad sa načelnikom opštinske uprave i radnom grupom za uvođenje poslova upravljanje ljudskim resursima

·    Podrška u uspostavljanju baze podataka o ljudskim resursima

·    Podrška u uspostavljanju ključnih funkcija upravljanja ljudskim resursima

·    Unapređenje veština komunikacije, timskog rada, upravljanja promenama

·    Unapređenje kapaciteta za planiranje, monitoring i evaluaciju, analitičkih veština i kapaciteta za kvalitetno izveštavanje

6. Razmena iskustava, širenje primera dobre prakse, i standardizacija pristupa

Završne aktivnosti u okviru pružanja paketa podrške, uopštavanje znanja i iskustava sa ciljem definisanja standardnog pristupa u uvođenju funkcije upravljanja ljudskih resursa i unapređenje paketa podrške na bazi njegove primene u pilot opštinama

Prenošenje znanja na susedne opštine

·   Paket podrške u oblasti upravljanja ljudskim resursima

·   Iskustva, stečena znanja i veštine JLS-učesnica na projektu i konsultanata

·    Širenje znanja i iskustava i na druge JLS, koje nisu učesnice u pilot programu – uključivanje susednih JLS u aktivnosti obuke i diseminacija modela dokumenata se preporučuje kao efikasan mehanizam za povećanje uticaja projekta

Završna radionica/konferencija: razmena iskustava i primera dobre prakse u oblasti upravljanja ljudskim resursima

·   Paket podrške u oblasti upravljanja ljudskim resursima

·   Iskustva, stečena znanja i veštine JLS-učesnica na projektu i konsultanata

·   Primeri dobre prakse

·   Završna radionica ili konferencija za sve JLS koje su bile uključene u realizaciju paketa podrške

·   Razmena iskustava, stečenih znanja i veština

·   Predstavljanje primera dobre prakse

Unapređenje strukture i sadržaja paketa na bazi stečenih znanja i iskustava tokom njegove primene u pilot opštinama

·   Paket podrške u oblasti upravljanja ljudskim resursima

·   Iskustva, stečena znanja i veštine JLS-učesnica na projektu i konsultanata

·   Konsultacije sa ekspertima/trenerima

·   Uočeni nedostaci i oblasti za moguće unapređenje

·   Primeri dobre prakse

·   Evaluacija sprovedenih aktivnosti u pilot opštinama

·   Unapređenje paketa podrške u skladu sa nalazima

·   Standardizovanje paketa usluga

Priprema priručnika/vodiča za uvođenje poslova upravljanja ljudskim resursima na lokalnom nivou

·   Paket podrške u oblasti upravljanja ljudskim resursima

·   Iskustva, stečena znanja i veštine JLS-učesnica na projektu i konsultanata

·   Primeri dobre prakse

·   Priprema sveobuhvatnog priručnika sa standardima za uvođenje funkcije upravljanja ljudskim resursima u JLS, sa detaljnim metodološkim smernicama, modelima dokumenata i primerima dobre prakse.