Resolution CM/ResDH(2016)268
Execution of the judgments of the European Court of Human Rights

Two hundred thirty-five cases against Russian Federation

(See Appendix 1 for the list of cases)

(Adopted by the Committee of Ministers on 21 September 2016
at the 1265th meeting of the Ministers’ Deputies)

The Committee of Ministers, under the terms of Article 46, paragraph 2, of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which provides that the Committee supervises the execution of final judgments of the European Court of Human Rights (hereinafter “the Convention” and “the Court”),

Having regard to the final judgments transmitted by the Court to the Committee in these cases and to the violations established;

Recalling the respondent State’s obligation, under Article 46, paragraph 1, of the Convention, to abide by all final judgments in cases to which it has been a party and that this obligation entails, over and above the payment of any sums awarded by the Court, the adoption by the authorities of the respondent State, where required:

-       of individual measures to put an end to violations established and erase their consequences so as to achieve as far as possible restitutio in integrum; and

-       of general measures preventing similar violations;

Having noted that the just satisfaction, where awarded, has been paid by the government of the respondent State;

Noting with satisfaction the measures adopted by the Russian authorities to resolve the problem of non-enforcement of domestic judicial decisions concerning the State’s monetary obligations (see Appendix 2);

Recalling that the Court recognised the effectiveness of the remedy established in the Russian Federation for obtaining compensation in respect of non-enforcement of domestic judicial decisions concerning the State’s monetary obligations;

Continuing to follow, within the framework of the Gizzatova group of cases and the Gerasimov and Others pilot judgment, the other aspects of the issue of non-enforcement of domestic judgments (namely, those concerning the State’s obligations in kind, obligations of the State and municipal enterprises and of private parties);

Having satisfied itself that all the measures required by Article 46, paragraph 1, have been adopted,

DECLARES that it has exercised its functions under Article 46, paragraph 2, of the Convention in these cases and

DECIDES to close the examination thereof.


Appendix 1: List of the cases

Monetary obligations of the State (general)

Application

Case

Judgment of

Final on

58263/00

TIMOFEYEV

23/10/2003

23/01/2004

11470/03

ABBASOV

18/02/2010

18/05/2010

38405/02

ABDEYEVY

06/03/2008

06/06/2008

41564/05

ABDULMANOVA

16/10/2008

16/01/2009

26724/03

AGIBALOVA AND OTHERS

13/04/2006

13/07/2006

30616/05

AKASHEV

12/06/2008

12/09/2008

22519/02

ALEKHINA AND OTHERS

13/04/2006

13/07/2006

33706/05

ALEKSENTSEVA LYUDMILA

01/02/2007

01/05/2007

36153/03

ALEKSEYEVA

11/12/2008

06/07/2009

32215/05

ANUFRIYEV

05/04/2011

15/09/2011

16115/06

ARAPOVY

29/11/2007

29/02/2008

21198/05

AYRAPETYAN

14/06/2007

12/11/2007

18338/05

AZARYEV

14/11/2008

14/02/2009

36398/04

BAYGAYEV

05/07/2007

05/10/2007

40250/02

BELYATSKAYA

27/07/2006

11/12/2006

3509/06

BEREZKINA

29/11/2007

29/02/2008

45497/04

BESEDA

10/07/2014

10/07/2014

36765/03

BEZBORODOV

20/11/2008

20/02/2009

24654/03

BOBROVA

17/11/2005

17/02/2006

3504/02

BOGDANOV

09/02/2006

09/05/2006

23542/04

BOLDYREVA

06/12/2007

06/03/2008

19134/05

BOLYUKH

31/07/2007

31/10/2007

20260/04

BRAGINA

01/02/2007

01/05/2007

66462/01

BRATCHIKOVA

17/11/2005

12/04/2006

805/03

BRONICH

14/11/2008

14/02/2009

33509/04

BURDOV No. 2

15/01/2009

04/05/2009

7412/02

CHERKASHIN

07/02/2008

07/05/2008

10415/02

CHERNYSHOV AND 11 OTHERS

28/09/2006

28/12/2006

41395/04

CHISTYAKOV

04/12/2008

04/03/2009

34433/04

DENISOV

06/03/2008

06/06/2008

21823/03

DENISOV

25/01/2007

25/04/2007

33689/05

DEYKINA

01/02/2007

01/05/2007

5761/03

DOROZHKO

26/06/2008

26/09/2008

28644/06

DVORYAKOV

29/04/2008

29/07/2008

15407/05

GALIKHANOVA

14/11/2008

14/02/2009

33459/04

GALKIN

04/10/2007

04/01/2008

43402/02

GASAN

24/02/2005

24/05/2005

13519/02

GAYVORONSKIY

25/03/2008

25/06/2008

24657/03

GERASIMENKO

17/11/2005

17/02/2006

24669/02

GERASIMOVA

13/10/2005

13/01/2006

21777/04

GLEBOV AND GLEBOVA

29/11/2007

29/02/2008

28785/04

GLUKHOVA AND BRAGINA

18/09/2008

26/01/2009

23287/05

GLUSHAKOVA No. 2

10/05/2007

10/08/2007

29898/03

GORLOVA

15/02/2007

15/05/2007

40136/02

GOROKHOV

10/04/2008

10/07/2008

4171/04

GRIDIN

01/06/2006

01/09/2006

21419/04

GRIGORYEVA

13/07/2006

13/10/2006

10122/04

GURGACH

19/06/2014

19/06/2014

36407/02

IGUSHEVA

09/02/2006

09/05/2006

20745/04

ISAKOV

19/06/2008

19/09/2008

24659/03

IVANNIKOVA

17/11/2005

12/04/2006

3436/05

IVANOV ALEKSANDR

08/02/2007

08/05/2007

29411/05

IVCHENKO

02/10/2008

02/01/2009

37758/03

KABANOV

14/11/2008

14/02/2009

14521/05

KALEYEV

12/11/2015

12/11/2015

16086/04

KALININ

15/01/2015

15/01/2015

43726/02

KANAYEV

27/07/2006

27/10/2006

26410/02

KAZARTSEV

02/11/2006

02/02/2007

13995/02

KAZARTSEVA AND OTHERS

17/11/2005

12/04/2006

72374/01

KAZMINA

15/06/2006

15/09/2006

746/05+

KAZMINA NINA AND OTHERS

13/01/2009

13/04/2009

21268/04

KHARITICH

06/12/2007

06/03/2008

33617/04

KHOLODENKO

18/09/2008

18/12/2008

20098/03

KHVOROSTINA AND OTHERS

05/04/2007

05/07/2007

36074/04

KLISHINA AND OTHERS

24/04/2008

24/07/2008

44038/05

KOCHALIDZE

10/04/2012

10/07/2012

43284/02

KOLAYEV

03/07/2008

03/10/2008

41304/02

KOLTSOV

24/02/2005

24/05/2005

63501/00

KONOVALOV

23/03/2006

13/09/2006

19798/04

KORCHAGIN

01/06/2006

01/09/2006

27295/03

KORCHAGINA AND OTHERS

17/11/2005

12/04/2006

25550/05

KOROLEV

12/04/2007

12/07/2007

4543/02

KOROTKIKH

27/03/2008

27/06/2008

32845/02

KOSTENKO

20/06/2013

20/06/2013

23490/03

KOSTENKO

07/02/2008

07/05/2008

750/02

KOTLYAROV

18/12/2008

18/03/2009

21410/04

KOVALENKO

13/07/2006

13/10/2006

934/03

KOZEYEV

31/07/2007

30/01/2008

731/04

KRASEV

26/06/2008

26/09/2008

18892/04

KRASNOV

22/11/2011

22/02/2012

11712/06

KRASYUCHENKO

11/10/2007

11/01/2008

37641/04

KRIVONOS

06/12/2007

06/03/2008

27790/03

KUDRINA

21/06/2007

31/03/2008

25114/03+

KULKOV AND OTHERS

08/01/2009

08/04/2009

37643/04

KURYANOV

06/03/2008

06/06/2008

30212/06

KUZMIN

28/05/2014

28/05/2014

40081/03

KUZMINSKIY

14/11/2008

14/02/2009

8355/07

KUZNETSOVA YEVDOKIYA

04/12/2008

04/03/2009

42431/02

LARIONOV

14/11/2008

14/02/2009

33422/03

LAVROV

17/01/2012

17/04/2012

9800/02

LAZAREV

05/10/2006

05/01/2007

37645/04

LESNOVA

24/01/2008

24/04/2008

37354/03

LIMASOVY

22/07/2008

22/10/2008

24395/02

LOSITSKIY

14/12/2006

14/03/2007

34822/04

LUKINYKH

10/07/2014

10/07/2014

20111/03

MAGOMEDOV

04/12/2008

04/03/2009

7023/03

MAKAROVA AND OTHERS

24/02/2005

24/05/2005

756/05+

MARKOVTSI AND SELIVANOV

23/07/2009

23/10/2009

57807/00

MARTYNOVA

26/06/2008

01/12/2008

38999/05

MATVIYETS

12/06/2008

12/09/2008

22534/02

MIKHAYLOVA AND OTHERS

17/11/2005

17/02/2006

20937/07

MOROKO

12/06/2008

01/12/2008

26759/03

MOZHAYEVA

04/12/2008

04/03/2009

42940/02

NADEZHKIN

12/06/2008

12/09/2008

33685/05

NARTOVA

01/02/2007

01/05/2007

3311/06

NEOFITA

12/04/2007

12/07/2007

20515/04

NIKISHIN

08/02/2007

08/05/2007

9117/04+

NOSOV AND OTHERS

20/02/2014

15/01/2015

07/07/2014

15/04/2015

34283/05

OOO PKG “SIB-YUKASS”

08/11/2007

02/06/2008

3790/05

OOO PTK “MERKURIY”

14/06/2007

12/11/2007

61651/00

OOO RUSATOMMET

14/06/2005

14/09/2005

31296/02

OSHER AND OTHERS

25/10/2007

31/03/2008

45291/05

PANCHISHIN

27/11/2014

27/11/2014

12115/03

PARFENENKOV

24/01/2008

24/04/2008

16869/08

PELLYA

10/04/2012

10/07/2012

36494/02

PETRUSHKO

24/02/2005

24/05/2005

40322/02

PETUKHOV

26/06/2008

01/12/2008

42752/04

PLEKHOVA

31/01/2008

30/04/2008

43883/02

PLOTNIKOVY

24/02/2005

24/05/2005

34150/04

POGULYAYEV

03/04/2008

03/07/2008

34422/03

POLITOVA AND POLITOV

01/02/2007

01/05/2007

21447/04

POLUPANOVA MATRENA

13/07/2006

13/10/2006

31105/05

PONOMAREV ROMAN

04/12/2008

04/03/2009

34428/04

PORTNOVA

29/04/2008

29/07/2008

25964/02

POZNAKHIRINA

24/02/2005

06/07/2005

2191/03+

PRIDATCHENKO AND OTHERS

21/06/2007

21/09/2007

13869/05

PROKHOROVA

08/10/2009

08/01/2010

7111/05

PYLNOV

12/07/2007

12/10/2007

2703/02

PYRIKOV

08/06/2006

08/09/2006

23405/03

REYNBAKH

29/09/2005

29/12/2005

35002/05

ROZHNYATOVSKAYA

13/12/2011

13/03/2012

44595/05

RUSSKIKH

10/04/2012

10/07/2012

52283/07+

RYKACHEV AND OTHERS

19/04/2011

19/04/2011

6558/06

SAIDOV

05/07/2007

05/10/2007

3885/04

SEMOCHKIN

04/12/2008

04/03/2009

39888/02

SHAKIRZYANOV

20/11/2008

20/02/2009

70501/01

SHAMINA

13/07/2006

13/10/2006

2047/03

SHAPOVALOVA

05/10/2006

12/02/2007

31271/02

SHATUNOV

01/06/2006

01/09/2006

39866/02

SHESTOPALOVA AND OTHERS

17/11/2005

12/04/2006

42383/02

SHEVCHENKO

10/04/2008

10/07/2008

9647/02

SHILYAYEV

06/10/2005

06/01/2006

21417/04

SHIRYAYEVA

13/07/2006

13/10/2006

10833/03

SHITIKOV

30/11/2006

28/02/2007

3519/05

SIDORENKO

26/07/2007

26/10/2007

2814/04

SINITSYNA

13/12/2007

13/03/2008

14758/08

SIVOGRAK AND ZENOV

13/06/2013

13/09/2013

3906/06

SIVOLDAYEVA

28/06/2007

28/09/2007

55885/00

SKACHEDUBOVA

01/12/2005

01/03/2006

6239/04

SMETANKO

29/04/2010

04/10/2010

33986/02

SOMCHENKO

31/07/2007

31/10/2007

8549/06+

STRELTSOV AND OTHER “NOVOCHERKASSK MILITARY PENSIONERS”

29/07/2010

29/10/2010

2245/05

SUBOCHEVA

15/11/2007

02/06/2008

75470/01

SUKHOBOKOV

13/04/2006

13/07/2006

23596/04

SUKHORUKOV

31/07/2008

31/10/2008

55687/00

SUNTSOVA

17/11/2005

17/02/2006

20518/04

TARASOV SERGEY

08/02/2007

08/05/2007

21425/04

TEREKHOVA

13/07/2006

13/10/2006

11589/04

TETSEN

03/04/2008

03/07/2008

38943/04

TIBILOV

02/10/2008

02/01/2009

14296/03

TIKHOV AND OTHERS

27/03/2008

27/06/2008

18465/05

TIMISHEV No. 3

14/06/2007

30/01/2008

44387/04+

TKHYEGEPSO AND OTHERS

25/10/2011

08/03/2012

24651/03

TOLOKONNIKOVA

17/11/2005

12/04/2006

6396/05

TROCHEV

09/10/2008

09/01/2009

11756/06

TRUFANOVA

04/12/2008

04/03/2009

9769/04

TRUNOV

06/03/2008

06/06/2008

43715/05

TULSKAYA

23/10/2008

23/01/2009

21779/04

TYTAR

02/11/2006

02/02/2007

24770/04

USTALOV

06/12/2007

02/06/2008

38035/04

VAKULENKO

14/11/2008

14/02/2009

7237/03

VALENTINA VASILYEVA

17/11/2005

17/02/2006

21430/04

VASILYEVA

13/07/2006

13/10/2006

8011/02

VASILYEVA AND OTHERS

29/06/2006

29/09/2006

3462/04

VERSHININA

26/07/2007

26/10/2007

5555/06

VESELYASHKIN AND VESELYASHKINA

18/12/2008

18/03/2009

38202/07

VLADIMIR MELNIKOV

17/01/2012

17/04/2012

374/03

VOLOKITIN

09/11/2006

09/02/2007

33707/05

VOLOSKOVA

01/02/2007

01/05/2007

33728/05

VORONINA

01/02/2007

01/05/2007

5225/06

VYALYKH

22/02/2007

22/05/2007

35824/04

VYDRINA

29/03/2007

29/06/2007

15021/02

WASSERMAN

18/11/2004

18/02/2005

21071/05

WASSERMAN No. 2

10/04/2008

29/09/2008

34687/02

YAVORIVSKAYA

07/07/2005

07/10/2005

5730/03

YELDASHEV

12/05/2010

12/08/2010

21264/07+

YEMELYANOVY AND OTHERS

14/03/2013

14/03/2013

33720/05

ZAICHENKO

01/02/2007

01/05/2007

24277/03

ZAKOMLISTOVA

14/02/2008

14/05/2008

1144/03

ZAUGOLNOVA

15/12/2005

12/04/2006

8582/05

ZHELTKOV

14/06/2007

14/09/2007

35760/04

ZHUKOV ALEKSANDR

20/12/2007

20/03/2008

5249/06

ZHURALEV

15/01/2009

15/04/2009

23567/06

ZIABREVA

18/12/2008

18/03/2009

13296/03

ZVEREV AND OTHERS

19/07/2007

19/10/2007

Monetary obligations of the State to former Chernobyl workers

Application/

Requête

Case / Affaire

Judgment of / arrêt du

Final on / définitif le

33264/02

LEVIN

02/02/2005

02/05/2006

34439/04

AGAPONOVA AND OTHERS

07/02/2008

07/05/2008

8235/03

ALEKSANDR PONOMAREV

06/12/2011

06/12/2011

38720/03

ALEKSANDR POPOV

05/04/2007

05/07/2007

75025/01+

ALEKSENTSEVA AND OTHERS

17/01/2008

17/04/2008

966/03

ALMAYEVA

25/10/2007

25/01/2008

35774/04

ARULEPP

06/11/2008

06/02/2009

32786/04

BAKHAREV AND OTHERS

18/09/2008

18/12/2008

21932/03

BAKHAREV

19/07/2007

19/10/2007

37930/02

BAZHENOV

20/10/2005

20/01/2006

34679/03

BELOTSERKOVETS

03/07/2008

01/12/2008

24620/02

BELYAYEV

25/01/2007

25/04/2007

72558/01

BLAGOVESTNYY

04/07/2006

04/10/2006

1719/02

BUTSEV

22/09/2005

15/02/2006

40642/02

DENISENKOV

22/09/2005

15/02/2006

34431/04

DENISOVA

18/09/2008

18/12/2008

28488/04

DOKOLIN

18/09/2008

18/12/2008

27440/03

FINKOV

08/10/2009

08/01/2010

41842/04

FITISOV

08/11/2007

08/02/2008

38719/03

GLUSHAKOVA

12/04/2007

12/07/2007

38305/02

GOROKHOV AND RUSYAYEV

17/03/2005

12/10/2005

16583/04

GRIBANENKOV

18/02/2010

18/05/2010

63995/00

KUKALO

03/11/2005

03/02/2006

11319/04

KUKALO No. 2

24/07/2008

24/10/2008

43209/04

LEDOVKIN

21/02/2008

21/05/2008

35893/04

LEVIN VIKTOR

25/09/2008

25/12/2008

43282/02

NAYDENKOV

07/06/2007

24/09/2007

37927/02

NIKOLAYEV

02/03/2006

02/06/2006

19589/02

PARKHOMOV

20/10/2005

20/01/2006

15890/04

PETROV VIKTOR

24/07/2008

24/10/2008

36939/02

PODYAPOLSKIY

12/06/2008

12/09/2008

26307/02

SHIRYKALOVA

27/03/2008

27/06/2008

32786/03

SILCHENKO

28/09/2006

28/12/2006

24664/02

SIVERIN

04/12/2008

04/03/2009

33660/04

SMELOV

02/10/2008

02/01/2009

37647/04

SMORODINOVA

17/01/2008

17/04/2008

34938/04

SUSLIN

23/10/2008

23/01/2009

39013/05

SVITICH

31/07/2007

31/10/2007

40543/04

VORONIN

04/12/2008

04/03/2009

38845/04

ZUBAREV

02/10/2008

02/01/2009


Appendix 2 to Resolution CM/ResDH(2016)268

Information about the measures to comply with the judgments in the Timofeyev group of cases against Russian Federation

Scope of the Appendix

The Timofeyev group concerns the problem of non-enforcement of final domestic judgments, including the State’s failure to assist with effective enforcement of such judgments delivered against non-State parties. This appendix describes the measures taken by the authorities to execute the European Court’s judgments concerning those cases in which the domestic courts awarded the applicants monetary compensation against the State. For information on the other categories of cases (namely, lengthy non-enforcement of judicial decisions concerning the State’s obligations in kind, obligations of the State and municipal enterprises and of private parties), see the updated action plan submitted by the Russian authorities in July 2015
(DH-DD(2015)772) in the context of the execution of the Gerasimov and Others pilot judgment.

I.          Case description

The Timofeyev group (235 cases falling within the scope of this appendix) concerns the failure to duly comply with final domestic judgments awarding monetary compensation to the applicants against the State authorities, the resulting violation of the applicants' right to peaceful enjoyment of their possessions, and the lack of an effective remedy in this respect (violations of Articles 6 § 1, 13 and Article 1 of Protocol No. 1).

Other violations: In 22 cases, the Court also found violations of the principle of legal certainty on account of the quashing of final judicial decisions in the applicants' favour by way of the supervisory-review procedure (Article 6 § 1) and violations of the applicants' right to peaceful enjoyment of their possessions on this account (Article 1 of Protocol 1) (Akashev, Alekseyeva, Azaryev, Bolyukh, Chistyakov, Isakov, Kozeyev, Kudrina, Kulkov, Kuzmin, Limasovy, Magomedov, Markovtsi, Osher and Osher, Sidorenko, Streltsov and Others, Sukhobokov, Tetsen, Almayeva, Finkov, Naydenkov, Viktor Petrov) (this problem is considered in the Ryabykh group of cases). In two cases, the Court found violations of Articles 6 § 1 and 13 on account of the excessive length of civil proceedings and the lack of an effective remedy in this respect (Gribanenkov and Suslin) (this problem is considered in the Kormacheva group of cases).

II.         Individual measures

The Government of the Russian Federation has taken measures to ensure that the violations at hand have ceased and that the applicants have been redressed for the negative consequences.

In particular, in 43 cases where the European Court held that the respondent State should secure, by appropriate means, the enforcement of the awards made by the domestic court, the relevant amounts (internal debt) were paid to the applicants or their representatives (see below Appendix 3: list of payment of just satisfaction and of internal debt). Consequently, the domestic enforcement proceedings in these cases were brought to an end.

In 212 cases, where the European Court awarded just satisfaction, the relevant sums (including default interest) were also paid to the applicants or their representatives (see below Appendix 3). In 16 of them, there had been short and insignificant delays in the payment of just satisfaction. The interest amounts in these cases are very low and, to this date, the applicants have neither objected to the delay in payment nor requested the payment of interest amounts. It is therefore considered that the payments were made in conditions accepted by them.

In 18 cases (Ayrapetyan, Bogdanov, Dvoryakov, Glebov and Glebova, Isakov, Kostenko, Larionov, Nadezhkin, Osher and Osher, Pellya, Pogulyayev, Sidorenko, Timofeyev, Troshev, Trunov, Ustalov, Veselyashkin and Veselyashkina, Yeldashev), the European Court did not award just satisfaction due to the applicants’ failure to submit their claims for just satisfaction within the prescribed time-limits. According to the 2010 Compensation Act (see below: Measures aimed at preventing violations of Article 13), the applicants were provided with an opportunity to claim compensation for violations of their rights as found by the European Court.


As to the cases concerning excessively lengthy civil proceedings, it follows from the relevant judgments of the European Court that these proceedings had been terminated.

III.        General measures

In its judgment in the case of Burdov (No. 2) against the Russian Federation (application No. 33509/04), the Court noted that the violations were “the consequence of regulatory shortcomings and/or administrative conduct of the authorities in the execution of binding and enforceable judgments ordering monetary payments by State authorities” (§ 131). The problems underlying the non-enforcement of domestic judgments in the Russian Federation were addressed in detail in the Committee of Ministers’ documents CM/Inf/DH(2006)45 of 1 December 2006 and CM/Inf/DH(2006)19-rev3 of 4 June 2007. Among those were the bailiff’s inefficiency; the lack of coordination between various enforcement agencies; the lack of clarity in judgments to identify the debtor; the lack of funds on the debtor’s account; the non-availability of budgetary funds; and the lack of clarity as to the documents to be submitted to the Ministry of Finance.

In response to the European Court’s findings, a number of measures aimed at preventing similar violations have been taken. These measures are outlined below.

A) Measures aimed at preventing violations of Article 6 § 1

1. Legislative, regulatory and capacity-building measures

At its 1051st meeting (DH) in March 2009, the Committee, on the basis of the information previously provided by the Russian authorities, adopted the Interim Resolution CM/ResDH(2009)43 which contains a detailed analysis and a summary of the achievements made before 2009. A brief overview of the measures is outlined below.

A specific procedure for execution of judicial decisions delivered against the State and its entities was introduced in 2005 in the Budgetary Code. A new federal Law on enforcement proceedings was adopted in 2007. Daily monitoring of enforcement of judgments delivered against the State and its entities was introduced by the Ministry of Finance’s Order No. 271 in 2006. In 2008, the Government of the Russian Federation adopted Resolution No. 579 on the form of the writ of execution, with a view to reducing the risk of execution documents being returned to claimants without execution.

The Administrative Rules on the execution by the Federal Treasury of court decisions delivered against budgetary institutions entered into force in 2009. They provide for uniform procedures of execution of court decisions for all territorial departments of the Federal Treasury; an exhaustive list of documents to be submitted by claimants and debtors in the framework of the execution of a court decision; personal liability of Federal Treasury employees for improper implementation of the procedures provided by the Rules; and a procedure for challenging actions or failures to act by the Federal Treasury. A monitoring procedure set up 2008 within the Federal Treasury made it possible to identify the principal authorities and geographical areas facing difficulties with timely execution of court decisions.

In 2006 the Supreme Commercial Court held that bailiffs have competence to initiate enforcement proceedings in respect of public authorities’ assets when such authorities fail to comply with judicial decisions after the expiry of the three-month period provided for by the Budgetary Code. In 2008 the President of the Russian Federation issued an order entrusting the bailiffs with a coordination role with regard to the execution of court decisions. Between 2004 and 2008 the number of bailiffs was increased by approximately one third and has remained at that level (see European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) Report on “European Judicial Systems – Edition 2014 (2012 Data): Efficiency and Quality of Justice”).

As regards the enforcement of court decisions in favour of Chernobyl victims, the uncertainty which previously existed as to the bodies responsible was eliminated by determining organs of social protection of the Russian Federation’s constituent entities or municipalities as being the responsible bodies.


In the above Interim Resolution the Committee of Ministers noted “the progress made by the competent Russian authorities in resolving the main structural problems underlying the violations, through:

-       continuous improvement of the legislative and regulatory framework which resulted particularly in the setting up of execution and enforcement mechanisms;

-       adoption of a number of organisational measures, thus ensuring better monitoring of the execution by the state and its entities of court decisions;

-       reform of the budgetary regulations with a view to guaranteeing additional funding to avoid unnecessary delays in the execution of judicial decisions in case of shortfalls in the initial budgetary appropriations”.

The Committee of Ministers additionally noted “with satisfaction, that these measures are, to a certain extent, based on the proposals made in the Committee of Ministers’ documents (see in particular CM/Inf/DH(2006)19-rev3 and CM/Inf/DH(2006)45) and welcomed the authorities’ coordinated and interdisciplinary approach to their implementation”.

2. Publication and dissemination measures

The government has taken publication and dissemination measures in order to ensure that various State authorities are aware of the Convention standards concerning the enforcement of domestic judgments within a reasonable time. The judgments of the European Court were disseminated to all the authorities concerned, often with explanatory notes and recommendations. The judgments were also translated and published.

B) Measures aimed at preventing violations of Article 1 of Protocol No. 1

The government would like to indicate that the measures set out above, in particular those aimed at increasing efficiency of enforcement proceedings, are also relevant for prevention of violations of Article 1 of Protocol No. 1.

C) Measures aimed at preventing violations of Article 13

The law providing for a domestic remedy in case of excessive length of judicial and enforcement proceedings ("Compensation Act") entered into force on 4 May 2010. The European Court has characterised this remedy as effective in respect of non-enforcement of the domestic judgments awarding monetary compensation against State authorities (see, for example, Nagovitsyn and Nalgiyev case, decision of 23 September 2010; Gerasimov and Others, judgment of 01/07/2014, § 161; Krasnov, judgment of 22/11/2011, § 34). In November 2011 the Committee of Ministers adopted Interim Resolution CM/ResDH(2011)293, by which it decided to close the examination of the issue relating to the introduction of an effective domestic remedy in this respect.

D) Assessment of the impact of the measures taken

The remaining concern of the Committee of Ministers, highlighted in Interim Resolution CM/ResDH(2009)43, was that the major effects of the reforms undertaken were to be demonstrated. The measures described above have indeed resulted in the improved efficiency of the enforcement of decisions rendered by the domestic courts concerning the State’s monetary obligations. No violations have been established by the European Court in respect of any facts taking place since the adoption of the domestic remedy. Nor are there any pending communicated cases concerning such facts.

E) Other violations found

The general measures in response to the other violations found by the European Court in these cases (see the last paragraph in the case description) are examined within the context of the Ryabykh group (violation of the principle of legal certainty on account of the quashing of final domestic decisions in the applicants’ favour by way of the supervisory-review procedure) and the Kormacheva group (excessive length of civil proceedings).

IV.        Conclusions of the respondent State

The government considers that the measures adopted have fully remedied the consequences of the violations of the Convention found by the European Court in these cases and that these measures will prevent similar violations in future. The Russian Federation has, therefore, complied with its obligations under Article 46, paragraph 1, of the Convention.


Appendix 3: List of payment of just satisfaction and of internal debt

MONETARY OBLIGATIONS OF THE STATE (GENERAL)

No.

App.

Case

Judgment final on

Sums awarded by the Court

Payment deadline

Date of payment of the sums awarded by the Court

Payment of default interest

Payment of internal debt, as ordered by the Court

Pecuniary damage (in EUR, unless specified otherwise)

Non-pecuniary damage

Costs and expenses

1.               

58263/00

TIMOFEYEV

23/01/2004

 -

-

 -

-

 -

n/a

n/a

2.               

11470/03

ABBASOV

18/05/2010

 -

1 800

-

18/08/2010

18/11/2010

n/a (the applicant provided his bank details after the payment deadline)

n/a

3.               

38405/02

ABDEYEVY

06/06/2008

 -

3 200

06/09/2008

08/09/2008

Not significant (EUR 1.45 not paid)

n/a

4.               

41564/05

ABDULMANOVA

16/01/2009

 2 700

3 700

-

16/04/2009

20/03/2009

n/a

n/a

5.               

26724/03

AGIBALOVA AND OTHERS

13/07/2006

RUR

86 497.66

 -

13/10/2006

08/08/2006

n/a

n/a

6.               

30616/05

AKASHEV

12/09/2008

 2 400

1 600

12/12/2008

01/12/2008

n/a

n/a

7.               

22519/02

ALEKHINA AND OTHERS

13/07/2006

RUR

106 838.6

 -

13/10/2006

04/10/2006

n/a

n/a

8.               

3436/05

ALEKSANDR IVANOV

08/05/2007

 -

1 600

RUR

2 000

08/08/2007

09/08/2007

Paid

n/a

9.               

35760/04

ALEKSANDR ZHUKOV

20/03/2008

 -

3 900

 -

20/06/2008

28/05/2008

n/a

Paid

10.             

36153/03

ALEKSEYEVA

06/07/2009

194 817

4 000

 300

06/10/2009

11/09/2009

n/a

n/a

11.             

32215/05

ANUFRIYEV

15/09/2011

 140

 750

 -

15/12/2011

23/06/2016

n/a (the applicant provided his bank details after the payment deadline)

n/a

12.             

16115/06

ARAPOVY

29/02/2008

 -

7 800

 -

29/05/2008

03/04/2008

n/a

n/a

13.             

21198/05

AYRAPETYAN

12/11/2007

 -

 -

 -

-

 -

n/a

n/a

14.             

18338/05

AZARYEV

14/02/2009

 570

4 100

 -

14/05/2009

22/09/2009

Paid

Paid

15.             

36398/04

BAYGAYEV

05/10/2007

 2 400

1 600

 -

05/01/2008

26/10/2007

n/a

n/a

16.             

40250/02

BELYATSKAYA

11/12/2006

 - 

-

 -

-

n/a

n/a

17.             

3509/06

BEREZKINA

29/02/2008

 -

3 900

 -

29/05/2008

16/05/2008

n/a

n/a

18.             

45497/04

BESEDA

10/07/2014

 -

4 500

 -

10/10/2014

09/10/2014

n/a

n/a

19.             

36765/03

BEZBORODOV

20/02/2009

 2 020

1 500

 -

20/05/2009

31/03/2009

n/a

n/a

20.             

24654/03

BOBROVA

17/02/2006

RUR 2 377

 -

20

17/05/2006

04/05/2006

n/a

n/a

21.             

3504/02

BOGDANOV

09/05/2006

 -

 -

 -

09/08/2006

-

n/a

Paid

22.             

23542/04

BOLDYREVA

06/03/2008

65

3 000

25

06/06/2008

19/05/2008

n/a

n/a

23.             

19134/05

BOLYUKH

31/10/2007

2 700

2 900

 -

31/01/2008

13/12/2007

n/a

n/a

24.             

20260/04

BRAGINA

01/05/2007

70

3 000

 -

01/08/2007

07/06/2007

n/a

n/a

25.             

66462/01

BRATCHIKOVA

12/04/2006

 -

-

 -

-

n/a

n/a

26.             

805/03

BRONICH

14/02/2009

 -

3 200

 160

14/05/2009

06/05/2009

n/a

n/a

27.             

33509/04

BURDOV (No. 2)

04/05/2009

 -

6 000

 -

04/08/2009

26/08/2009

Paid

n/a

28.             

7412/02

CHERKASHIN

07/05/2008

RUR 1 000

 500

 -

07/08/2008

16/10/2008

Not significant (EUR 3.16 not paid)

Paid

29.             

10415/02

CHERNYSHOV AND 11 OTHERS

28/12/2006

-

 -

 -

 28/03/2007

26/12/2005

n/a

Paid

30.             

41395/04

CHISTYAKOV

04/03/2009

 5 300

3 000

357.14

04/06/2009

02/06/2009

n/a

n/a

31.             

21823/03

DENISOV

25/04/2007

 -

3 000

20

25/07/2007

03/08/2007

Paid

Paid

32.             

34433/04

DENISOV

06/06/2008

 -

3 900

 -

06/09/2008

21/07/2008

n/a

Paid

33.             

33689/05

DEYKINA

01/05/2007

145

3 000

 -

01/08/2007

07/06/2007

n/a

n/a

34.             

5761/03

DOROZHKO

26/09/2008

 - 

2 100

71

26/12/2008

19/12/2008

n/a

n/a

35.             

28644/06

DVORYAKOV

29/07/2008

 -

 -

 -

-

n/a

n/a

36.             

15407/05

GALIKHANOVA

14/02/2009

 -

1 500

 -

14/05/2009

13/05/2009

n/a

n/a

37.             

33459/04

GALKIN

04/01/2008

 -

900

 285

04/04/2008

27/02/2008

n/a

n/a

38.             

43402/02

GASAN

24/05/2005

 -

3 000

 -

24/08/2005

04/07/2005

n/a

n/a

39.             

13519/02

GAYVORONSKIY

25/06/2008

 -

4 000

 -

26/09/2008

21/07/2008

n/a

n/a

40.             

24657/03

GERASIMENKO

17/02/2006

RUR 4 500

 -

20

17/05/2006

04/05/2006

n/a

n/a

41.             

24669/02

GERASIMOVA

13/01/2006

 -

2 400

 -

13/04/2006

13/04/2006

n/a

Paid

42.             

21777/04

GLEBOV and GLEBOVA

29/02/2008

 -

 -

 -

-

n/a

n/a

43.             

28785/04

GLUKHOVA AND BRAGINA

26/01/2009

 -

-

 -

-

n/a

n/a

44.             

23287/05

GLUSHAKOVA (No. 2)

10/08/2007

RUR

184 800

2 000

 125

10/11/2007

20/09/2007

n/a

Paid

45.             

29898/03

GORLOVA

15/05/2007

 -

3 100

 -

15/08/2007

26/09/2007

Paid

n/a

46.             

40136/02

GOROKHOV

10/07/2008

 -

 500

 -

10/10/2008

06/11/2008

Not significant (EUR 2.78 not paid)

n/a

47.             

4171/04

GRIDIN

01/09/2006

 -

1 800

20

01/12/2006

09/10/2006

n/a

n/a

48.             

21419/04

GRIGORYEVA

13/10/2006

RUR

7 346.54

2 700

 -

13/01/2007

19/12/2006

n/a

n/a

49.             

10122/04

GURGACH

19/06/2014

 -

1 500

 -

19/09/2014

26/08/2014

n/a

n/a

50.             

36407/02

IGUSHEVA

09/05/2006

 -

1 000

600

09/08/2006

03/07/2006

n/a

n/a

51.             

20745/04

ISAKOV

19/09/2008

 -

 -

 -

-

 -

n/a

n/a

52.             

24659/03

IVANNIKOVA

12/04/2006

RUR 892

 -

20

12/07/2006

11/07/2006

n/a

n/a

53.             

29411/05

IVCHENKO

02/01/2009

 -

3 000

20

02/04/2009

27/03/2009

n/a

n/a

54.             

37758/03

KABANOV

14/02/2009

 -

 -

100

14/05/2009

17/06/2009

Not significant (EUR 0.44 not paid)

n/a

55.             

14521/05

KALEYEV

12/11/2015

 -

6 000

 - 

12/02/2016

18/03/2016

Paid

n/a

56.             

16086/04

KALININ

15/01/2015

 -

6 000

 -

15/04/2015

18/03/2015

n/a

n/a

57.             

43726/02

KANAYEV

27/10/2006

 -

-

 -

-

n/a

n/a

58.             

26410/02

KAZARTSEV

02/02/2007

 -

3 900

 -

02/05/2007

10/04/2007

n/a

n/a

59.             

13995/02

KAZARTSEVA AND OTHERS

12/04/2006

RUR

7 626.18

60

12/07/2006

11/07/2006

n/a

n/a

60.             

72374/01

KAZMINA

15/09/2006

55

3 000

11

15/12/2006

25/10/2006

n/a

Paid

61.             

21268/04

KHARITICH

06/03/2008

650

3 500

 -

06/06/2008

15/04/2008

n/a

n/a

62.             

33617/04

KHOLODENKO

18/12/2008

 -

1 500

 -

18/03/2009

18/03/2009

n/a

n/a

63.             

20098/03

KHVOROSTINA AND OTHERS

05/07/2007

 -

 19 500

RUR

5 000

05/10/2007

01/10/2007

n/a

Paid

64.             

36074/04

KLISHINA AND OTHERS

24/07/2008

 -

3 800

 -

24/10/2008

26/11/2008

Not significant (EUR 1.27 not paid)

n/a

65.             

44038/05

KOCHALIDZE

10/07/2012

 4 300

6 000

 -

10/10/2012

13/09/2012

n/a

n/a

66.             

43284/02

KOLAYEV

03/10/2008

 -

3 900

 -

03/01/2009

26/12/2008

n/a

Paid

67.             

41304/02

KOLTSOV

24/05/2005

 -

2 500

 - 

24/08/2005

04/07/2005

n/a

n/a

68.             

63501/00

KONOVALOV

13/09/2006

 -

5 000

20

13/12/2006

20/11/2006

n/a

n/a

69.             

19798/04

KORCHAGIN

01/09/2006

 -

1 200

 -

01/12/2006

22/11/2006

n/a

n/a

70.             

27295/03

KORCHAGINA AND OTHERS

12/04/2006

RUR

18 982.21

 -

20

12/07/2006

06/07/2006

n/a

n/a

71.             

25550/05

KOROLEV

12/07/2007

 -

2 300

RUR 212

12/10/2007

04/10/2007

n/a

n/a

72.             

4543/02

KOROTKIKH

27/06/2008

 -

3 000

20

27/09/2008

22/08/2008

n/a

n/a

73.             

23490/03

KOSTENKO

07/05/2008

 -

2 700

 -

07/08/2008

01/09/2008

Not significant (EUR 15.26 not paid)

n/a

74.             

32845/02

KOSTENKO

20/06/2013

 -

 -

 -

-

n/a

n/a

75.             

750/02

KOTLYAROV

18/03/2009

 -

1 200

 -

18/06/2009

01/06/2009

n/a

n/a

76.             

21410/04

KOVALENKO

13/10/2006

RUR

7 177.20

2 700

 -

13/01/2007

19/12/2006

n/a

n/a

77.             

934/03

KOZEYEV

30/01/2008

 21 430

2 000

 -

30/04/2008

18/01/2008

n/a

n/a

78.             

731/04

KRASEV

26/09/2008

 -

3 000

 -

26/12/2008

19/12/2008

n/a

n/a

79.             

18892/04

KRASNOV

22/02/2012

 12 000

6 000

 -

22/05/2012

04/04/2012

n/a

n/a

80.             

11712/06

KRASYUCHENKO

11/01/2008

 140

3 000

40

11/04/2008

27/02/2008

n/a

n/a

81.             

37641/04

KRIVONOS

06/03/2008

 -

3 100

 -

06/06/2008

03/04/2008

n/a

Paid

82.             

27790/03

KUDRINA

31/03/2008

RUR 52 256

1 500

 -

30/06/2008

28/05/2008

n/a

n/a

83.             

25114/03+

KULKOV AND OTHERS

08/04/2009

195 520

36 000

 4 285

08/07/2009

Between 24/08/2009 and 04/09/2009

Paid

n/a

84.             

37643/04

KURYANOV

06/06/2008

 -

3 100

 -

06/09/2008

18/07/2008

n/a

Paid

85.             

30212/06

KUZMIN

28/05/2014

 6 343

 -

 2 000

28/08/2014

10/07/2014

n/a

n/a

86.             

40081/03

KUZMINSKIY

14/02/2009

 -

 600

 -

14/05/2009

08/05/2009

n/a

n/a

87.             

42431/02

LARIONOV

14/02/2009

 -

 -

 -

-

n/a

n/a

88.             

33422/03

LAVROV

17/04/2012

14 130

6 000

 -

17/07/2012

30/05/2012

n/a

n/a

89.             

9800/02

LAZAREV

05/01/2007

11500

3900

350

05/04/2007

05/04/2007

n/a

n/a

90.             

37645/04

LESNOVA

24/04/2008

 200

3 900

 -

24/07/2008

04/06/2008

n/a

Paid

91.             

37354/03

LIMASOVY

22/10/2008

 6 400

5 000

100

22/01/2009

29/01/2009

Paid

n/a

92.             

24395/02

LOSITSKIY

14/03/2007

 -

4 100

 -

14/06/2007

13/04/2007

n/a

n/a

93.             

34822/04

LUKINYKH

10/07/2014

 3 345

1 500

189

10/10/2014

08/10/2014

n/a

n/a

94.             

33706/05

LYUDMILA ALEKSENTSEVA

01/05/2007

 235

2 700

 -

01/08/2007

07/06/2007

n/a

n/a

95.             

20111/03

MAGOMEDOV

04/03/2009

 4 641

3 000

 -

04/06/2009

14/05/2009

n/a

n/a

96.             

7023/03

MAKAROVA AND OTHERS

24/05/2005

 RUR 2 952

4 200

 -

24/08/2005

08/07/2005

n/a

Paid

97.             

756/05

MARKOVTSI and SELIVANOV

23/10/2009

 5 438

6 000

 5

23/01/2010

26/03/2010

Not significant (EUR 36 and 31 not paid)

n/a

98.             

57807/00

MARTYNOVA

01/12/2008

 -

 -

25

01/03/2009

12/09/2014 (date of last invitation to the applicant to submit her bank account details)

n/a (no interest appears to be due as the applicant has failed for many years to submit her bank account details)

n/a

99.             

21447/04

MATRENA POLUPANOVA

13/10/2006

RUR 7 346.54

2 400

 -

13/01/2007

19/12/2006

n/a

n/a

100.           

38999/05

MATVIYETS

12/06/2008

 -

-

 -

-

n/a

n/a

101.           

22534/02

MIKHAYLOVA AND OTHERS

17/02/2006

 335

-

80

17/05/2006

17/04/2006

n/a

n/a

102.           

20937/07

MOROKO

01/12/2008

 -

-

 -

-

n/a

n/a

103.           

26759/03

MOZHAYEVA

04/03/2009

 -

 100

 -

04/06/2009

02/06/2009

n/a

n/a

104.           

42940/02

NADEZHKIN

12/09/2008

 -

 -

 -

-

n/a

n/a

105.           

33685/05

NARTOVA

01/05/2007

75

3 000

 -

01/08/2007

07/06/2007

n/a

n/a

106.           

3311/06

NEOFITA

12/07/2007

RUR

39 766

2 700

 -

12/10/2007

24/08/2007

n/a

n/a

107.           

20515/04

NIKISHIN

08/05/2007

 -

1 600

RUR

2 000

08/08/2007

03/08/2007

n/a

n/a

108.           

746/05+

NINA KAZMINA AND OTHERS

13/04/2009

 195

 18 000

 188

13/07/2009

10/09/2009

Not significant (EUR 14.16 in total to all applicants)

Paid

109.           

9117/04, 10441/04

NOSOV AND OTHERS

07/07/2014, revised on 15/04/2015

 -

 82 000

 350

07/10/2014

Between 02/10/2014 and 23/11/2015 to some applicants; 26/08/14 (date of last invitation to submit bank account details to Messrs Sakiev, Tsibirov); 20/04/16 (date of last invitation to submit bank account details to Messrs Suetnov, Kallagov)

Paid where required; in some cases n/a (the applicant provided his bank account details after payment deadline or has failed to provide them to date)

n/a

110.           

34283/05

OOO PKG 'SIB-YUKASS'

02/06/2008

253 560

 -

 10 000

02/09/2008

21/07/2008

n/a

n/a

111.           

3790/05

OOO PTK `MERKURIY`

12/11/2007

RUR

1 836 233

 -

 -

12/02/2008

24/12/2007

n/a

n/a

112.           

61651/00

OOO RUSATOMMET (1)

14/09/2005

USD

100 000

 -

 2 000

14/12/2005

17/11/2005

n/a

n/a

113.           

31296/02

OSHER AND OSHER

31/03/2008

 -

 -

 -

-

n/a

n/a

114.           

45291/05

PANCHISHIN

27/11/2014

 -

5 270

 -

27/02/2015

01/04/2015

Paid

n/a

115.           

12115/03

PARFENENKOV

24/04/2008

 -

3 000

 -

24/07/2008

26/06/2008

n/a

Paid

116.           

16869/08

PELLYA

10/07/2012

 -

 -

 -

-

n/a

n/a

117.           

36494/02

PETRUSHKO

24/05/2005

 -

3 000

 -

24/08/2005

04/07/2005

n/a

n/a

118.           

40322/02

PETUKHOV

01/12/2008

 -

3 900

10

01/03/2009

02/03/2009

Not significant (EUR 0.64 not paid)

n/a

119.           

42752/04

PLEKHOVA

30/04/2008

 -

2 300

70

30/07/2008

03/07/2008

n/a

n/a

120.           

43883/02

PLOTNIKOVY

24/05/2005

 -

3 000

 -

24/08/2005

07/06/2005

n/a

Paid

121.           

34150/04

POGULYAYEV

03/07/2008

 -

 -

 -

03/10/2008

 -

n/a

Paid

122.           

34422/03

POLITOVA and POLITOV

01/05/2007

 -

6 000

 -

01/08/2007

01/08/2007

n/a

Paid

123.           

34428/04

PORTNOVA

29/07/2008

56

3 100

 -

29/10/2008

09/10/2008

n/a

Paid

124.           

25964/02

POZNAKHIRINA

06/07/2005

RUR 3 132

-

 -

06/10/2005 

08/09/2005

n/a

Paid

125.           

2191/03+

PRIDATCHENKO AND OTHERS

21/09/2007

RUR

34 746.6

3 600

 -

21/12/2007

17/12/2007

n/a

Paid

126.           

13869/05

PROKHOROVA

08/01/2010

 -

3 900

 -

08/04/2010

19/03/2010

n/a

Paid

127.           

7111/05

PYLNOV

12/10/2007

RUR

172 872

3 500

 -

12/01/2008

21/12/2007

n/a

Paid

128.           

2703/02

PYRIKOV

08/09/2006

 -

1 100

 -

08/12/2006

20/10/2006

n/a

n/a

129.           

23405/03

REYNBAKH

29/12/2005

RUR

105 531

2 500

 -

29/03/2006

02/03/2006

n/a

n/a

130.           

31105/05

ROMAN PONOMAREV

04/03/2009

 -

400

-

04/06/2009

14/05/2009

n/a

n/a

131.           

35002/05

ROZHNYATOVSKAYA

13/03/2012

 865

6 000

 -

13/06/2012

27/04/2012

n/a

n/a

132.           

44595/05

RUSSKIKH

10/07/2012

 100

1 250

40

10/10/2012

17/09/2012

n/a

n/a

133.           

52283/07+

RYKACHEV AND OTHERS

19/04/2011

 -

EUR 33 000

19/07/2011

10/08/2011

Paid

Paid

134.           

6558/06

SAIDOV

05/10/2007

RUR 95 372

1 200

 -

05/01/2008

03/12/2007

n/a

n/a

135.           

3885/04

SEMOCHKIN

04/03/2009

 -

3 900

 -

04/06/2009

01/06/2009

n/a

n/a

136.           

20518/04

SERGEY TARASOV

08/05/2007

 -

1 600

RUR

2 000

08/08/2007

03/08/2007

n/a

n/a

137.           

39888/02

SHAKIRZYANOV

20/02/2009

 -

3 000

 -

20/05/2009

15/05/2009

n/a

Paid

138.           

70501/01

SHAMINA

13/10/2006

RUR

5 380.42

2 700

 -

13/01/2007

19/12/2006

n/a

n/a

139.           

2047/03

SHAPOVALOVA

12/12/2007

 -

-

 -

-

n/a

n/a

140.           

31271/02

SHATUNOV

01/09/2006

 -

3 000

 -

01/12/2006

14/11/2006

n/a

Paid

141.           

39866/02

SHESTOPALOVA AND OTHERS

12/04/2006

RUR

245 625.8

 -

 500

12/07/2006

16/06/2006

n/a

n/a

142.           

42383/02

SHEVCHENKO

10/07/2008

 4 000

1 500

 -

10/10/2008

07/08/2008

n/a

n/a

143.           

9647/02

SHILYAYEV

06/01/2006

 -

3 000

 -

06/04/2006

06/04/2006

n/a

n/a

144.           

21417/04

SHIRYAYEVA

13/10/2006

RUR

5 943.63

2 400

 -

13/01/2007

19/12/2006

n/a

n/a

145.           

10833/03

SHITIKOV

28/02/2007

 -

 500

 -

31/05/2007

07/05/2007

n/a

n/a

146.           

3519/05

SIDORENKO

26/10/2007

 -

-

 -

-

n/a

n/a

147.           

2814/04

SINITSYNA

13/03/2008

 -

2 400

 -

13/06/2008

15/04/2008

n/a

n/a

148.           

14758/08

SIVOGRAK AND ZENOV

13/09/2013

22 483

6 000

 -

13/12/2013

07/11/2013

n/a

n/a

149.           

3906/06

SIVOLDAYEVA

28/09/2007

70

2 000

10

28/12/2007

21/11/2007

n/a

n/a

150.           

55885/00

SKACHEDUBOVA

01/03/2006

 -

-

 -

01/06/2006

 -

n/a

Paid

151.           

6239/04

SMETANKO

04/10/2010

 -

 200

20

04/01/2011

29/04/2011

n/a (the applicant provided his bank details after the payment deadline)

n/a

152.           

33986/02

SOMCHENKO

31/10/2007

 -

3 000

 -

31/01/2008

21/11/2007

n/a

n/a

153.           

8549/06+

STRELTSOV AND OTHER “NOVOCHERKASSK MILITARY PENSIONERS”

29/10/2010

489 132

174 000

 -

29/01/2011

02/02/2011

Paid

n/a

154.           

2245/05

SUBOCHEVA

02/06/2008

 -

2 000

 -

02/09/2008

21/07/2008

n/a

n/a

155.           

75470/01

SUKHOBOKOV

13/07/2006

150

 -

 1 000

13/10/2006

09/10/2006

n/a

n/a

156.           

23596/04

SUKHORUKOV

31/10/2008

135

 -

 -

31/01/2009

11/02/2009

Not significant (EUR 1 not paid)

Paid

157.           

55687/00

SUNTSOVA

17/02/2006

 -

-

-

-

-

n/a

n/a

158.           

21425/04

TEREKHOVA

13/10/2006

RUR

7 177.20

2 700

 -

13/01/2007

19/12/2006

n/a

n/a

159.           

11589/04

TETSEN

03/07/2008

 12 600

1 500

 -

03/10/2008

22/07/2008

n/a

n/a

160.           

38943/04

TIBILOV

02/01/2009

 -

3 000

 -

02/04/2009

02/03/2009

n/a

n/a

161.           

14296/03

TIKHOV AND OTHERS

27/06/2008

RUR

1 136 569.98, USD

42 134.67

 28 200

 -

27/09/2008

11/09/2008

n/a

n/a

162.           

18465/05

TIMISHEV (III)

30/01/2008

 -

1 800

 800

30/04/2008

29/02/2008

n/a

n/a

163.           

44387/04+

TKHYEGEPSO AND OTHERS

08/03/2012

137 668

 88 300

 2 143

08/06/2012

11/04/2014

Paid

n/a

164.           

24651/03

TOLOKONNIKOVA

12/04/2006

RUR 2 767

 -

20

12/07/2006

06/07/2006

n/a

n/a

165.           

6396/05

TROSHEV

09/01/2009

 -

 -

 -

-

n/a

n/a

166.           

11756/06

TRUFANOVA

04/03/2009

 150

3 900

 3

04/06/2009

15/05/2009

n/a

n/a

167.           

9769/04

TRUNOV

06/06/2008

 -

 -

 -

-

n/a

n/a

168.           

43715/05

TULSKAYA

23/01/2009

 -

3 000

 7

23/04/2009

22/04/2009

n/a

n/a

169.           

21779/04

TYTAR

02/02/2007

RUR

183 502

3 100

 -

02/05/2007

28/03/2007

n/a

n/a

170.           

24770/04

USTALOV

02/06/2008

 -

-

 -

02/09/2008

-

n/a

Paid

171.           

38035/04

VAKULENKO

14/02/2009

 -

3 500

27

14/05/2009

29/04/2009

n/a

n/a

172.           

7237/03

VALENTINA VASILYEVA

17/02/2006

RUR

1 337.55

 -

20

17/05/2006

04/05/2006

n/a

n/a

173.           

8011/02

VASILYEVA AND OTHERS

29/09/2006

RUR 7 930

14 000

 -

29/12/2006

12/12/2006

n/a

Paid

174.           

21430/04

VASILYEVA

13/10/2006

RUR

7 346.54

2 700

 -

13/01/2007

19/12/2006

n/a

n/a

175.           

3462/04

VERSHININA

26/10/2007

 -

2 000

 -

26/01/2008

21/11/2007

n/a

n/a

176.           

5555/06

VESELYASHKIN AND VESELYASHKINA

18/03/2009

 -

-

 -

-

n/a

n/a

177.           

38202/07

VLADIMIR MELNIKOV

17/04/2012

 -

6 000

 -

17/07/2012

30/05/2012

n/a

n/a

178.           

374/03

VOLOKITIN

09/02/2007

 -

2 700

 -

09/05/2007

01/08/2007

Paid

Paid

179.           

33707/05

VOLOSKOVA

01/05/2007

 310

3 000

 -

01/08/2007

07/06/2007

n/a

n/a

180.           

33728/05

VORONINA

01/05/2007

 140

3 000

 -

01/08/2007

07/06/2007

n/a

n/a

181.           

5225/06

VYALYKH

22/05/2007

RUR

40 148

1 200

 -

22/08/2007

01/08/2007

n/a

n/a

182.           

35824/04

VYDRINA

29/06/2007

 -

3 000

 -

29/09/2007

10/08/2007

n/a

n/a

183.           

15021/02

WASSERMAN

18/02/2005

 300

3 600

 600

18/05/2005

22/04/2005

n/a

n/a

184.           

21071/05

WASSERMAN (No. 2)

29/09/2008

 373

4 000

 1 200

29/12/2008

19/12/2008

n/a

n/a

185.           

34687/02

YAVORIVSKAYA

21/10/2005

 2 109

4 000

 250

21/01/2006

07/12/2005

n/a

n/a

186.           

5730/03

YELDASHEV

12/08/2010

 -

 -

 -

-

n/a

n/a

187.           

21264/07+

YEMELYANOVY AND OTHERS

14/03/2013

 -

 90 000

 -

14/06/2013

10/04/2014

Not significant (not paid: EUR 10 per person)

n/a

188.           

8355/07

YEVDOKIYA KUZNETSOVA

04/03/2009

 -

3 900

 -

04/06/2009

02/06/2009

n/a

n/a

189.           

33720/05

ZAICHENKO

01/05/2007

 290

3 000

 -

01/08/2007

07/06/2007

n/a

n/a

190.           

24277/03

ZAKOMLISTOVA

14/05/2008

 -

1 000

40

14/08/2008

21/11/2008

Paid

Paid

191.           

1144/03

ZAUGOLNOVA

12/04/2006

 -

1 500

50

12/07/2006

07/07/2006

n/a

n/a

192.           

8582/05

ZHELTKOV

14/09/2007

 -

3 900

 -

14/12/2007

13/12/2007

n/a

n/a

193.           

5249/06

ZHURAVLEV

15/04/2009

 -

1 800

 -

15/07/2009

26/08/2009

Paid

n/a

194.           

13296/03

ZVEREV AND OTHERS

19/10/2007

 163

9 000

 -

19/01/2008

16/01/2008

n/a

n/a

195.           

23567/06

ZYABREVA

18/03/2009

 -

3 900

 -

18/06/2009

01/06/2009

n/a

n/a


MONETARY OBLIGATIONS OF THE STATE TO FORMER CHERNOBYL RESCUE WORKERS

No.

App.

Case

Judgment, final on

Sums awarded by the Court

Payment Deadline

Date of payment of the sums awarded by the Court

Payment of default interest

Payment of internal debt, as ordered by the Court

Pecuniary damage

Non-pecuniary damage

Costs and expenses

1.               

33264/02

LEVIN

02/05/2006

 -

 2 500

 -

02/08/2006

03/07/2006

n/a

n/a

2.    

34439/04

AGAPONOVA AND OTHERS

07/05/2008

 -

 8 900

 -

07/08/2008

04/07/2008

n/a

Paid

3.               

8235/03

ALEKSANDR PONOMAREV

06/12/2011

 -

2 400

 -

06/03/2012

30/05/2012

Paid

n/a

4.               

38720/03

ALEKSANDR POPOV

05/07/2007

RUR

127 230

 3 900

 135

05/10/2007

13/09/2007

n/a

Paid

5.               

75025/01+

ALEKSENTSEVA AND OTHERS

17/04/2008

 5 200

 20 700

 330

17/07/2008

09/07/2008

n/a

n/a

6.               

966/03

ALMAYEVA

25/01/2008

 380

 2 800

 -

25/04/2008

29/04/2008

Not significant (EUR 2.79 not paid)

n/a

7.               

35774/04

ARULEPP

06/02/2009

 -

 4 750

 5

06/05/2009

12/05/2009

Not significant (EUR 4.10 not paid)

n/a

8.               

21932/03

BAKHAREV

19/10/2007

 -

 1 200

 -

19/01/2008

13/12/2007

n/a

n/a

9.