Štrasburg, 7. decembra 2016

                                                          

CEPEJ(2016)5

KOMISIA RADY EURÓPY PRE HODNOTENIE EFEKTÍVNOSTI JUSTÍCIE

(CEPEJ)

Cesta k európskym časovým rámcom

súdnych konaní

Metodické usmernenie k ich zavádzaniu

Prijaté na 28. plenárnom zasadnutí CEPEJ dňa 7. decembra 2016


Materiál vypracovaný na základe prípravnej práce riadiacej skupiny centra SATURN, ktorá vychádza z práce Marca FABRIHO, vedeckého experta (Taliansko)

OBSAH

1. Úvod.. 3

1.1.     Metóda použitá na vypracovanie časových rámcov. 4

1.2.     Hlavné ciele a výhľady rozvoja. 4

1.3.     Oblasť uplatňovania. 4

2. Opis časových rámcov.. 5

3. Metodika zavádzania časových rámcov.. 7

1.1.     1. krok: Diagnóza súčasného stavu. 7

1.2.     2. krok: Určenie a zavedenie časových rámcov. 8

1.3.     3. krok: Monitorovanie. 8

Príloha: Tabuľku programu Excel si môžete stiahnuť z webovej stránky CEPEJ

1. Úvod

Článok 6 Európskeho dohovoru o ľudských právach uvádza, že „každý má právo na to, aby jeho vec bola spravodlivo, verejne a v primeranej lehote prejednaná“.

Tento cieľ sa má presadzovať v spolupráci so zainteresovanými stranami vytváraním nástrojov, politík, postupov a opatrení zo strany rozhodovacích orgánov, pracovníkov súdov, právnikov.

Časové rámce sú jedným z takýchto nástrojov. Časové rámce nie sú všeliekom na skracovanie dĺžky súdneho konania, ale preukázali, že sú užitočným nástrojom na posúdenie fungovania súdov a ich politík a následné zlepšenie rýchlosti súdnych sporov.

Časové rámce možno považovať za operatívne nástroje, pretože predstavujú konkrétne ciele merania rozsahu plnenia časového rozvrhu spracúvania prípadov a teda aj zásady spravodlivého súdneho konania v primeranej lehote ustanovenej v Dohovore o ľudských právach každým súdom a všeobecnejšie pri výkone spravodlivosti.

Určenie časových rámcov je základným krokom na začatie merania a porovnávania výkonnosti spracovania prípadov a koncepčne lepšieho definovania „počtu nevybavených prípadov", čo je počet alebo percento prebiehajúcich prípadov, ktoré nedodržiavajú určený alebo plánovaný časový rámec.

Upozorňujeme, že v tejto práci používame nasledujúce výrazy v tomto význame:

Pracovná zaťaženosť – je všetka práca, ktorú vykonáva súd alebo sudcovia. Je súčtom všetkých činností vykonávaných súdom alebo sudcom (napr. nápad prípadov, riadiace povinnosti, akákoľvek iná činnosť, ktorá je súčasťou práce súdu alebo sudcu).

Nápad prípadov – je počet prípadov, ktoré musí súd alebo sudca vybavovať. Zvyčajne ide o súčet prebiehajúcich prípadov a prichádzajúcich prípadov v určitej dobe.

Prebiehajúce prípady – je počet prípadov, ktoré ešte musí vybaviť súd alebo sudca v určitom čase (napr. prebiehajúce prípady k 1. januáru).

Časový rámec – je časový úsek, počas ktorého sa má vyriešiť určitý počet alebo percento prípadov so zohľadnením veku prebiehajúcich prípadov. Časové rámce sú riadiacim nástrojom, ktorý môžu určiť ústredné orgány (napr. súdna rada, najvyšší súd, ministerstvo spravodlivosti, parlament) resp. súdy. Časové rámce si netreba zamieňať s procesnými lehotami alebo časovými lehotami, ktoré sa vzťahujú na jednotlivé prípady. Procesnú lehotu alebo časové lehoty zvyčajne ustanovuje procesný právny predpis a lehota určuje, že nejaký krok sa musí vykonať v konkrétnom čase, pretože inak to bude mať právne dôsledky.

Počet nevybavených prípadov – je počet alebo percento prebiehajúcich prípadov nevyriešených v stanovenom časovom rámci. Napríklad, ak bol časový rámec stanovený na 24 mesiacov pre všetky civilné konania, nevybavené veci sú počet prebiehajúcich prípadov starších ako 24 mesiacov.

Časové rámce sa majú určiť nielen pre tri hlavné oblasti (civilné, trestné, správne prípady), ale majú sa postupne určovať pre rôzne kategórie prípadov, ktoré súd vybavuje. Časové rámce majú byť prispôsobené každej kategórii prípadov (napr. rodinné záležitosti, konkurzy, pracovnoprávne veci atď.) a miestnym okolnostiam v závislosti od procesných záležitostí, dostupných zdrojov a právneho prostredia.

Európska indikácia časových rámcov však predstavuje základný návod na vypracovanie časových rámcov na národnej a miestnej úrovni a na začatie budovania zdieľanej vízie spoločných vyhliadok v celej Európe.

Je dôležité zdôrazniť, že kvantitatívne ukazovatele a ciele sú len fotografiami fungovania súdov a želaných cieľov, ktoré sa majú dosiahnuť. Na dosiahnutie týchto cieľov súdy potrebujú primerané zdroje, účinné politiky, dobré procesné pravidlá a postupy, odhodlanosť a konkrétne opatrenia.

Navyše, dĺžka súdneho konania je len jednou časťou niečoho, čo možno definovať ako „trilógia“ cieľov systémov súdnictva, ktorých fungovanie by malo byť: spravodlivé, dostupné a časovo primerané.


1.1.  Metóda použitá na vypracovanie časových rámcov

Navrhované časové rámce sú výsledkom procesu, ktorý pozostával z nasledujúcich krokoch: a) analýza literatúry o súdnych časových rámcoch; b) judikatúra európskych súdov pre ľudské práva; c) zhromažďovanie údajov a analýza dvoch prieskumov predložených národnými korešpondentmi a pilotným súdom CEPEJ; d) diskusia o navrhovaných časových rámcoch na zasadnutiach pilotných súdov CEPEJ v rokoch 2014, 2015, 2016 a na plenárnom zasadnutí CEPEJ v decembri 2015 a v júni 2016.

Výsledkom tohto procesu sú navrhované štyri súbory časových rámcov (A, B, C, D), ktoré zohľadňujú veľkú rozmanitosť situácií v členských štátoch.

Na základe dostupných údajov si uvedomujeme, že niektoré krajiny nedokážu splniť navrhované časové rámce, zatiaľ čo iné ich pravdepodobne dokážu prekonať.

Uvedené štyri časové rámce možno použiť ako základné referenčné východisko. Vyzývame krajiny a súdy, aby vypracovali vlastné časové rámce pre každý súd a kategóriu prípadov.

Rovnaké alebo odlišné časové rámce by sa mali uplatňovať pre každú inštanciu celého súdneho procesu (prvostupňový súd, odvolací súd, najvyšší súd). Napríklad časový rámec D môže byť realistický a určený pre prvostupňové súdy aspoň ako východisko, zatiaľ čo časový rámec A môže byť uplatňovaný pre najvyššie súdy.

1.2.  Hlavné ciele a výhľady rozvoja

Sme presvedčení, že tieto časové rámce sú pragmatickým kompromisom veľmi odlišných situácií a súvislostí v rôznych členských štátov. Mali by sa vnímať ako ciele, ktoré majú všetky členské štáty dosiahnuť postupne, krok za krokom, a to aj v svetle potreby podporovať služby justície a podobnú dĺžku obdobných súdnych konaní v celej Európe.

Znamená to, že globálnym cieľom všetkých členských štátov Rady Európy je dosiahnutie časového rámca A vo všetkých konaniach postupným približovaním, napríklad prechodom cez časový rámec B a C.

Navrhované časové rámce treba však považovať za konkrétny príklad európskeho návodu pre členské štáty, ktoré majú potom prijať vlastné časové rámce na vnútroštátnej, okresnej a súdnej úrovni na základe rozmanitých súvislostí.

Treba tiež zdôrazniť, že navrhované časové rámce predstavujú nástroje riadenia, ktoré riešia súhrnný nápad prípadov na súd alebo v systéme súdnictva.

Nemožno ich preto považovať za poistku chrániacu pred odsúdením Európskym súdom pre ľudské práva.

Ustanovenie o primeranom čase uvedené v článku 6 platí pre jednotlivé prípady. Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) je inštitúciou, ktorá má konečnú právomoc posúdiť, či v danom prípade došlo k porušeniu článku 6 Európskeho dohovoru o ľudských právach.

Tento prvý súbor časových rámcov sa má uplatňovať na tri veľké „rodiny“ prípadov (civilné, trestné a správne). Predpokladá sa, že v budúcnosti sa vypracujú časové rámce pre rôzne kategórie prípadov v rámci týchto veľkých rodín.

1.3.  Oblasť uplatňovania

Teraz navrhované časové rámce nezohľadňujú vykonávacie postupy vzhľadom na ich zložitosť a rozmanitosť v jednotlivých krajinách. Treba však oceniť, že judikatúra ESĽP zahŕňa do posudzovania neprimeranej dĺžky súdneho konania aj fázu výkonu.

Obdobne aj časové rámce určené pre trestné prípady nezohľadňujú vyšetrovací alebo „predsúdny“ stupeň, ale obmedzujú sa na spracovanie prípadu po podaní na súd. Treba však vedieť, že judikatúra ESĽP zohľadňuje pri posudzovaní dĺžky súdneho konania vyšetrovaciu fázu.

Preto pri týchto časových rámcoch má byť dňom začatia každého prípadu deň podania prípadu na súd, zatiaľ čo prípady možno považovať za vybavené alebo vyriešené, keď súd prijal „právoplatné rozhodnutie“, čo znamená, že prípad je ukončený.

V civilných veciach navrhujeme vylúčiť zo zarátavania všetky nesporové veci (napr. platobné rozkazy alebo príkazné opatrenia, opatrovníctvo atď.), ktoré sa zvyčajne riadia konkrétnym postupom s veľmi rozdielnymi dispozičnými časmi. Uvedomujeme si, že toto rozlíšenie nie je v jednotlivých členských štátoch vždy jasné. Rozhodnutie o prijatí či neprijatí tohto rozlišovania je vecou členských štátov.

2. Opis časových rámcov

Každý časový rámec zohľadňuje komplexnosť prípadu podľa prístupu uplatňovanom v judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva.

Prioritné prípady sa majú vybaviť čo najrýchlejšie. Pozri judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorá identifikuje takéto prioritné prípady.

Bežné prípady predstavujú zvyčajne väčšinu prípadov riešených súdom. Z dôvodu jednoduchosti je v tomto štádiu percento prioritných prípadov pri zrátavaní zahrnuté do bežných prípadov. Každý členský štát alebo súd môže samozrejme pre takéto prípady určiť svoj vlastný časový rámec.

Súdy musia tiež riešiť veľmi zložité prípady, ktoré môžu vyžadovať nejaký čas navyše. Z tohto dôvodu je vytvorená 5 % – 10 % rezerva len pre veľmi zložité prípady, ktoré sa nezahŕňajú do časových rámcov. Tieto sa teda vzťahujú len na 90 – 95 % nápadu prípadov na súd. Prípadom v rámci tejto rezervy je však potrebné venovať osobitnú pozornosť, aby sa čo najskôr zaradili do časového rámca.

Rozhodnutie o stanovení rezervy na úrovni 5 % alebo 10 % je vecou každého členského štátu alebo súdu podľa percenta veľmi zložitých prípadov, ktoré musia riešiť.

Ako sme už uviedli, súdy môžu uplatňovať rôzne časové rámce na rôzne kategórie prípadov. Napríklad, súd by mohol uplatňovať časový rámec A na civilné konania a časové rámce B na trestné konania, a potom časový rámec A na rodinné veci ale časový rámec C na prípady konkurzu.

Časové rámce sú pružné nástroje, ktoré je potrebné prispôsobiť každému špecifickému kontextu.

Navrhované časové rámce sú orientačné a nemajú žiadnu normatívnu silu. Predovšetkým navrhujú nástroj, ktorý môže byť užitočný pre štáty pri určovaní cieľov zameraných na zlepšenie dĺžky súdneho konania. Časové rámce je potrebné prijať a prispôsobiť vnútroštátnemu právnemu kontextu.

ČASOVÝ RÁMEC A

Časový rámec A pre civilné sporové a správne prípady

90 % alebo 95 % všetkých civilných sporových prípadov a správnych prípadov by sa malo vybaviť do 18 mesiacov odo dňa ich podania.

Rezerva

5 % alebo 10 % veľmi zložitých prebiehajúcich civilných a správnych prípadov môže byť starších ako 18 mesiacov odo dňa podania.

Časový rámec A pre trestné prípady

90 % alebo 95 % všetkých trestných prípadov by sa malo vybaviť do 12 mesiacov odo dňa podania.

Rezerva

5 % alebo 10 % veľmi zložitých prebiehajúcich trestných prípadov môže byť starších ako 12 mesiacov odo dňa podania.

ČASOVÝ RÁMEC B

Časový rámec B pre civilné sporové a správne prípady

90 % alebo 95 % všetkých civilných sporových prípadov a správnych prípadov by sa malo vybaviť do 24 mesiacov odo dňa podania.

Rezerva

5 % alebo 10 % veľmi zložitých prebiehajúcich civilných sporových alebo správnych prípadov môže byť starších ako 24 mesiacov odo dňa podania.

Časový rámec B pre trestné prípady

90 % alebo 95 % všetkých trestných prípadov by sa malo vybaviť do 18 mesiacov odo dňa podania.

Rezerva

5 % alebo 10 % veľmi zložitých prebiehajúcich trestných prípadov môže byť starších ako 18 mesiacov odo dňa podania.

ČASOVÝ RÁMEC C

Časový rámec C pre civilné sporové a správne prípady

90 % alebo 95 % všetkých civilných sporových prípadov a správnych prípadov by sa malo vybaviť do 30 mesiacov odo dňa podania.

Rezerva

5 % alebo 10 % veľmi zložitých prebiehajúcich civilných sporových a správnych prípadov môže byť starších ako 30 mesiacov odo dňa podania.

Časový rámec C pre trestné prípady

90 % alebo 95 % všetkých trestných prípadov by sa malo vybaviť do 24 mesiacov odo dňa podania.

Rezerva

5 % alebo 10 % veľmi zložitých prebiehajúcich trestných prípadov môže byť starších ako 24 mesiacov odo dňa podania.

ČASOVÝ RÁMEC D

Časový rámec D pre civilné sporové a správne prípady

90 % alebo 95 % všetkých civilných sporových prípadov a správnych prípadov by sa malo vybaviť do 36 mesiacov odo dňa podania.

Rezerva

5 % alebo 10 % veľmi zložitých prebiehajúcich civilných sporových a správnych prípadov môže byť starších ako 36 mesiacov odo dňa podania.

Časový rámec D pre trestné prípady

90 % alebo 95 % všetkých trestných prípadov by sa malo vybaviť do 30 mesiacov odo dňa podania.

Rezerva

5 % alebo 10 % veľmi zložitých prebiehajúcich trestných prípadov môže byť starších ako 30 mesiacov odo dňa podania.

SÚHRNNÁ TABUĽKA ČASOVÝCH RÁMCOV

Sporové občianske a správne prípady

Časový rámec

Časový rámec

Časový rámec

Časový rámec

Cieľ A

Cieľ B

Cieľ C

Cieľ D

Prioritné prípady

Vybavené za       6 mesiacov

Vybavené za     12 mesiacov

Vybavené za  12 mesiacov

Vybavené za  12 mesiacov

95 %  90 %

95 %  90 %

95 %  90 %

95 %  90 %

Bežné prípady + (prioritné prípady)

Vybavené za    18 mesiacov

Vybavené za    24 mesiacov

Vybavené za  30 mesiacov

Vybavené za  36 mesiacov

5 %  10 %

5 %  10 %

5 %  10 %

5 %  10 %

Zložité prípady (rezerva)

Nevybavené prípady staršie ako 18 mesiacov

Nevybavené prípady staršie ako 24 mesiacov

Nevybavené prípady staršie ako 30 mesiacov

Nevybavené prípady staršie ako 36 mesiacov

Trestné prípady

Časový rámec

Časový rámec

Časový rámec

Časový rámec

Cieľ A

Cieľ B

Cieľ C

Cieľ D

Prioritné prípady

Vybavené za       3 mesiace

Vybavené za       6 mesiacov

Vybavené za     6 mesiacov

Vybavené za     6 mesiacov

95 %  90 %

95 %  90 %

95 %  90 %

95 %  90 %

Bežné prípady + (prioritné prípady)

Vybavené za    12 mesiacov

Vybavené za    18 mesiacov

Vybavené za  24 mesiacov

Vybavené za  30 mesiacov

5 %  10 %

5 %  10 %

5 %  10 %

5 %  10 %

Zložité prípady (rezerva)

Nevybavené prípady staršie ako 12 mesiacov

Nevybavené prípady staršie ako 18 mesiacov

Nevybavené prípady staršie ako 24 mesiacov

Nevybavené prípady staršie ako 30 mesiacov

3. Metodika zavádzania časových rámcov

Nasleduje krátky opis konkrétneho postupu potrebného na zavedenie časových rámcov na súde.

Pozostáva z troch hlavných krokov: 1) diagnóza súčasného stavu, 2) určenie časových rámcov pre súd, 3) monitorovanie časových rámcov.

Na základe monitorovania môže súd potom určiť iný časový rámec do budúcnosti (napr. pre nasledujúci rok) so snahou o neustále zlepšovanie na ceste k časovému rámcu A pre všetky prípady.

1.1.         Krok 1: Diagnóza súčasného stavu

Súd musí najprv poznať vlastnú situáciu v oblasti dĺžky konania rôznych typov prípadov (civilné, správne a trestné) a podľa možnosti aj v rôznych kategóriách prípadov, ktoré patria medzi najreprezentatívnejšie v nápade prípadov na súd (napr. rodinné, pracovné, zmluvné, prečiny atď.).

Takáto diagnóza by sa mala vypracovať za obdobie najmenej posledných 3 (alebo ešte lepšie 5) rokov, aby sa získala úplne jasná predstava o pohybe súdneho prípadu.

Nižšie uvedený príklad sa zaoberá civilnými prípadmi, ale podobné tabuľky by mali byť vypracované pre správne a trestné prípady, a potom pre konkrétne kategórie prípadov v rámci týchto veľkých skupín.

Vek prebiehajúcich prípadov k určitému dňu

Prebiehajúce civilné sporové prípady k [DÁTUM]

Prebiehajúce prípady

0 – 12
mesiacov

13 – 18
 mesiacov

19 – 24
 mesiacov

25 – 30
 mesiacov

31 – 36
mesiacov

Viac ako
36 mesiacov

Celkom prebiehajúcich

500

350

100

90

20

10

1070

Percento

47

33

9

8

2

1

100

Kategória prípadu.........

Prebiehajúce prípady

0 – 12
mesiacov

13 – 18
 mesiacov

19 – 24
 mesiacov

25 – 30
 mesiacov

31 – 36
mesiacov

Viac ako
36 mesiacov

Celkom prebiehajúcich

250

80

20

30

10

0

390

Percento

64

21

5

8

3

0

100

1.2.         Krok 2: Určenie a zavedenie časových rámcov

Keď súd vie, aké staré sú jeho prebiehajúce prípady v jednotlivých typoch prípadov (civilné, správne a trestné) a má prípadne aj ďalšie údaje o konkrétnych kategóriách prípadov, môže zvoliť časový rámec, ktorého dodržanie v nasledujúcom roku je reálne.

Časové rámce súdu nemusia byť vždy okamžite v súlade s cieľmi ustanovenými zákonom alebo vyššími súdnymi orgánmi (vyšší súd, vyššia justičná rada atď.). V tomto prípade sú časové rámce medzikrokmi na dosiahnutie náročnejších časových rámcov uvedených vyššie alebo zákonných požiadaviek na dĺžku konania.

Pre konkrétnu kategóriu prípadov, ak má súd možnosť získať údaje o nich, je možné nastaviť podrobnejšie časové rámce.

1.3.         Krok 3: Monitorovanie

Na monitorovanie plnenia časových rámcov má súd vyplniť nižšie uvedenú tabuľku aspoň raz za rok. Bolo by veľmi užitočné monitorovať situáciu nielen na konci roka ale čo najčastejšie, najlepšie každé tri mesiace. Týmto spôsobom by bolo možné odhaliť problémy skôr a prijať opatrenia (pozri najmä SATURN guidelines on judicial time management – Usmernenia Centra SATURN o časovom manažmente sudcov) s cieľom dosiahnuť časové rámce.

Tabuľka Vek prebiehajúcich prípadov k určitému dňu sa má vyplniť len v riadku Prebiehajúce prípady.

Percentá a počet nevybavených prípadov, čo je percento prebiehajúcich prípadov, ktoré nie sú vyriešené v rámci časového rámca, sa automaticky vypočítajú pomocou priloženej tabuľky.

Záporné číslo určuje percento prípadov s lepšími dispozičnými časmi než sú časové rámce určené súdom. To môže pomôcť určiť lepší časový rámec pre budúci rok.

Ak existujú nevybavené prípady, je potrebné realizovať politiky a opatrenia na zabránenie ich tvorby alebo na zníženie ich počtu.

Nasledujúci príklad ukazuje fungovanie časových rámcov a počet nevybavených prípadov. Údaje sme priradili k štyrom navrhovaným časovým rámcom.

Vek prebiehajúcich prípadov k určitému dňu

Prebiehajúce civilné sporové prípady k [DÁTUM]

Prebiehajúce prípady

0 – 12
mesiacov

13 – 18
mesiacov

19 – 24
mesiacov

25 – 30
mesiacov

31 – 36
mesiacov

Viac ako
36 mesiacov

Celkom prebiehajúcich

500

400

20

50

30

0

1000

Percento

50

40

2

5

3

0

100

Časový rámec A

Počet nevybavených prípadov (rezerva 5 %)

Monitorovanie

5

Časový rámec A

Počet nevybavených prípadov (rezerva 10 %)

Monitorovanie

0

Časový rámec B

Počet nevybavených prípadov (rezerva 5 %)

Monitorovanie

3

Časový rámec B

Počet nevybavených prípadov (rezerva 10 %)

Monitorovanie

-2

Časový rámec C

Počet nevybavených prípadov (rezerva 5 %)

Monitorovanie

-2

Časový rámec C

Počet nevybavených prípadov (rezerva 10 %)

Monitorovanie

-7

Časový rámec D

Počet nevybavených prípadov (rezerva 5 %)

Monitorovanie

-5

Časový rámec D

Počet nevybavených prípadov (rezerva 10 %)

Monitorovanie

-10

Ako vidno z tabuľky:

Časový rámec A sa dosiahne, ak sa určí 10 % rezerva (zložité prípady), ak je rezerva nastavená na 5 %, vzniká 5 % nevybavených prípadov. Je potrebné si uvedomiť, že percento prípadov v rezerve predstavuje ešte prebiehajúce prípady a napriek tomu, že sa dosiahol časový rámec, treba ich čo najskôr vybaviť.

Pri 10 % rezerve sa časový rámec B dosiahol s 2 % prípadov, ktoré majú lepší výsledok ako časový rámec. Ak bola rezerva nastavená na 5 %, podiel nevybavených prípadov je 3 %, čo znamená, že 8 % prípadov je starších ako 24 mesiacov.

Časový rámec C sa dosiahne s oboma rezervami. Pri rezerve na úrovni 5 %, majú 2 % prípadov lepší výsledok než časový rámec. Pri 10 % rezerve má 7 % prípadov lepší výsledok ako časový rámec, ale netreba zabúdať na to, že ešte 3 % prípadov sú staršie ako 30 mesiacov.

Časový rámec D sa dosiahne pri oboch rezervách a žiaden prípad nie je starší ako 36 mesiacov. Monitorovanie s rezervou na úrovni 5 % je skutočne – 5 % a – 10 % s rezervou na úrovni 10 % prípadov.

Táto tabuľka sa má používať pre rôzne kategórie prípadov, na monitorovanie časových rámcov a potom na určenie konzistentných a realizovateľných cieľov na nasledujúce obdobie.

Na základe tohto monitorovacieho procesu by mali súdy upravovať svoje časové rámce najmenej raz do roka zavádzaním politík a krokov podľa možnosti smerom k dosiahnutiu časového rámca A, aby dodržiavali ustanovenie o primeranej lehote určenej v článku 6 dohovoru bez ohrozenia kvality rozhodovacieho procesu.

_____________________________


Príloha: Šablóna tabuľky programu Excel na vyplnenie (tabuľka vkladanie údajov do časových rámcov – sa sťahuje z internetovej stránke CEPEJ)

Civilné a správne prípady

Krajina:

Súd:

Súdna právomoc:

Vek prebiehajúcich prípadov k určitému dňu

Príklad civilných sporových prípadov prebiehajúcich k 31.12.2016

Prebiehajúce prípady

0 – 12
mesiacov

13 – 18
 mesiacov

19 – 24
 mesiacov

25 – 30
 mesiacov

31 – 36
mesiacov

Viac ako
36 mesiacov

Celkom prebiehajúcich

500

350

100

90

20

10

1070

Percento

47

33

9

8

2

1

100

Kategória prípadu......... prebiehajúce k [DÁTUM]

Prebiehajúce prípady

0 – 12
mesiacov

13 – 18
 mesiacov

19 – 24
 mesiace

25 – 30
 mesiacov

31 – 36
mesiacov

Viac ako
36 mesiacov

Celkom prebiehajúcich

0

Percento

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!


Monitorovanie civilných prípadov

Krajina:

Súd:

Súdna právomoc:

Vek prebiehajúcich prípadov k určitému dňu

Príklad civilných sporových prípadov prebiehajúcich k 31.12.2016

Prebiehajúce prípady

0 – 12
mesiacov

13 – 18
 mesiacov

19 – 24
 mesiacov

25 – 30
 mesiacov

31 – 36
mesiacov

Viac ako
36 mesiacov

Celkom prebiehajúcich

500

400

20

50

30

0

1000

Percento

50

40

2

5

3

0

100

Časový rámec A

Počet nevybavených prípadov (rezerva 5 %)

Monitorovanie

5

Časový rámec A

Počet nevybavených prípadov (rezerva 10 %)

Monitorovanie

0

Časový rámec B

Počet nevybavených prípadov (rezerva 5 %)

Monitorovanie

3

Časový rámec B

Počet nevybavených prípadov (rezerva 10 %)

Monitorovanie

-2

Časový rámec C

Počet nevybavených prípadov (rezerva 5 %)

Monitorovanie

-2

Časový rámec C

Počet nevybavených prípadov (rezerva 10 %)

Monitorovanie

-7

Časový rámec D

Počet nevybavených prípadov (rezerva 5 %)

Monitorovanie

-5

Časový rámec D

Počet nevybavených prípadov (rezerva 10 %)

Monitorovanie

-10


Kategória prípadu......... prebiehajúce k [DÁTUM]

Prebiehajúce prípady

0 – 12
mesiacov

13 – 18
 mesiacov

19 – 24
 mesiacov

25 – 30
 mesiacov

31 – 36
mesiacov

Viac ako
36 mesiacov

Celkom prebiehajúcich

0

Percento

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Časový rámec A

Počet nevybavených prípadov (rezerva 5 %)

Monitorovanie

#DIV/0!

Časový rámec A

Počet nevybavených prípadov (rezerva 10 %)

Monitorovanie

#DIV/0!

Časový rámec B

Počet nevybavených prípadov (rezerva 5 %)

Monitorovanie

#DIV/0!

Časový rámec B

Počet nevybavených prípadov (rezerva 10 %)

Monitorovanie

#DIV/0!

Časový rámec C

Počet nevybavených prípadov (rezerva 5 %)

Monitorovanie

#DIV/0!

Časový rámec C

Počet nevybavených prípadov (rezerva 10 %)

Monitorovanie

#DIV/0!

Časový rámec D

Počet nevybavených prípadov (rezerva 5 %)

Monitorovanie

#DIV/0!

Časový rámec D

Počet nevybavených prípadov (rezerva 10 %)

Monitorovanie

#DIV/0!


Monitorovanie trestných prípadov

Krajina:

Súd:

Súdna právomoc:

Vek prebiehajúcich prípadov k určitému dňu

Príklad trestných prípadov prebiehajúce k 31.12.2016

Prebiehajúce prípady

0 – 6
mesiacov

07 – 12
 mesiacov

13 – 18 mesiacov

19 – 24 mesiacov

25 – 30
mesiacov

Viac ako
30 mesiacov

Celkom prebiehajúcich

200

140

50

10

20

0

420

Percento

48

33

12

2

5

0

100

Kategória prípadu......... prebiehajúce k [DÁTUM]

Prebiehajúce prípady

0 – 12
mesiacov

13 – 18
 mesiacov

19 – 24 mesiacov

25 – 30 mesiacov

31 – 36
mesiacov

Viac ako
36 mesiacov

Celkom prebiehajúcich

0

Percento

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!


Monitorovanie trestných prípadov

Krajina:

Súd:

Súdna právomoc:

Vek neukončených prípadov k určitému dňu

Príklad trestných prípadov prebiehajúce k 31.12.2016

Prebiehajúce prípady

0 – 6
mesiacov

07 – 12
 mesiacov

13 – 18
 mesiacov

19 – 24 mesiacov

25 – 30
mesiacov

Viac ako
30 mesiacov

Celkom prebiehajúcich

250

130

80

35

10

2

507

Percento

49

26

16

7

2

0

100

Časový rámec A

Počet nevybavených prípadov (rezerva 5 %)

Monitorovanie

20

Časový rámec A

Počet nevybavených prípadov (rezerva 10 %)

Monitorovanie

15

Časový rámec B

Počet nevybavených prípadov (rezerva 5 %)

Monitorovanie

4

Časový rámec B

Počet nevybavených prípadov (rezerva 10 %)

Monitorovanie

-1

Časový rámec C

Počet nevybavených prípadov (rezerva 5 %)

Monitorovanie

-3

Časový rámec C

Počet nevybavených prípadov (rezerva 10 %)

Monitorovanie

-8

Časový rámec D

Počet nevybavených prípadov (rezerva 5 %)

Monitorovanie

-5

Časový rámec D

Počet nevybavených prípadov (rezerva 10 %)

Monitorovanie

-10


Kategória prípadu ......... prebiehajúce k [DÁTUM]

Prebiehajúce prípady

0 – 12
mesiacov

13 – 18
 mesiacov

19 – 24
 mesiacov

25 – 30 mesiacov

31 – 36
mesiacov

Viac ako
36 mesiacov

Celkom prebiehajúcich

0

Percento

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Časový rámec A

Počet nevybavených prípadov (rezerva 5 %)

Monitorovanie

#DIV/0!

Časový rámec A

Počet nevybavených prípadov (rezerva 10 %)

Monitorovanie

#DIV/0!

Časový rámec B

Počet nevybavených prípadov (rezerva 5 %)

Monitorovanie

#DIV/0!

Časový rámec B

Počet nevybavených prípadov (rezerva 10 %)

Monitorovanie

#DIV/0!

Časový rámec C

Počet nevybavených prípadov (rezerva 5 %)

Monitorovanie

#DIV/0!

Časový rámec C

Počet nevybavených prípadov (rezerva 10 %)

Monitorovanie

#DIV/0!

Časový rámec D

Počet nevybavených prípadov (rezerva 5 %)

Monitorovanie

#DIV/0!

Časový rámec D

Počet nevybavených prípadov (rezerva 10 %)

Monitorovanie

#DIV/0!