Stanovisko č. 5 Poradnej rady európskych sudcov (CCJE) do pozornosti Výboru ministrov o právnej úprave a praxi pri ustanovení do sudcovskej funkcie na Európsky súd pre ľudské práva

1. CCJE na svojom 4. stretnutí v Štrasburgu, 24. – 28. novembra 2003 vzala na vedomie správu Medzinárodného centra právnej ochrany ľudských práv (Interights) z mája 2003 o “Právnej úprave a praxi pri ustanovení do sudcovskej funkcie na Európsky súd pre ľudské práva”

2. CCJE víta závery a odporúčania navrhnuté v správe. Považuje ich za dôležitý krok smerom k realizácii odporúčaní, ktoré sú súčasťou jej Stanoviska č. 1 (2001) o štandardoch týkajúcich sa nezávislosti súdnictva a neodvolateľnosti sudcov, ktoré by CCJE rada potvrdila a ktoré sa týkajú:

(a)            procesu ustanovenia sudcov do funkcie na medzinárodných súdoch, najmä odsek 56 Stanoviska, ktorý hovorí:

"CCJE sa zhodla na tom, že pre vnútroštátne právne systémy a sudcov  je kvôli významu záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv - ako je Európsky dohovor o ľudských právach a tiež zmluvy Európskej únie -  nevyhnutné, aby menovanie a opätovné vymenovanie sudcov na súdy, ktoré takéto zmluvy interpretujú, nastolili rovnakú dôveru a rešpektovali rovnaké princípy ako vnútroštátne právne systémy. CCJE sa ďalej domnieva, že vo vzťahu k vymenovaniu a opätovnému vymenovaniu na medzinárodné súdy by sa mala podporovať účasť nezávislého orgánu, ako uvádzajú odseky 37 a 45. Rada Európy a jej inštitúcie sú, stručne povedané, založené na viere v spoločné hodnoty, ktoré sú nadriadené hodnotám jednotlivých členských štátov a táto viera už nadobudla významný praktický účinok. Ak by sa netrvalo na ich uplatňovaní na medzinárodnej úrovni, došlo by k narušeniu týchto hodnôt a pokroku, ktorý sa urobil pre ich rozvoj a aplikáciu.“   

Odseky 37 a 45, v súvislosti so všetkými výbermi sudcov, obhajujú intervenciu nezávislého orgánu s podstatným sudcovským zastúpením.

(b)            funkčným obdobím, najmä odseky 57 a 52, ktoré  hovoria:

“Je základným princípom sudcovskej nezávislosti, že funkčné obdobie je garantované až do dosiahnutia povinného dôchodkového veku alebo uplynutia pevne stanoveného funkčného obdobia.”

“CCJE sa domnieva, že tam, kde výnimočne existuje plný výkon funkcie na obmedzenú dobu, nemal by byť tento obnoviteľný pokiaľ neexistujú postupy, ktoré zabezpečia že:

i.              výberový orgán zváži opätovné vymenovanie sudcu, ak si to ten želá a

ii.             rozhodnutie týkajúce sa opätovného vymenovania je úplne objektívne, za zásluhy a bez ohľadu na politické okolnosti

3. Objektívne kritériá na ustanovenie sudcu do funkcie na Európskom súde pre ľudské práva sú pevne stanovené v článku 21 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktorý ustanovuje:

„Sudcovia musia mať vysoký morálny charakter a musia buď spĺňať podmienky na výkon vysokých súdnych funkcií, alebo byť uznávanými právnikmi.“ 

4. CCJE, ktorú tvoria národní sudcovia 45 členských krajín Rady Európy, zdôrazňuje fundamentálny význam, ktorý prisudzuje ustanoveniu takých sudcov do funkcie na Európskom súde pre ľudské práva, ktorí nielen spĺňajú kritéria, ale sú najlepšími kandidátmi na výkon tejto funkcie. Od toho závisí bezúhonnosť a reputácia súdu ako aj Dohovoru.