Страсбург, 27 ноември 2003 г.

CCJE (2003) OP N°5

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СЪДИИ (КСЕС)

СТАНОВИЩЕ 5 НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СЪДИИ (КСЕС) НА ВНИМАНИЕТО НА КОМИТЕТА НА МИНИСТРИТЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА ОТНОСНО ПРАВОТО И ПРАКТИКАТА ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА СЪДИИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА  НА ЧОВЕКА

1. На своето 4-то заседание, състояло се в Страсбург от 24 до 28 ноември 2003 г. КСЕС си взе бележка от доклада на Международния център за правна защита на правата на човека (Interights) от май 2003 г. относно “Законът и практиката за назначаване в Европейския съд по правата  на човека”.

2. КСЕС приветства заключенията и препоръките, направени в доклада. Той гледа на тях като на важна стъпка в изпълнението на препоръките, които се съдържат в Становище № 1 относно стандартите за независимостта на съдебната  власт и несменяемостта на съдиите, което КСЕС би желал да потвърди що се отнася до:

(а) назначаването на съдии в международни съдилища,  в частност точка 56 от Становището, която гласи:

“КСЕС се съгласи, че значението за националните правни системи и съдиите на задълженията, произтичащи от международни споразумения, като Европейската конвенция и договорите за Европейския съюз, налагат при назначаването и повторното назначаване на съдиите в тези съдилища, които тълкуват тези споразумения, да се изисква същото доверие и да се съблюдават същите принципи както в националните правни системи. По-нататък, КСЕС счете, че участието на независимия орган, упоменат в точки 37 и 45 следва да бъде насърчено във връзка с назначаването и повторното назначаване в международни съдилища. Казано накратко, Съветът на Европа и институциите му са изградени на убеждението в общи ценности, по-висши от тези на която и да е отделна държава-членка и това убеждение винаги е постигало значително практическо въздействие. Тези ценности и напредъкът, постигнат при развитието и прилагането им, биха били подкопани, ако не се настоява за тяхното прилагане на международно равнище.”

Точки 37 и 45 са в защита на намесата на независим орган със значително съдийско представителство във връзка с всички назначавания на съдии.

(b)               мандатът, по-конкретно точки 57 и 52, в които се казва:

“Основен принцип на независимостта на съдебната власт е гарантиране на мандата до задължителна пенсионна възраст или изтичането на срока, определен за заемане на длъжността.”

“КСЕС счете, че когато, по изключение, постоянна съдийска длъжност е за ограничен период, тя не следва да може да бъде подновена, освен ако не съществуват процедури, които да гарантират че:

i.                    съдията, ако той или тя желае, ще бъде взет предвид за повторно назначаване от назначаващия орган и

ii.                  решението по повторното назначаване се взема напълно обективно и с оглед на достойнствата и без да се отчитат каквито и да е политически съображения.”

3. Обективните критерии за назначаване като съдия в Европейския съд по правата  на човека са определени в член 21 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи, който гласи:

“Съдиите  трябва  да  притежават  високи  морални  качества  и  да отговарят  или  на  изискванията,  необходими  за  заемане  на  висши съдебни  длъжности,  или  да  са  юрисконсулти  с  призната компетентност. “

4. КСЕС, който се състои от национални съдии от 45-ти държави членки на Съвета на Европа, подчертава основното значение, което той придава на назначаването в Европейския съд по правата  на човека на съдии, които не само удовлетворяват изискванията на тези критерии, но също така са и най-добрите кандидати, предложени за назначаване. От това зависи почтеността и доброто име на Съда, а също и на Конвенцията.