NB_CE

Štrasburg, dňa 9. decembra 2005                                                           CEPEJ (2005) 12 REV.

Komisia Rady Európy pre hodnotenie efektívnosti justície

(CEPEJ)

KONTROLNÝ ZOZNAM MANAŽMENTU ČASU

(Kontrolný zoznam ukazovateľov

analýzy dĺžky konania

v systéme súdnictva)

 

 

prijaté CEPEJ na jej 6. plenárnom zasadnutí

(dňa 7. – 9. decembra 2005)

Tento kontrolný zoznam nie je dotazník, ale nástroj na interné použitie zainteresovanými stranami, ktorého účelom je pomôcť systémom súdnictva zhromažďovať vhodné informácie a analyzovať relevantné aspekty doby trvania súdnych konaní s cieľom obmedziť zbytočné prieťahy, zaručiť účinnosť konania a zabezpečiť potrebnú transparentnosť a predvídateľnosť pre používateľov systémov súdnictva.

Tento kontrolný zoznam je určený zákonodarcom, tvorcom politík, všetkým osobám zodpovedným za výkon spravodlivosti vrátane ministerstiev spravodlivosti, sudcov, súdnych úradníkov zodpovedných za správu súdov a manažment prípadov ako aj výskumným inštitúciám, ktoré analyzujú fungovanie systému súdnictva. Môžu ho využiť i všetky organizácie a osoby, ktoré majú záujem o schopnosť systémov súdnictva riadiť dĺžku konania a o vytvorenie plynulého a transparentného výkonu spravodlivosti bez prieťahov.


Súvislosti a účel kontrolného zoznamu

Aby štáty zabránili prieťahom alebo skrátili časové rámce v systémoch súdnictva, majú zhromažďovať informácie, ktoré by im umožnili porozumieť, kde a prečo dochádza k prieťahom.

Európsky dohovor o ľudských právach a judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva vyžadujú, aby systémy súdnictva v primeranej lehote zabezpečili účinné uplatňovanie práva na spravodlivý proces. Súdny dvor posudzuje dĺžku konania vo svetle okolností prípadu najmä s ohľadom na zložitosť prípadu, správanie žalobcu a príslušných orgánov a dôležitosť predmetu sporu v súdnom spore pre žalobcu. Súdny dvor teda vníma dĺžku konania najmä z pohľadu používateľov systému súdnictva. Ochrana občianskych práv a povinností musí byť účinná a nie zdanlivá. Dĺžka súdneho konania sa musí posudzovať ucelene od začatia konania pred súdom až do okamihu výkonu právoplatného a záväzného súdneho rozhodnutia.

Rámcový program Komisie Rady Európy pre hodnotenie efektívnosti justície (CEPEJ) New objective for the justice systems: processing of each case within an appropriate and foreseeable time – Nový cieľ pre systémy súdnictva: spracovanie každého prípadu v primeranom a predvídateľnom čase vychádzajúci z judikatúry Súdneho dvora a skúseností s vnútroštátnymi systémami súdnictva kladie dôraz na význam a predvídateľnosť časových rámcov súdnych konaní. Taktiež poukazuje na dôležitý vplyv období nečinnosti (čakacej doby) na dĺžku konania.

Štúdie uskutočnené v rámci činností CEPEJ[1] ukázali, že mnohé systémy súdnictva stále nezhromažďujú a ani nemajú informácie, ktoré sú nevyhnutné na posúdenie dĺžky a prieťahov v relevantných typoch konaní. Najmä výsledky pilotného hodnotenia systémov justície (European Judicial Systems 2002: facts and figures – Európske justičné systémy 2002: fakty a čísla[2]) ukázali, že len veľmi málo krajín dokázalo úplne a presne odpovedať na otázky týkajúce sa doby trvania konania.

CEPEJ tiež zohľadnil Stanovisko č. 6 Poradnej rady európskych sudcov (CCJE) o spravodlivom procese v primeranej lehote a úlohe sudcu v konaní v súvislosti s alternatívnymi spôsobmi riešenia sporov[3] a stanoviská iných organizácií odborných pracovníkov v súdnictve zastúpených v CEPEJ ako pozorovatelia.

Tento kontrolný zoznam má pomôcť členským štátom pri vytváraní podmienok na zhromažďovanie vhodných informácií a analýzu relevantných aspektov doby trvania súdneho konania v systémoch súdnictva. Jeho účelom je znížiť neprimerané prieťahy, zaručiť účinnosť konania a zabezpečiť potrebnú transparentnosť a predvídateľnosť pre používateľov systémov súdnictva. Kontrolný zoznam má umožniť analýzu konania na dvoch úrovniach: ako celkovej doby trvania konania od počiatočných stupňov až po právoplatné rozhodnutie (a ak sa vyžaduje výkon, až do výkonu rozhodnutia, keď je povinnosťou štátu) a ako doby trvania jednotlivých stupňov konania (s osobitnou pozornosťou venovanou analýze období nečinnosti). Z toho vyplýva, že tento kontrolný zoznam môže pomôcť pri hodnotení fungovania vnútroštátnych systémov súdnictva v oblasti časových rámcov príslušných typov konaní (v rámci nasledujúcich hodnotiacich kôl CEPEJ a iných hodnotiacich činností) a môže uľahčiť manažment času a napomôcť politiky znižovania prieťahov v národných systémoch súdnictva. Preto ho treba rozoslať všetkým zainteresovaným stranám, najmä ministerstvám spravodlivosti, predsedom súdov, sudcom a ďalším príslušníkom právnických profesií.


KONTROLNÝ ZOZNAM UKAZOVATEĽOV MANAŽMENTU ČASU

UKAZOVATEĽ JEDNA:   SCHOPNOSŤ POSÚDIŤ CELKOVÚ DĹŽKU KONANIA

Správny manažment času vyžaduje nielen schopnosť posúdiť dobu trvania jednotlivých stupňov konania ale aj celkovú dobu konania od začiatku až po konečné rozhodnutie a prípadne výkon súdneho rozhodnutia.

1.       Existuje jedinečný identifikátor (napr. číslo veci) alebo prepojenie pre každé konanie od podnetu[4] až po právoplatné a záväzné rozhodnutie?

·         Uvádza sa meno/číslo/prepojenie prípadu vždy pri postupovaní nároku alebo obvinenia inému súdu alebo orgánu (napr. pri odvolaní)?

·         Ak sa v dôsledku opravného prostriedku rozhodne vyšší súd zrušiť rozhodnutie a vrátiť vec na obnovu konania, zaobchádza sa s prípadom stále ako s tým istým prípadom?

c.   Ak sa veci zlúčia (alebo oddelia), používa sa stále pôvodný dátum podnetu na výpočet dĺžky konania?

·         Určenie celkovej dĺžky konania

2.      Môžete určiť celkovú dĺžku konania vo všetkých prebiehajúcich prípadoch?

·         Sú dostupné údaje o dĺžke konania od návrhu na začatie konania pred súdom až po vynesenie právoplatného a záväzného rozhodnutia? V prípadoch, kde existuje formálne konanie pred návrhom na začatie súdneho konania, sú dostupné údaje o dĺžke tohto konania?

·         Sú dostupné údaje na určenie dĺžky konania od návrhu na začatie konania až po výkon rozhodnutí (ak to je vhodné)?

·         Sú dostupné údaje o dĺžke konania na získanie predbežných opatrení v súdnych prípadoch od podania do dňa splnenia vydaných príkazov?


UKAZOVATEĽ DVA:   ZAVEDENÉ NORMY DOBY TRVANIA KONANIA

Na účely posúdenia, plánovania a transparentnosti dĺžky konania je potrebné určiť normy a ciele optimálnej (minimálnej, maximálnej) doby trvania konania, ktoré majú byť k dispozícii používateľom systému súdnictva. Odporúča sa vypracovať tieto normy po konzultáciách so zainteresovanými stranami (zástupcovia príslušníkov právnických povolaní, verejnosť atď.).

3.                  Vypracovali ste normy pre optimálne časové rámce príslušných typov konaní?

  1. Existujú nejaké druhy vnútroštátnych noriem primeranej (dostatočnej, optimálnej) doby trvania súdneho konania? Zahŕňajú väčšinu typov (napr. rodinné prípady, pracovnoprávne prípady, vraždy, naliehavé veci)?

  1. Používajú súdy pre dobu trvania konkrétnych typov konaní špecifické ciele (orientačné časové rámce)?

  1. Vypracúvajú sudcovia a iní súdni úradníci, iné vládne organizácie a úrady (napr. ministerstvo spravodlivosti, justičná rada, súdne služby) pravidelne plány a preverujú pravidelne primeranú dobu trvania rôznych typov prípadov?

4.      Je dĺžka konania pre používateľov predvídateľná (strany, advokáti, iní)?

a.      Sú údaje o dobe trvania konania (pozri vyššie bod 2) dostupné na vnútroštátnej úrovni pre verejnosť?

b.      Poskytujú jednotlivé súdy alebo oblasti súdnej právomoci používateľom informácie o predpokladanej dobe trvania konkrétneho konania?

c.       Pokúšajú sa sudcovia a súdy plánovať dĺžku trvania jednotlivých konaní a odhadnúť spolu s používateľmi dobu trvania určitých procesných krokov?

UKAZOVATEĽ TRI:     DOSTATOČNE ROZPRACOVANÁ TYPOLÓGIA PRÍPADOV

Realistické a primerané plánovanie noriem a celková doba trvania konania vyžadujú dostatočne rozpracované zoskupenie prípadov vzhľadom na ich zložitosť a priemernú dobu trvania (typológia prípadov), ktoré nie je priveľmi hrubé ale ani priveľmi podrobné.

5.      Existuje kategorizácia prípadov z hľadiska ich zložitosti a doby trvania?

a.      Obsahuje táto kategorizácia väčšinu typov prípadov?

b.      Existuje pre každú kategóriu odhad času potrebného na spracovanie prípadu súdom (čas využívaný sudcami, súdnymi úradníkmi, ostatnými zamestnancami)?


c.       Existuje odhad očakávaného alebo minimálneho času, ktorý je potrebný na vykonanie konkrétnych procesných úkonov (napr. doručenie písomností, ktorými sa začalo konanie, príprava prípadu pred ústnym pojednávaním)?

UKAZOVATEĽ ŠTYRI:    SCHOPNOSŤ MONITOROVAŤ PRIEBEH KONANIA

Správny manažment času musí zohľadňovať dĺžku každého jednotlivého stupňa súdneho procesu. Na tento účel je potrebné zaznamenávať a analyzovať aspoň časový rozvrh najdôležitejších a typických stupňov (stupne konania) (tieto stupne sú uvedené v nasledujúcom texte len ako príklady).

6.      Monitorujete a zhromažďujete vo väčšine prípadov údaje o načasovaní najdôležitejších stupňov s cieľom zistiť, kde a prečo sa vyskytujú prieťahy?

a.      Zhromažďujete údaje o uskutočnení nasledujúcich najdôležitejších okamihoch súdneho procesu a o čase, ktorý medzi nimi uplynul:

                          i.      Návrh na začatie konania[5]

                        ii.      Doručenie písomností druhej strane

                      iii.      Prijatie odpovede druhou stranou

                      iv.      Vypracovanie procesných príkazov súdom

                        v.      Využitie a načasovanie prípravných konferencií alebo predbežných pojednávaní

                      vi.      Začiatok súdneho konania (prvé ústne pojednávanie vo veci samej)

                    vii.      Existencia a doba trvania technických znaleckých posudkov

                  viii.      Doba trvania a počet pojednávaní vo veci samej každého prípadu

                      ix.      Ukončenie súdneho konania

                        x.      Rozhodovanie na prvom stupni (predbežné rozhodnutia, čiastočné rozsudky, právoplatné rozsudky)

                      xi.      Oznámenie a doručenie prvostupňového rozhodnutia (rozsudku) stranám

                    xii.      Spustenie právnych opravných prostriedkov (odvolanie atď.) a ich dosah na dobu trvania konania

                  xiii.      Odvolacie pojednávania a rozhodnutia

                  xiv.      Predbežné rozhodnutia a príkazy na vyšších súdoch (napr. oznámenie rozsudku alebo vysvetlenie dôvodov)

                    xv.      Priebeh a výsledky odvolacieho konania a iných konaní (napr. zrušenie rozhodnutia alebo postúpenie prípadu na obnovu konania)

                  xvi.      Iné (mimoriadne) stupne a opravné prostriedky (napr. opätovné otvorenie prípadu alebo preverenie ústavnosti)

                xvii.      Účinnosť rozhodnutia, výkon

b.      Sú údaje pod písmenom a.) vyššie dostupné účastníkom konania a širokej verejnosti?

c.       Sú informácie pod písmenom a.) vyššie využívané na účely plánovania s cieľom identifikovať a zabrániť neprimeraným prieťahom, urýchliť konania a zvýšiť ich účinnosť?

UKAZOVATEĽ PÄŤ:    PROSTRIEDKY NA RÝCHLE DIAGNOSTIKOVANIE PRIEŤAHOV A ZMIERNENIE ICH DÔSLEDKOV

Pri monitorovaní doby trvania konania musí mať systém súdnictva vytvorené mechanizmy na rýchle určenie neprimerane dlhej doby trvania (prieťahov) a má okamžite upozorniť zodpovedné osoby a úrady s cieľom nápravy situácie a predchádzania ďalšieho zlého fungovania.

7.      Možno jasne určiť zodpovednosť za identifikáciu neprimeraných prieťahov a ich zabránenie ?

·         Existuje osoba alebo úrad zodpovedný za monitorovanie riadneho priebehu konkrétneho konania a lokalizáciu prieťahov s cieľom ich zníženia bez ohľadu na stupeň konania (prvý stupeň, odvolanie)?

·         Má zodpovedná osoba alebo úrad povinnosť oznámiť súdu, orgánu alebo úradu neprimerané prieťahy? Môže zodpovedná osoba podniknúť kroky na vyriešenie súčasných prieťahov alebo zabránenie budúcim prieťahom a na urýchlenie konania? Sú k dispozícii primerané opatrenia voči zodpovednej osobe, ak sa neprijmú opatrenia alebo nedosiahnu ciele?

·         Existuje na vnútroštátnej úrovni úrad zodpovedný za primeranú dĺžku súdneho konania? Má právomoc prijať opatrenia tam, kde boli pozorované prieťahy?

8.      Existujú postupy na okamžité zistenie prieťahov a zníženie dopadu prieťahov na strany?

·         Sú pravidelne k dispozícii dočasné alebo predbežné opatrenia na dočasnú reguláciu vzťahov medzi stranami až do skončenia súdneho procesu (napr. do vyriešenia sporu alebo rozhodnutia o obvinení)?

·         Možno súdne rozhodnutia vyhlásiť za vykonateľné a účinné pred skončením odvolacieho konania?

·         Je možné uložiť sankcie účastníkom konania za úmyselné alebo neúmyselné prieťahy v konaní (pokarhanie, výmena, pokuty, rozhodnutia o trovách)? Využívajú sa takéto opatrenia pravidelne?

9.      Existujú postupy na urýchlenie konania a zabránenie prieťahom?

·         Sú prípustné odročenia sine die? Ak áno, vyskytujú sa často a kontrolujú sa pravidelne? Preskúmava súd pravidelne všetky prípady a rozhoduje o potrebe oživiť (alebo ukončiť) zamrznuté konania alebo odďaľované konania?

·         Existujú procesné prostriedky dostupné stranám alebo iným účastníkom konania (sudcovia, vedľajší účastníci atď.) na určenie primeranej lehoty pre konkrétne kroky v konaní? Sú takéto prostriedky účinné?

·         Ak sa ako zdržovacia taktika použije odvolanie, existujú postupy na zabránenie takéhoto správania strán?

UKAZOVATEĽ ŠESŤ: POUŽITIE MODERNÝCH TECHNOLÓGIÍ AKO NÁSTROJA MANAŽMENTU ČASU V SYSTÉME SÚDNICTVA

Moderné justičné systémy môžu najlepšie dosiahnuť správny manažment času v oblasti súdnictva využívaním najmodernejších technológií na účely monitorovania časových rámcov ako aj na štatistické spracovanie a strategické plánovanie.

10.   Využívajú sa efektívnym spôsobom informačné technológie na sledovanie dĺžky konania?

·         Zadávajú sa rozhodujúce údaje o všetkých/väčšine prípadov do informačného systému (najmä údaje podľa odseku 6.a)?

·         Sú informácie dostupné na miestnej úrovni (na úrovni jednotlivých sudcov a súdov) a na ústrednej úrovni (na úrovni úradov zodpovedných za súdnu správu a štatistiku)?

·         Môžu strany (a prípadne široká verejnosť) získať prístup k informáciám o stupni a načasovaní konkrétnych konaní (napr. termíny pojednávaní, miesto, kde sa nachádza spis) prostredníctvom internetu alebo podobného informačného systému?

11.    Umožňujú informačné technológie okamžitú tvorbu štatistických výkazov a plánovanie na úrovni tvorby politiky?

·         Majú všetky súdy kedykoľvek okamžite k dispozícii aktuálne štatistické informácie?

·         Uverejňujú sa štatistické výkazy periodicky a s dostatočnou frekvenciou?

·         Využívajú sa štatistické informácie o dĺžke konania a prieťahoch zhromažďované prostredníctvom informačného systému pravidelne na strategické plánovanie?[1] Relevantné informácie o CEPEJ, ako aj o všetkých dokumentoch CEPEJ sú dostupné na webovej stránke: www.coe.int/CEPEJ.

[2] Prijaté CEPEJ na jej 4. plenárnom zasadnutí (december 2004).

[3] Pozri najmä odsek 43: Nakoľko sa v súčasnosti nedá spoľahnúť na všeobecne akceptovateľné kritériá, kvalitatívne ukazovatele by mali byť vytvorené minimálne na základe širokého konsenzu odborníkov, CCJE má za to, že by bolo vhodné, aby hlavnú úlohu vo výbere a zhromažďovaní kvalitatívnych dát, v navrhovaní spôsobu zberu údajov, vyhodnocovaní výsledkov, poskytovaní dôverných informácií individuálnym aktérom, aby mali spätnú väzbu a napokon v ich zverejňovaní, mal nezávislý samosprávny justičný orgán; jeho zainteresovanie môže uviesť do súladu potrebu kvalitného hodnotenia s požiadavkou, aby ukazovatele a hodnotitelia rešpektovali princíp sudcovskej nezávislosti.“

[4] V trestných veciach majú údaje obsahovať čas, ktorý ubehol od okamihu, keď je podozrivý obvinený z trestného činu bez ohľadu na toho, či je obvinenie vydané políciou, prokuratúrou alebo súdom.

[5] V trestných veciach patria medzi najdôležitejšie okamihy, kedy sa majú zhromažďovať údaje, okamih obvinenia podozrivého zo spáchania trestného činu bez ohľadu na toho, či obvinenie vydáva polícia, prokuratúra alebo súd.