სტრასბურგი, 10 სექტემბერი, 2010

                                                                                                                      სეეკ  (2010) 1

მართლმსაჯულების ეფექტურობის ევროპული კომისია

(სეეკ)

სახელმძღვანელო

სასამართლოს მომხმარებელთა კმაყოფილების გაზომვის კვლევისათვის

ევროპის საბჭოს ქვეყნებში

სახელმძღვანელო მომზადებულია სეეკ - ს მიერ

ანგარიში მომზადებულია

ჟან პოლ ჟენის, საჯარო  პროკურორი, პარიზის სააპელაციო სასამართლო, ასოცირებული პროფესორი, პოიტერსის უნივერსიტეტი

და

ჰელენ ჟორი, სწავლებისა და კვლევების ასპირანტი, ვერსალის უნივერსიტეტი

 

მიღებულია სეეკ - ს მიერ მის მე 15 პლენარულ შეხვედაზე

(სტრასბურგი, 9 – 10 სექტემებრი, 2010)


შესავალი

მეთოლოდოლოგიის სახელმძღვანელო შეიქმნა მართლმსაჯულების ხარისხზე მომუშავე სსეკ სამუშაო ჯგუფის წინდადების საფუძველზე. სახელმძღვანელო უნდა მოხმარებოდა სასამართლო ხელისუფლებას და ცალკეულ სასამართლოებს, რომელთაც სურთ სასამართლოს მომხმარებელთა კმაყოფილების შესაფასებლად კვლევების ჩატარება. ამ ინსტრუმენტში აუცილაბლად უნდა ყოფილიყო ასახული  წევრი ქვეყნების გამოცდილება და კონკრეტული საუკეთეო პრაქტიკის მაგალითები.

„საკონტორლო სია“, რომელიც სეეკ- მ შეიმუშავა და მიიღო მართლმსაჯულების და სასამართლოების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით 2008 წლის ივლისში, იყო დოკუმენტი, რომელმაც არსებითად განსაზღვრა ამ დოკუმენტის შინაარსი. 

ხარისხის კონროლზე ორიენტირებული პოლიტიკის განხორციელებისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია კმაყოფილების კვლევების ჩატარება. თუ დასაწყისიდანვე მხედველობაში მივიღებთ მოლოდინებს, მართლმსაჯულებისადმი საზოგადოებრივი კმაყოფილების  განმსაზღვრელი არის სერვისის მოხმარება და არა სასამართლო სისტემის შიდა საქმიანობა.

კმაყოფილების კვლევის მეთოდოლოგიები თვისობრივად განსხვადვება ერთმანეთისაგან: ტედენციების გამოვლენა და ორდინალური საზოგადოებრივი აზრის კვლევები (როგორიც არის ევროპის კავშირის „ევრობარომეტრი“ ), ხარისხობრივი კვლევები მომხმარებელთა ჯგუფებში, და უშუალოდ მომხმარებელთა კმაყოფილების შეფასება.

ეროვნული საზოგადოებრივი აზრის კვლევები მართლმსაჯულებასა და მის საქმიანობაზე

ამ  ტიპის კვლევებს გააჩნიათ რამდენიმე განმასხვავებელი თვისება. კვლევა შეიძლება იყოს რეგულარული და ასევე დაუგეგმავი, შესაძლოა ჩატარდეს ერთი კონკრეტული მაღალ რეზონანსული საქმის შედეგების გასაზომად. რეგულარული და / ან დეტალური კვლევები ტარდება იუსტიციის სამინისტროს, სასამართლოს საბჭოების და საზოგადოებრივი ფონდების მიერ. დაუგეგმავი საზოგადოებრივი აზრის კვლევები ტარდება კერძო ინსტიტუტების მიერ, კონკრეტული დონორების დაფინანსებით და მოთხოვნით, ძირითადად მედია ორგანიზაციების. ამ კვლევებში ძირითადად იზომება სასამართლო სისტემის მიმართ ნდობის ხარისხი, ბუნებრივია შედეგები განსხვავდება ქვეყნების მიხედვით და საბოლოოდ, ხშირ შემთხვევაში უკავშირდება ზოგადად ნდობას სახელმწიფო სტრუტურების მიმართ, როგორიც არის განათლების სისტემა, ჯანდაცვის სისტემა და პოლიცია. ითვლება,  რომ რეგულარული კველევა უფრო სასარგებლო ინფორმაციას იძლევა, იმის გათვალისწინებით რომ მოიცავს უფრო მრავალრიცხვოვან ჯგუფებს და დაფუძნებულია კონკრეტულ კითხვარებზე, რაც დიდი ცვლილებების შედეგის გაზომვისათვის  ბერვად შესაფერისი ინსტრუმენტია.

სასამართლო სისტემის კრიტიკა, უკვე ორი საუკუნეა ძირითადად ერთსა და იმავე საკითხებს ეხება (გაჭიანურება, ხარჯები, არათანმიმდევრულობა, ბუნდოვანება, და სხვა). სხვადასხვა სახის სკანდალები სასამართლო სისტემაში კი ყოველთვის აისახება კვლევებში.

ამ დოკუმენტში განიხილება ის რეგულარული კვლევები, რომლებიც სანდო ინდიკატორებზე დაყრდნობით შესაძლებელს ხდის სასამართლოს მიმართ საზოგადოებრივი ნდობის ეფექტურად    გაზომვას, განმარტავს ცვლილებებს და ნათელს ჰფენს საზოგადოების პრიორიტეტებს სასამართლოს ხარისხისა და ეფექტურობის გაზრდისათვის გასატარებელ რეფორმებთან მიმართებით. საბოლოოდ, სეეკ, არ ეყრდნობა რაოდენობრივ კვლევებს, ( საზოგადოების აღქმა  მართლმსაჯულებაზე) არამედ გაცილებით კომპლექსურ კვლევებს, რომელიც კონკრეტულად სასამართლოსთან შეხებაშ მყოფი ადამიანების აზრს მათ უკუკავშირს ეფუძვნბეა.


სასამართლოს მომხმარებელთა ეროვნული (ქვეყნის მასშტაბის) და ადგილობრივი კვლევები

 

მომხმარებელთა რამდენიმე კატეგორია შეიძლება გამოიყოს:

ასევე შესაძლებელია ჩატარდეს კვლევები, რომელიც ისეთ კონკრეტულ პროფესიონალებს გამოიკითხავს, როგორიც არიან: აღმასრულებლები, ნოტარიუსები, სასამართლოს ექსპერტი მოწმეები და თარჯიმნები, ასევე საჯარო სექტორის თანამშრომლები და ასოციაციები, რომლებიც პირდაპირ სასამართლოსთან მუშაობენ სასამართლოს დადგენილებების და გადაწყეტილებების აღსრულებაზე (სოციალური მუშაკები, პოლიცია, პრობაციის თანამშრომლები, ციხის თანამშრომლები, და სხვა). ამგვარი სოციოლოგიური კვლევები, ინერვიუებზე და კითხვარებზე დაყრდნობით, შეიძლება გამოყენებული იყოს როგორც კვლევის ძირითადი საკითხი, ასევე დამატებითი საკითხი სხვა უფრო მასშტაბურ კვლევაში, სადაც მთლიანი სისტემის მუშაობა  შეფასდება.

მეთოდები და მოსალოდნელი შედეგები

რაოდენობრივი და ხარისხობრივი კვლევების დროს სხვადასხვა მეთოდები გამოიყენება: ადგილზე დაკვირვება, ინტერვიუები, პირისპირ ან სატელეფონო გამოკითხვა, და „სარკისებრი გამოკითხვა“.

მეთოდი და სიხშრე დამოკიდებულია:

·         ამოცანებზე(მომხმარებელთა კმაყოფილების მონიტორინგი, სასამართლოს საქმიამობის გაზომვა, სერვისის მიწოდების გაუმჯობესება, სასამართლო სისტემის რეფორმირება, და სხვა).

·         კომპეტენცია (სერვისის სფერო, ერთი სასამართლო, ერთდროულად რამდენიმე სასამართლო, რამდენიმე სასამართლო ერთ გეოგრაფიულ უბანში, და სხვა.);

·         სამიზნე ჯგუფები: სასამართლოს მომხმარებლები, (ერთი კონკრეტული სასამართლოს მომხმარებლები, სასამართლოს მომხმარებელთა კონკრეტული კატეგორია, როგორიც არის დაზარალებული, გაყრის პროცედურაში ჩართული პირები, და ა.შ); პროფესიონალები (ზემოთ მოყვანილი კატეგორიები);

·         კვლევის დამფინანსებლისათვის ხელმისაწვდომი ადამიანური, ტექნიკური და საბიუჯეტო რესურსების მიხედვით.

ამ სახელმძღვანელოს საშუალებით, სეეკ - ს სურს შემოგვთავაზოს დაბალ ბიუჯეტიანი და დამკტციებული „ძირითადი პროდუქტი“, რომლის გამოყენებაც ძალიან იოლია და ფოკუსირებულია სასამართლოს ფუნქციონირების ფუნდამენტურ პრობლემებზე. განზრახულია, ამ ინსტრუმენტის ყველა წევრი ქვეყნისათვის მიწოდება, ხოლო მისი გამოყენება ქვეყნებს არ უნდა დაუჯდეთ ძვირი.

 მეორე დონის საჭიროება შეიძლება ეხებოდეს უფრო მრავალფუნქციურ პროდუქტს, რომელიც შეიძლება მოერგოს კონკრეტულ სასამართლო კულტურას, არსებული პრობლმებისა და ხელმისაწვდომი თანხის მიხედვით.

შესაბამისად წინამდებარე დოკუმენტში მოცემულია,  რამდენიმე დონიანი სამოდელო პროდუქტი, რომელსაც თან ერთვის მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელო. მთავარ მიზანი კი არის ისეთი ფუნქციონალური ინსტრუმენტის დანერგვა, რომელიც მართლმსაჯულების ხარისხის გაუმჯობესებას შეუწყობს ხელს. ამ სტანდარტული მოდელის ადაპტირება შესაძლებელია საჭიოებების, რესურსების და პრიორიტეტების მიხედვით.

არსებული ევროპული სისტემების შესახებ უფრო დეტალური პრეზენტაციის და ანალიზის გაცნობის მსურველებთ, შეუძლიათ იხილონ დეტალური ანგარიში ჟან-პოლ-ჟანის და ჰელენ ჟორის დკუმენტი სეეკ 2012

 www.coe.int/CEPEJ.


1.               ადგილობრივ დონეზე ჩასატარებელი სამომხმარებლო კვლევის შედგენ

ხარისხის შეფასებისათვის სრულყოფილი მიდგომის გამოყენების მიზნით, რეკომენდირებულია დავიწყოთ ხარისხობრივი კვლევა ინდივიდუალური ინტერვიუებით, ჯგუფების შეხვედრები ან ადგილზე დაკვირვება, რასაც თან ერთვის კორესპონდენციის და საჩივრების ანალიზი (მაგალითი: პოლონეთის ომბუდსმენი[1], გრასეს სასამართლო 2000[2], ფრანგი მედიატორი, იმისათვის რომ სწორად განისაზღვროს სამიზნე ჯგუფი, კვლევის მიზანი, მეთოდოლოგია და შეფასების პროცედურაში დაინტერესებული მხარეების ჩართულობა.  ზოგიერთმა სასამართლომ, მაგალითად ბერნის და ჟენევის (შვეიცარია) სასამართლოებმა ჩამოაყალიბეს მმართველი ჯგუფი. ამგვარი ჯგუფი შედგება სასამართლოს პროფესიონალებისაგან, სასამართლოს მომხმარებლებისა და გარე სპეციალისტებისაგან (აკადემიკოსები, მკვლევარები, და ა.შ.) მათ შეუძლიათ კითხვარის საბოლოო ვერსიაში შეიტანონ ცვლილებები სასამართლოს საჭიროებებიდან გამომდინარე.

თუმცა, საჭირო ხარჯებისა და რესურსებიდან გამომდინარე, ამგვარი ხარისხობრივი კვლევა არ არის ყოველთვის საჭირო; სეეკ - ს მიერ შემოთავაზებული ინსტრუმენტი ემყარება წევრი ქვეყნების საუკეთესო პრაქტიკას და შესაძლოა ადაპტირებული იყოს კონკრეტული სიტუაციიდან გამომდინარე, საკონსულტაციო შეხვედრების შედეგად.

მიუხედავად იმისა, თუ რა გარემობები არსებობს, მმართველი ჯგუფის შექმნა განიხილება მომხმარებელთა კმაყოფიელბის კვლევის წარმატებულობის წინაპირობად, დამოუკიდებლად იმისა, უძღვის თუ არა მას წინ ხარისხობრივი კვლევა.

1.1.კითხვარისათვის ამოცანების, მეთოდოლოგიის და შესაბამისი ინდიკატორების განსაზღვრა

კვლევის შედგენისას,  პირველ რიგში მნიშვნელოვანია:

უნდა შეირჩეს ინდიკატორები, რომლითაც შეფასდება მომხმარებელთა აღქმები. გათვალისწინებული უნდა იყოს სასამართლოს გარემოს ყველა ასპექტი (გარემო, ხარჯები, პროცედურების ხანგრძლივობა, მისაღები, და სხვა).

გარდა ამისა, ამ ეტაპზე შესაძლებელია განისაზღვროს რამდენად საჭირო იქნება დამოუკიდებელი ორგანოს ან მმართველი ჯგუფის ჩამოყალიბება. სავარაუდოდ, კვლევის ორგანიზატორებს უნდა აინტერესებდეთ სასამართლოსთან მჭიდრო თანამშრომლობა. თუ კერძო კომპანია ატარებს კველვას, მხედველობაში უნდა იყოს მიღებული შესაბამისი ხარჯები.

1.2.მომხმარებელთა სხვადასხვა ტიპის ჯგუფის დადგენა

პირველ რიგში, აუციელბელია მოხდეს გამოსაკითხი ხალხის შერჩევა, რაც დამოკიდებული იქნება მომხმარებელთა ჯგუფზე, კვლევის ტიპზე და თუ რამდენად დეტალური ინფორმაცია იქნება კვლევით გამოსაკვლევი.

ეროვნული საზოგადოებრივი კვლევების შემთვევაში, როგორიც მაგ. ტარდება საფრანგეთში, ბელგიაში, ესპანეთში შერჩევა შეიძლება მოხდეს კრიტერიუმების ფართო ჩამონათვალიდან, სოციო-დემოგრაფიული ფაქტორების ჩათვლით (ასაკი, სქესი, სტატუსი, და სხვ.), ენის ფაქტორები, გეოგრაფიული წარმომადგენლობა და რამდენად არიან ეს ინდივიდები სასამართლოს უშუალო მომხმარებლები. ეროვნული კვლევების სამიზნე  შესაძლოა იყვნენ კონკრეტულად სასამართლოს მომხმარებლები -სასამართლო პროცედურებისას  მათი კონკრეტული სტატუსის მიხედვით.

კმაყოფილების კვლევები სასამართლოებში უნდა ჩატარდეს სასამართლოს მომხმარებელთა შორის. შერჩევა შესაძლოა კიდევ უფრო დავიწროვდეს იმის და მიხედვით თუ რა კონკრეტული საკითხი არის შესასწავლი. ასეთი შესაძლოა იყოს: მისაღები ან სარგისტრაციო სამსახური, სასამართლოს მუშაობა მთლიანად ან კონკრეტული ტიპის საქმეები (მაგ:საოჯახო საქმეები), ან თუ შესასწავლია მომხმარებელთა სპეციფიური კატეგორიები:

1.3.მეთოდის შერჩევა

კმაყოფილების კვლევის რამდენიმე ტიპის მეთოდოლოგია არსებობს იმისდა მიხედვით,  თუ რა არის ძირითადი ამოცანა - მომხმარებელთა მოსაზრების ძირითადი ტენდენციების დადგენა (ხარისხობრივი კვლევა), თუ კმაყოფილების დონეები წარმომადგენლობით შერჩევით კატეგორიებში (რაოდენობრივი კვლევა).  

1.3.1.    ხარისხობრივი კვლევები

ხარისხობრივი კვლევები მეტად განმარტებითი ხასიათისაა და შეიძლება გამოყენებული იყოს მომხმარებელთა კმაყოფილების / მოლოდინბის ტენდენციების დასადგენად. უფრო ზოგადად კი, ამ კვლევებმა შესაძლოა წინასწარი ინფორმაცია მოგვაწოდონ ხარისხობრივი კვლევისათვის.

შეიძლება სხვადასხვა მეთოდის გამოყნება:

ეს მეთოდი საკმაოდ ძვირად ღირებულია, მოითხოვს დიდ თანხებს, სპეცილისტ ინტერვიუერს, თუმცა აუცილებელია ხარისხის სისტემებისათვის (ჰოლანდია). წინასწარი ხარისხობრივი კვლევის და რაოდენობრივი კვლევის გაერთიანებას მივყავართ მეტად დეტალურ და ყოვლისმომცველ შედეგებთან კმაყოფილების და / ან მოლოდინების საკითხებზე.

1.3.2.    რაოდენობრივი კვლევები

რაოდენობრივი კვლევები გამოიყენება კმაყოფილების სტატისტიკური გაზომვისათვის წარმომადგენლობითი შერჩევის საფუძველზე.

შეიძლება გამოყენებული იყოს სხვადასხვა მეთოდი:

 

მაგალითად: კითხვარები, რომელიც განთავსებულია სასამართლოების მისაღებში ან სასამართლო დარბაზიდან გამოსალელში (ჰოლანდია (მომხმარებელთა კითხვარები), შვეიცარია (ბერნი), გაერთიანებული სამეფო, შეერთებული შტატები).

ეს არის ყველაზე ნაკლებ ხარჯიანი მეთოდი, რომლითაც პასუხების მაღალი პროცენტული რაოდენობა შეიძლება მოგროვდეს. ჰოლანდიაში თავდაპირველად ჩატარებულ მომხმარებელთა კვლევებში, როდესაც კითხვარები ფოსტით იგზავნებოდა ან ტელეფონით ხდებოდა ადმინისტრირება, პასუხების ოდენობა 10 – 20 % შორის მერყეობდა. ადმინისტაციული მეთოდის შეცვლის შემდეგ, (სასამართლო სხდომიდან გამოსვლისას ჩატარებული ინტერვიუები) გამოხმაურების მაჩვენებელი გაიზარდა 70 % მდე. თუმცა, სასამართლო დარბაზიდან გამომსვლელების მიერ კითხვარის შევსებაც შეიძლება იყოს სარისკო მიკერძოებული ინტერპრეტაციისას.    

თვით ადმინისტრირებადი საფოსტო ან ინტერნეტ კითხვარები

ეს მეთოდი ნაკლებ ხარჯებს მოითხოვს, თუმცა გამოხმაურების მაჩვენებელი შეიძლება დაბალი იყოს, სპეციალური ცნობიერების ამაღლების კამპანიის გარეშე. ელექტრონული კითხვარი, რომელიც ან მეილით იგზავნება ან სპეციალურ ვერ გვერდზე თავსდება (ჰოლანიდა 2009. კვლევა სასამართლოში ხელმისაწვდომობის პრობლემებთან დაკავშირებით), შვეიცარია (ჟენევა), გაერთიანებული სამეფო (რეგისტრის მომხმარებლები და მსაჯულები). კანადა და შეერთებული შტატები), არჩევს სპეციალურ კატეგორიას, ინტერნეტ მომხმარებლებს, რაც ბუნებრივია აისახება წარმომადგენლობითობაში (ასაკი, სოციალურ კულტურული დონე, და სხვ.). კითხვარების გავრცელების ამგვარი მეთოდი რეკომენდირებულია პროფესიონალებს შორის პირდაპირი კვლევისას. ამ შემთხვევაში კი გამოხმაურების მაჩვენებელი ძალიან მაღალია, თუ შესაბამისი ახსნა განამრტებები და გარანტიები მიცემულია, ჰოლანდიის მსგავსად (პროფესიონალთა გამოკითხვა) და საფრანგეთი (2008 წლის გამოკითხვა პროკურორების და მოსამართლეების შესახებ).

ეს მეთოდი მოიცავს იმ მონაცემების გამოიყენებას, რომელიც ადგილობრივი კანონმდებლობით ან პერსონალურ მონაცემთა დაცვის კანონით არის რეგულირებული.

ამ მეთოდს ბევრად მეტი დრო სჭირდება და მოითხოვს კვლევითი კომპანიის და / ან სპეციალისტი ინტერვიურების  დახმარებას, რათა მოხდეს კითხვარის ადმინისტრირება ტელეფონით (სულ მცირე ოცი წუთი თითო კითხვარზე). ეს გაცილებით ძვირად ღირებული მეთოდია, თუმცა მიღებული ინფორმაცია გამოიყენება აანლიზისათვის. (მაგალითები ავსტირა, ბელგია, ფინეთი (2008), საფრანგეთი (2001 და 2008 მომხმარებელთ კვლევები, 2006 წლის დაზარალებულთა კვლევა), ჰოლანდია (სასამართლოს მომხმარებელთ პირველადი კველევები) და ესპანეთი - 2008 სასამართლო კარიერის კვლევა).

ეს მეთოდი მოითხოვს კითხვარის გამოყენებას და პირისპირ ინტერვიუებს. ეს უფრო ძვირად ღირებული მეთოდია, რადგან მოითხოვს ინტერვიუერების რეკრუტირებას და სპეციალიზირებულ ორგანოს რესურსებს. (მაგ.: ავსტრია, საფრანგეთი (1997წლის კვლევა), გერმანია, ჰოლანდია (2009 წლის კვლევა სასამართლოს ხელმისაწვდომობის შესახებ) და ესპანეთი - რეგულარული კვლევა და 2001 წლის კვლევა).

1.4.კვლევის მომზადება

1.4.1.    მენეჯმენტი და ადმინისტრირება

სასამართლოს აპარატი ჯერ კიდევ მოსამზადებელ სტადიაზე უნდა ჩაერთოს და უნდა დაარსოს მმართველი ჯგუფი (იხილეთ ზემოთ).

გარეშე ორგანზიაციების ჩართულობა, მათ შორის კვლევითი ორგანიზაციების (როგორც საფრანგეთში, რუმინეთში, გაერთიანებულ სამეფოში, კანადაში), გარე კონსულტანტები (ავსტრია, ირლანდია, ესპანეთი, შვეიცარია, კანადა) ან, ასეთების არსებობის შემთხვევაში- დამოუკიდებელი ორგანიზაციები, რომლებიც გაზომვის ინსტრუმენტებს ქმნიან, როგორიც არის კმაყოფილების კვლევა (ჰოლანდია (სააგენტო პრიზმა) და ამერიკის შეერთებული შტატები - სასამართლოების ეროვნული ცენტრი)), კითხვარების ადმინისტრირება, დიზაინსა თუ დამუშავებისას - პროცედურას უფრო პროფესიონალურს ხდის. თუმცა, ბუნებრივია ყოველივე დამოკიდებულია, თუ რა რესურსები გააჩნია სასამართლოს. თანამშრომლობა უნივერსტეტთან და / ან კვლევის ჯგუფებთან საუკეთესო გამოსავალია. (როგორც ალბანეთში, ფინეთში და ესპანეთში).

1.4.2.    კვლევის ვადები

ამ შემთხვევაში გადამწყვეტი ფაქტორს წარმოადგნეს მომხმარებელთა ხელმისაწვდომობა. ამის საფუძველზე უნდა გადაწყდეს - უმჯობესია კითხვარის გაგზავნა შეტყობინებასთან ერთად,  კითხვარის განთავსება სასამართლოს მისაღებში მაგიდაზე, კითხვარის შევსება სასამართლო დარბაზიდან გამოსვლისას, სასამართლოს ვებ გვერდზე განთავსება ან ფოსტით ან მეილით გაგზავნა.

ნებისმიერ შემთხვევაში, მნიშვნელოვანია, რომ კონკერტულმა სასამართლომ, გააფრთხილოს მომხმარებლები წინასწარ, რათა მათ ჰქონდეთ ამ პროცესში  ჩართულობის განცდა.

1.4.3.    კითხვარის შინაარსი: მეთოდოლოგია

კითხვარს თან უნდა ერთვოდეს წინასწარი ინფორმაცია კონკრეტული მითითებით - თუ ვინ აფინანსებს კვლევას და რა არის კვლევის მიზანი. აქვე უნდა იყოს ხაზგასმული, რომ უზრუნველყოფილი იქნება კონფიდენციალურობა და მიღებული ინფორმაციის გამოყენებისას ეთიკურობის პრინციპების დაცვა.

კითხვარის შინაარსი დიდწილად იქნება დამოკიდებული გამოსაკვლევი თემის სპექტრზე, იმ სერვისის ასპექტებზე, რისი შეფასებაც გსურთ (მისაღები, სისწრაფე, ეფექტურობა, ხელმისაწვდომობა, და სხვ.). უნდა გამოაშკარავდეს მომხმარებელთა შთაბეჭდილებები სასამართლოს შესახებ, ამგვარად გამოირკვას სუსტი და ძლიერი მხარეები, რათა გადაიხედოს და დაიხვეწოს სერვისის მიწოდების მეთოდები.

კითხვარი უნდა იწყებოდეს შესავალი ნაწილით, სადაც იქნება უფრო მარტივი კითხვები, რათა მოიპოვოს მომხმარებელთა ნდობა და ასევე მომხმარებელთა შესახებ უფრო კონკრეტული ინფორმაცია მოაგროვოთ დამფინასნსებელისათვის (ასაკი, სქესი, პოზიცია, უშუალოდ მომხმარებელი, იშვიათი მმხმარებელი, და სხვ.).

შემდეგ, კითხვარის მთავარი თემები უნდა იყოს დალაგებული ქვესათაურების მიხედვით, დაწყებული სერვისის უფრო ზოგადი აღქმის შესახებ და შემდგომ უფრო კონკრეტული ასპექტების შესახებ, როგორიც არის ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობა, სასამართლოს შესაძლებლობბი ან სასამართლოს ფუნქციონირება (მისაღები, კონტაქტი მოსამართლეებთან და პროკურორებთან, და სხვ.). შერჩეული თემები უნდა შედგებოდეს საკითხთა ჩამონათვალისაგან, სადაც მარტივი და შედარებითი მგრძნობიარე კითხვები ენცვლება ერთმანეთს.

კითხვარის ფორმაუნდა იყოს ისეთი, რომ ევროპის საბჭოს ყველა წევრი ქვეყნების სასამართლოებმა შეძლონ მისი ადაპტირება. ის უნდა შედგებოდეს ადვილად დამუშავებადი, დახურული კითხვებისა თუ ფრაზებისაგან, რასაც საჭიროებისამებრ, შესაძლოა თან ერთვოდეს ღია კითხვები მომხმარებლებისათვის, რომელთაც სურთ საკუთარი მოსაზრების დაფიქსირება  ისეთ კონკრეტულ საკითხზე, რომელიც არ იყო ასახული კითხვარში. თუმცა, ღია დაბოლოების კითხვები უნდა იყოს შეზღუდული, რათა არ გართულდეს შემდგომ მათი დამუშავება.

 კითხვარი აუცილებლად უნდა შეიცავდეს ფიქსირებულ ნაწილს ძირითადი ინდიკატორებით, რომელიც საერთოა ევროპის ყველა სასამართლოსათვის და ადვილად ადაპტირებადი პროცედურულ მოთხოვნებთან. მასში შესაძლოა ასევე იყოს რეგულირებადი ნაწილები, იმისათვის, რომ მხედველობაში იყოს მიღებული ქვეყნებისა და სასამართლოების სპეციფიური მახასიათებლები. გათვალისწინებული უნდა იყოს სასამართლოს მენეჯერების მოსაზრება არსებულ ძირითად პრობლემებთან დაკავშირებით.

საბოლოოდ, გამოყენებული ენა უნდა იყოს მკაფიო (მოკლე წინადადებები, ბუნდოვანების გარეშე), ნეიტრალური (ნეგატიური წინადადებების და ემოციური სიტყვების გარეშე) და ადვილად გასაგები ევროპის საბჭოს ყველა წევრი ქვეყნის სასამართლოების მომხმარებელთათვის. სტანდარტული კითხვარების თარგმანიც შესაბამისად უნდა გაკეთდეს ძალიან ყურადღებით, რათა  მაქსიმალურად შესაბამისი ფრაზები იყოს გამოყენებული ეროვნულ დონეზე.

1.4.4. კითხვარის გავრცელება

კითხვარის ადმინისტრირება შესაძლოა მოხდეს ქაღალდის ასლებით ან ელექტრონულად. ელექტრონული კიოსკების საშულებით. აგრეთვე შესაძლებელია მათი შედგენა ელექტრონულ ფორმატში.

1.4.4.    გამოხმაურების შკალა

შესაძლოა გამოვიყენოთ სხადასხვა სახის გამოხმაურების  შკალა. ზოგიერთი შკალა მომხმარებელს საკითხის არჩევას სთავაზობს... როგორც ეს არის მოცემული კანადაში ჩატარებულ კმაყოფილების კვლევაში). 

ზოგიერთი იყენებს პასუხების გრადაციას (შეავასე თითოეული პასუხი 1 დან...). სხვა შკალა შეიძლება გამოვიყენეოთ, როდესაც გვსურს მარტივი ორ შკალიანი პასუხის მიღება (კმაყოფილი / უკმაყოფილო; კი / არა) ან უფრო დეტალური პასუხის შესაძლებლობა მივცეთ, უფრო დიდი გრადაციით (0 დან 10 მდე ან კმაყოფილების შკალა დაწყებული „ძალიან კმაყოფილი / სრულიად ვეთანხმები, და ძალიან უკმაყოფილო / სრულიად არ ვეთანხმები - როგორს ეს არის გამოყენებული ბრიტანულ და ამერიკულ კვლევებში).

ჟენევის (შვეიცარია) სასამარლოებში ჩატარებული კვლევები არის განსაკუთრებით ღირებული. ეს კვლევები შესაძლებელს ხდის გავზომოთ ცდომილება მომხმარებელთა მოლოდინებსა და მათ კმაყოფიელბას შორის. რისთვისაც ორმაგი შეფასება გამოიყენება (მნიშვნელობა და კმაყოფილება). 

1.5.შედეგების ჩაწერა და ანალიზი

კვლევების უმრავლესობა, როგორც წესი, დასკნით ნაწილში გარე ორგანიზაციებს გადაეცემათ შედეგების გაანალიზების, ანგარიშის და საჭიროების შემთვევაში, რეკომენდაციების მოსამზადებლად. ამიტომაც, უმჯობესია მმართველმა ჯგუფმა უზურნველყოს საჯარო ან კერძო გარე ორგანიზაციის ჩართულობა,  და ამასთანავე შედეგების ობიექტურად გაანალიზების და ანონიმურობის დაცვის კიდევ უფრო მეტი გარანტიები.

ამასთანავე,  მმართველმა ჯგუფმა აუცილებლად უნდა შექმნას შუარგოლი / საკონტაქტო პირები სასამართლოში (მაგალითად, სასამართლოს აპარატი, ამ კონკრეტული მიზნებისათვის გამოფილი) რომლებიც მეთოდოლოგიურ დახმარებას გაუწევენ მომხმარებელს საჭიროების შემთხვევაში. ამ პროცესში გადამწყვეტ როლს სასამართლო აპარატის ჩართულობა თამაშობს.

კვლევის ვადებიდან გამომდინარე, აუცლებელია წინასწარი შეთანხმება, თუ რა სიხშირით უნდა მოხდეს პასუხების შეგროვება, უნდა შეგროვდეს კითხვარები მისაღებებში განთავსებული ყუთებიდან თუ ფოსტით ან მეილით. კმაყოფილების ხარისხის გაზომვა და შედარებაც უნდა მოხდეს შესაბამისი დროის ინტერვალით (დღე, კვირა, თვე, და სხვ.)

შევსებული კითხვარები უნდა შეგროვდეს რეგულარულად და ცხრილების და გრაფების საშუალებით მოხდეს მათი დამუშავება საანგარიშო მიზნებისათვის. მონაცემთა დათვლის ისეთი მეთოდი უნდა იყოს შერჩეული, რომ შესაძლებელი იყოს პასუხების დაჯგუფება მომხმარებელთა სხვადასხვა კატეგორიების მიხედვით (ასაკი, პროფესია, სასამართლოს მომხმარებლის სოციალური სტატუსი, და სვხა). კვლევის ამოცანა აგრეთვე უნდა იყოს ცდომილების დადგენა სასამართლოს მომხმარებელთა მოლოდინებსა და მათ კმაყოფიელბას შორის - თითოეული ფაქტორის შეფასებისას.

1.6.ანგარიში შედეგებსა და რეკომენდაციებზე

ადმინისტრირება და უკუკავშირის კომუნიცირება კვლევის პროცესის განუყოფელი ნაწილია და სასამართლოს გეგმის და ხარისხის მართვის კამპანიის ნაწილი უნდა იყოს. რაც გულისხმობს კომიტეტის შექმნას, რომელიც შედეგების და რეკომენდაციების გავრცელებას უზრუნველყოფს (ანგარიშის სახით), სადაც ხაზგასმული იქნება  სამოქმედო პრიორიტეტები.

 

კომუნიკაცია უნდა მოხდეს როგორც შიგნით (ზეპირი პრეზენტაცია, სადიკუსიო შეხვედრები), აპარატის თანამშრომელთა ჩართულობით, სადაც  პრაქტიკული გამოსავლის ძიება მოხდება, და ასევე მომხმარებლებთან (მადლობის წერილები, საინფორმაციო კამპანიები, შედეგების გამოქვეყნება სასამართლოს მისაღებში, და ასე შემდეგ). ამგვარად, ისინი ინფორმირებულნი და ჩართულნიც კი არიან სრულყოფისაკენ მიმართულ ღონისძიებებში.

 

ედ ჰოკ (არა რეგულარული) კვლევები არ ითვლება საკმარისად აღნიშნული მიზნებისათვის, პროცესი უნდა განმეორდეს რეგულარულად რათა  გაიზომოს კმაყოფილების დონეების ცვალებადობა. პროცესის და შედეგების გაშუქება მედიის მიერ ეხმარება სასამართლოს გაძლიერებასა და გარე მხადაჭერის მოპოვებაში.     

1.7.კვლევის სხვა მეთოდების გამოყენება საჭიროების შემთხვევაში

ძირითად კვლევასთან ერთად შესაძლოა გამოყენებულ იქნას გაზომვის სხვა ტექნიკები, როგორიც არის სარკისებრი კვლევები ან „მისტიური მყიდველი“.

1.7.1.     შიდა ხედვა ან შეფასება კოლეგების მიერ

ეს მეთოდი გულისხმობს მოსამართლეების მიერ ერთმანეთის შეფასებას მენეჯმენტის ჩარჩოებს მიღმა. ჰოლანდიიდან გადაღებული მოდელის ტექნიკა გულისხმობს, რომ მოსამართლეების მიერ შემდგარი წყვილები  აკვირდებიან ერთმანეთის პროფესიულ საქმიანობას, მისი გაუმჯობესების მიზნით. რაც თავისთავად ხარისხის შეფასების და გაუმჯობესებისაკენ მიმართული ღონისძიებების ნაწილია.

საფრანგეთის რამდენიმე სასამართლომ დაიწყო პრაქტიკის ამ მიმართულებით განვითარება ბოლო 10 წლის განმავლობაში.[3]

1.7.2.    სარკისებრი კვლევები

სარკისებრი კვლევების დროს სასამართლოს აპარატი აფასებს მომხმარებელთა კმაყოფილების დონეს ან მოუწოდებს მათ გადახედონ საკუთარ საქმიანობას (მაგალითები: 2008 წლის  საფრანგეთის სასამართლოს სერვისის კომისიის მიერ ჩატარებული კვლევა; რუმინეთის კვლევა სასამართლოს დამოუკიდებლობის შესახებ).

აღნიშნული მეთოდი შესაძლებელს ხდის მომხმარებელთა კმაყოფილების დონისა და სასამართლოს აპარატის მიერ აღქმული კმაყოფილების დონის შედარებას. ამ მეთოდის დადებით მხარეს ასევე წარმოადგენს სასამართლო აპარატის აქტიური ჩართულობა შეფასების პროცესში.

1.7.3.    „მისტიური მყიდველი“

მისტიური მყიდველი არის ტექნიკა, რომელიც სულ  მეტად გამოიყენება მომხმარებელთა კმაყოფილების და ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით. „მისტიური მყიდველი“ არის ადამიანი, რომელსაც გზავნის სპეციალისტი და რომელიც მომხმარებლის სტატუსით აფასებს მომსახურებისა და მისაღების სტანდარტებს. ამ პიროვნებას გადაეცემა სპეციალური შეფასების კრიტერიუმები, რომელიც გაეგზავნება სპონსორს, ხშირად კითხვარის ფორმით. მიუედვად იმისა, რომ სასამართლოებში პრაქტიკა ჯერ კიდევ არაერთგვაროვანია, ზოგიერთი ქვეყანა, როგორიც არის ირლანდია იყენებს ამ მეთოდს სასამართლოს თანამშრომლებსა და მომხმარებლებს შორის ურთიერთობის და სამუშაო გარემოს შესაფასებლად. ირლანდიის სასამართლოების მიერ დაფინანსებული „მისტიური მყიდველის“ კვლევა ჩატარდა სასამართლო შენობებში, ტელეფონის და ელექტრონული ფოსტის საშუალებით და პოზიტიური შედეგები აჩვენა სასამართლოს აპარატის  ხელმისაწვდომობისა და მოქალაქეების მიღების საკითხებზე.


2.               სანიმუშო კითხვარები სასამართლოს მომხმარებელთა კვლევების ჩასატარებლად

სეეკ -ს პრიორიტეტს წარმოადგენს სასამართლოს მომხმარებელთა კმაყოფილების კითხვარის შემუშავება, ინდივიდების წრე კი შემოიფარგლება იმ ადამიანებით, ვისაც რეალური შეხება ჰქონია სასამართლოებთან და მეორე კითხავრი კი უშუალოდ ადვოკატებისათვის არის გამიზნული.

კვლევა ისე არის შედგენილი, რომ ის შეიძლება ორ მიზანს ემსახურებოდეს, რაც განაპირობებს ამ კვლევის ჩატარების მითოდს:

რაც შეეხება პრაქტიკულ დეტალებს, ხარჯების დაზოგვის, შესაბამისობის უზრუნევლოყოფისა და პერსონალური მონაცემების შემცველი ბევრი ფაილის შექმნის თავიდან აცილების მიზნით, აღნიშნული კითხვარის შევსება შესაძლოა მხოლოდ სასამართლოში გამოძახებულ ან სხვა მიზეზით მოსულ ადამიანებს  შესთავაზოთ. აუცილებელი თუ არა, სულ მცირე რეკომენდირებულია, საჭიროების შემთხვევაში, ხელმისაწვდომი იყოს  სასამართლოში მისაღების თანამშრომლის დახმარება. უნდა განთავსდეს ყუთები პასუხების შესაგროვებლად და თუ საჭიროა, მზა კონვერტები (მისამართით და ბეჭდით), მათთვის, ვინც არ აპირებს კითხვარის შევსებას სასამართლოში. ბუნებრივია, ანონიმურობა კვლავ დაცული უნდა იყოს.

კვლევა ეფუძვნება დახურულ შეკითხვებს, თუმცა ემატება ერთი ღია ტიპის შეკითხვა. მასში არის ფიქსირებული ნაწილი, რომელიც სრულიად აუცილებელ ელემენტებს შეიცავს, და ამასთანავე შესაძლებელი უნდა იყოს მისი მორგება ყველა ქვეყნის პროცედურული თავისებურებებისათვის. ეს ინფორმაცია უზრუნველყოფს დამუშავების გონივრულ სტანდარტს და ასევე სასამარლოების შედარების შესაძლებლობას ქვეყნის შიგნით და ერთზე მეტი ქვეყნის სასამართლოებს შორისაც. ამ კითხვარს შეიძლება თან ერთვოდეს ადაპტირებადი ნაწილი, სადაც ასახული უნდა იყოს კონკრეტული ქვეყნის კულტურული თავისებურეები და ასევე სასამართლო მენეჯერების მოსაზრება არსებული ძირითადი პრობლემების შესახებ.

კითხვარის შედეგების დამუშავებისას, რეკომენდირებულია მარტივი ცხრილის გამოყენება (მაგალითისათვის პროგრამა Open Office). ამგავარად, ძალიან ადვილი იქნება კითხვარის გამოყენება, ადაპტირება, შედეგების დამუშავება ან სეეკ-ეს სამდივნოს ან ეროვულ დონეზე სასამართლოების მიერ.

მომხმარებლების და ადვოკატების კითხვარს შესაძლოა თან ერთვოდეს უფრო სპეციფიური კითხვარები, რომლის ადმინისტრირებაც ცალკე ხდება. ამგვარად, სასამართლოს სისტემა ახერხებს დააკმაყოფილოს მომხმარბელთა ისეთი სპეციფიური კატეგორიების მოთხოვნები, როგორიც არიან მსაჯულები, მოწმეები და დაზარალებულები.

სასამართლოს მომხმარებელთა კვლევების სანიმუშო კითხვარები

_________________________სასამართლოს ფუნქციონირების შეფასება

____________[4]მა ჩვენ დაგვიკვეთა, რომ გავიგოთ თქვენი აზრი --------------სასამართლოების მიერ მოწოდებული სერვისის შესახებ

თქვენი მოსაზრებები და წინადადებები მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ გაუმჯობესდეს იმ სერვისის ხარისხი, რომელსაც მოქალაქე იღებს სასამართლოსგან

*შენიშვნა ადგილობრივი კვლევების მენეჯერებისათვის კითხვარების დარიგებისა და პასუხების შეგროვებისას  არსებობს რამდეინმე შესაძლებლობა:

1)       რიგდება სასამართლოს შიგნით

გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი და შემდეგ მოათავსოთ ის სასამართლოს მისაღებში განთავსებულ ყუთში. გთხოვთ გამოიყენოთ დალუქული კონვერტი

2)       თუ იგზავნება სასამართლოს შეტყობინებებთან ერთად

გთხოვთ უპასუხოთ შეკითხვებს და გამოგზავნოთ სასამართლოს მისამართზე წინასწარ გადახდილი კონვერტით.

შენიშვნა: თუ კითხვარი დარიგდება ელექტრონული ფოსტის საშუალებით

შეგიძლიათ გვიპასუხოთ ინტერნეტის მეშვეობით, დოკუმენტზე მითითებულ მისამართზე. ეს მისამრთი არის უსაფრთხო და ანონიმურობა გარანტირებულია.

თქვნი პაასხების სრული კონფიდენციალურობა გარანტირებულია. ეს კვლევა არის ანოიმური.

 

*შენიშვნა  კვლევის მენეჯებისათვის. ძირითადი კითხვარი, რომელიც შედგება 27 მარტივი და რამდენიმე ღია შეკითხვისაგან, წარმოადგნეს სტანდარტულ ფომრატს, რომელიც საერთოა წევრი ქვეყნების ყველა სასამართლოებისათვის. მეტად კონკრეული ან ქვეყნისათვის სპეციფიური კითხვების შესაძლოა დაემატოს მეორე ნაწილში, მსგავსი კითხვების მაგალითებიც შემოთავაზებულია. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ პრაქტიკული კითხვარი უნდა შედგებოდეს შეზღფუდული რაოდენობის კითხვებისაგან, რომელზეც მომხმარებელი სწრაფად უპასუხებს.  


გთხოვთ მონიშნოთ შესაბამისი პასუხი:

1. თქვენი ასაკი:

q  18დან 30 მდე 

q  31 დან 50 მდე

q  51 დან 65 მდე

q    65-ს მაღლა

2. გქონიათ თუ არა უკვე კონტაქტი სხვა სასამართლოსთან, გარდა ---- სასამართლოსი?  

q  კი

q  არა

3.რა სტატუსით გიწევთ მისვლა ---- სასამართლოში?

 

q  ერთერთი მხარე

q  მოწმე

q მსაჯულთა წევრი

q სხვა (მაგ.: ერთერთი მხარის ოჯახის წევრი, მესაჭიროება ინფორმაცია, ვიზიტორი,...)

დააკონკრეტეთ: ___________________________________________________

შენიშვნა: გთხოვთ უპასუხოთ კითხვარის ყველა შეკითხვას თუ ხართ ან ყოფილხართ მხარე სასამართლოში, თუ სხვა კატეგორიას მიეკუთვნებით (მოწმე, მსაჯული, სხვა), უპასუხეთ მხოლოდ იმ კითხვებს, რომელიც თქვენ გეხებათ.

4. თუ კი, რა სახის პროცედურებში?

q  სამოქალაქო

q  სისხლის

q  ადმინისტრაციული

q   კომერციული

q  შრომის

q  სხვა (მაგ.: არასრულწლოვნები, მზრუნველობის და პენსიების საქმეები) დააკონკრეტეთ: ________

5.თუ თქვენ იყავით მხარე, და გადაწყვეტილება იყო მიღებული, მიიღო თ უ არა სასამართლომ სრულიად ან ნაწილობრივ თქვენთვის სასარგებლო გადაწყვეტილება?          

 

q  დიახ

გთხოვთ უპასუხოთ ა ან ბ კითხვებს

q  არა

გადადით მე 6 კითხვაზე

q  სხვა

გადადით მე 6 კითხვაზე

ა.  წარმოადგენდა თუ არა თქვენს ინტერესებს ადვოკატი?               q  დიახ                         q  არა

ბ. ისარგებლეთ უფასო იურიდიული დახმარებით?                        q  დიახ                         q   არა

გ. ისარგებლეთ სამართლებრივი დაცვის დაზღვევით?                    q  დიახ                         q  არა

გთხოვთ თითოეულ ქვემოთ მოცემული კითხვა შეაფასოთ 0 დან 6 ქულამდე

-          თქვენი კმაყოფილების დონე

-          რა მნიშვნელობას ანიჭებთ საკითხს.

გთხოვთ  შემოხაზოთ შესაბამისი ციფრი.

1)     მართლმსაჯულების ფუნქციონირების ზოგადი აღქმა

     კმაყოფილების დონე           რა მნიშვნელობას ანიჭებთ       

6. სასამართლოს ფუნქციონირება არის:     ბუნდოვანი      ნათელი                   დაბალი  მაღალი

                                                                0   1   2   3   4   5   6                         0   1   2   3   4   5   6

7.  თქვენი აზრით სასამართლო საქმეზე მუშაობს ნელა        სწრაფად                    დაბალი  მაღალი

                                                                0   1   2   3   4   5   6                         0   1   2   3   4   5   6

8. თუ არ ჩავთვლით ადვოკატის საფასურს,

მართლმსაჯულებისათვის მიმართვის

 ხარჯი, გეჩვენებათ:                                          ძვირი      იაფი                                      დაბალი   მაღალი

                                                                0   1   2   3   4   5   6                         0   1   2   3   4   5   6

                                                               კმაყოფილების დონე                            მნიშვნელობა

9. ენდობით  სასამართლო სისტემას:        ცოტათი      სრულიად                   დაბალი   მაღალი

                                                                0   1   2   3   4   5   6                         0   1   2   3   4   5   6

 

2)     ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობა

3)    

                                                               კმაყოფილების დონე            რა მნიშვნელობას ანიჭებთ

10.საკუთარი უფლებების შესახებ

ინფორმაციის  მოძიება ფიქრობთ,

რომ არის  ზოგადად                                     ძნელი               ადვილი                         დაბალი   მაღალი

                                                                0   1   2   3   4   5   6                         0   1   2   3   4   5   6

11.სასამართლოს მიერ მოწოდებული

ინფორმაცია თქვენთვის იყო:                       გაუგებარი    გასაგები                                დაბალი   მაღალი

                                                                0   1   2   3   4   5   6                         0   1   2   3   4   5   6

4)     სასამართლოს ხელმისაწვდომობა და ინტერიერი  ____________ (შენობის მიწყობილობა)

                                                                   კმაყოფილების დონე       რა  მნიშვნელობას ანიჭებთ

12. სასამართლოში მოსვლა არის:             ძნელი        ადვილი                       დაბალი   მაღალი

                                                                0   1   2   3   4   5   6                         0   1   2   3   4   5   6

13. მინიშნებები სასამართლოს

შიგნით არის:                                            ცუდი       კარგი                           დაბალი   მაღალი

                                                                0   1   2   3   4   5   6                         0   1   2   3   4   5   6

14. მოსაცდელი პირობები არის:                   ცუდი       კარგი                             დაბალი   მაღალი

                                                                0   1   2   3   4   5   6                         0   1   2   3   4   5   6

15. სასამართლოს მოწყობილობა არის:       არაადეკვატური ადეკვატური    დაბალი   მაღალი

                                                                0   1   2   3   4   5   6                         0   1   2   3   4   5   6

 

5)     სასამართლოს ფუნქციონირება  _______________

                                                              კმაყოფილების დონე             რა მნიშვნელობას ანიჭებთ

16. სასამართლო შეტყობინებები არის::      ნათელი   ბუნდოვანი                   დაბალი   მაღალი

                                                                0   1   2   3   4   5   6                         0   1   2   3   4   5   6

17. დროის ინტერვლაი სასამართლოს

 უწყისსა და მოსმენას შორის არის: :       არადამაკმაყოფილებ. დამაკმაყოფილ.                   დაბალი   მაღალი

                                                                0   1   2   3   4   5   6                         0   1   2   3   4   5   6

18. სასამართლო სხდომების პუნქტუალურობა

და პირობები, რომელშიც მოხდა

 თქვენი საქმის განხილვა, იყო 

                                                          ცუდი     კარგი                             დაბალი    მაღალი

                                                                0   1   2   3   4   5   6                         0   1   2   3   4   5   6

19.შეაფასეთ არა-მოსამართლე

თანამშრომლების დამოკიდებულება

 და ზრდილობა:                                არადამაკმაყოფ. დამაკმაყოფ.            დაბალი    მაღალი

                                                                0   1   2   3   4   5   6                         0   1   2   3   4   5   6

20. შეაფასეთ არა მოსამართლე

თანამშრომლების კომპეტენტურობა:       ცუდი   კარგი                                დაბალი    მაღალი

                                                                0   1   2   3   4   5   6                         0   1   2   3   4   5   6

6)     ------ სასამართლოს მოსამართლეები და პროკურორები

                                                           კმაყოფილების დონე                        რა მნიშვნელობას ანიჭებთ

21.შეაფასეთ მოსამართლეების და

 პროკურორების დამოკიდებულება

 და ზრდილობა:                                :                                                              არადამაკმაყოფ. დამაკმაყოფ.         დაბალი    მაღალი

                                                                0   1   2   3   4   5   6                         0   1   2   3   4   5   6

22. მოსამართლეების/ პროკურორების

ენა არის :                                                                    გაუგებარი ნათელი                  დაბალი    მაღალი

                                                                0   1   2   3   4   5   6                         0   1   2   3   4   5   6

23.მოსამართლეების მიუკერძოებლობა

ზეპირი გახილვების დროს არის:               არადამაკმაყოფ. დამაკმაყოფ.      დაბალი    მაღალი

                                                                0   1   2   3   4   5   6                         0   1   2   3   4   5   6

24.თქვენ (ან თქვენს ადვოკატს)

შუამდგომლობების დაყენებისათვის

გქონდათ საკმარისი / არასკმარისი დრო     არასაკმარისი საკმარისი             დაბალი    მაღალი

                                                                0   1   2   3   4   5   6                         0   1   2   3   4   5   6

25. სასამართლოს გადაწყვეტილებები

არის:                                                        ბუნდოვანი ნათელი                     დაბალი    მაღალი

                                                                0   1   2   3   4   5   6                         0   1   2   3   4   5   6

26. სასამართლო გადაწყვეტილების

ჩაბარების დროო არის   :                       ძალიან ხანგრძლივი გონივრული     დაბალი    მაღალი

                                                                0   1   2   3   4   5   6                         0   1   2   3   4   5   6

27. ამ გამოცდილების შემდეგ, სასამართლოში ხელმისაწვდომი მასალები არის:

  სრულიად არასაკმარისი  /   არასაკმარისი  /   ადეკვატური  /   საკმარისზე მეტი                      

28. გთხოვთ გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება, დაკვირვება, ან გაგვიზიაროთ სასამართლოსთან დაკავშირებული ნებისმიერი საკითხო, რათა ჩვენ გავაუმჯობესოთ სასამართლოს ფუნქციონირება:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


კითხვარი (გაგრძელება)

დამატებითი კითხვარის  სანიმუშო კითხვები, რომელიც შეიძლება დაემატოს ძირითად კითხვარს

1.    თუ სასამართლოს მომხმარებელი არის უცხოელი ან თუ სასამართლოში ერთზე მეტი ოფიციალური ენა გამოიყენება[5]:

არის ____________________ (სახელმწიფო ენა)

თქვენი მშობლიური ენა?                                                     q  დიახ                              q   არა

თუ არა, კმაყოფილი ხართ თარჯიმნით?                               q  დიახ                              q   არა

იყო თუ არა ზეპირი მოსმენის ჩატარება

____________(ენაზე)ხელისშემშლელი თქვენთვის?              q  დიახ                              q   არა

2. თუ კითხვარი გამიზნულია სასამართლოს რეგისტრის მომსახურების მომხმარებლებისათვის[6]:

სასამართლო რეგისტრის რომელი კონკრეტული მომსახურებით გისარგებლიათ ბოლო წლის განმავლობაში?

გთხოვთ შემოხაზოთ ყველა პასუხი, რომელიც თქვენ გეხებათ:

q  ინფორმაცია იურიდიული დახმარების მოთხოვნის შესახებ

q  ინფორმაცია სამართლებრივი ქმედების ფორმების შესახებ

q  ხელმისაწვდომობა დოკუმენტებთან (მაგ.: მტკიცებულების ქსერო ასლი)

q  ინფორმაცია სასამართლო გადაწყვეტილებების შესახებ

q პრაქტიკული ინფორმაციასასამართლოს გადაწყვეტილებათა აღსრულების შესახებ

q  სხვა

     გთხოვთ დააკონკრეტოთ: ________________________________________________________________

კომუნიკაციის რა საშუალებას იყენებთ სასამართლოს რეგისტრთან დასაკავშირებლად?:

q  პერსონალური   q  ფოსტით      q  ტელეფონით      q   ფაქსით      q  ელექტრონული ფოსტით

q  სასამართლოს ვებ გვერდიდან

3. როდესაც სასამართლოს აქვს სპეციფიური საინფორმაციო მომსახურება[7]:

                                                              კმაყოფილების დონე          რა   მნიშვნელობას ანიჭებთ

სასამართლოს საინფორმაციო

სამსახურის მიერ მოწოდებული

ინფორმაცია თქვენთვის, იყო:                   ბუნდოვანი  ნათელი                     დაბალი   მაღალი                                                                                                                                          

                                                              0   1   2   3   4   5   6                             0   1   2   3   4   5   6


ადვოკატებისათვის განკუთვნილი კითხვარი

 _______________________ის სასამართლოს ფუნქციონირების შეფასება ადვოკატების მიერ  _________________________________________________ის ადვოკატურა [8]

შენიშვნა ადგილობრივი კვლევების მენეჯერებისათვის. კითხვარი გამიზნულია ადვოკატებისათვის[9] თუ შესაძლებელია უნდა დაეგზავნოს ადვოკატთა ასოციაციის ყველა წევრს.

 _____________მა [10] გვთხოვა ჩაგვენიშნა თქვენი მოსაზრება _____________სასამართლოების მომსახურების ხარისხის შესახებ.

თქვენი მოსაზრება ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, რათა შევძლოთ საჭირო ცვლილებების გატარება გაუმჯობესების მიზნით.

გთხოვთ ამ კითხვებს უპასუხოთ ჩვენს ვებ გვერდზე.  

ვებ გვერდი უსაფრთხოა და ანონიმურობა დაცულია.

გთხოვთ შემოხაზოთ სწორი პასუხები:

თქვენ ხართ ადვოკატი, რომელიც პრაქტიკას ეწევით

    

     q  მარტო

q  ადვოკატთა ფირმაში

რამდენი ხანია, რაც ადვოკატთა ასოციაციის წევრი ხართ? _______წლები.

თითოეულ ქვემოთ მოცემულ კითხვის გასწვრივ, გთხოვთ შეაფასოთ 0 დან 6 ქულამდე:

-          თქვენი კმაყოფილების დონე (0 = ყველაზე ცუდი / 6 = საუკეთესო)

-          რა მნიშვნელობას ანიჭებთ კითხვას (0 = მცირედ მნიშვნელობას / 6 = დიდ მნიშვნელობას).

გთხოვთ შემოხაზოთ შესაბამისი ციფრი.

1) სერვისის ზოგადი შეფასება

ზოგადი კრიტერიუმებე ---------  სასამართლოების ყველა სერვისებთან დაკავშირებით

                                                                კმაყოფილების დონე           რა მნიშვნელობას ანიჭებთ 

3. კოორდინაცია სასამართლო სხდომის

ჩანიშვნისას:                                                            0   1   2   3   4   5   6          0   1   2   3   4   5   6

4.სასამართლოს გადაწყვეტილებებზე

ხელმისაწვდომობა:                                                                 0   1   2   3   4   5   6          0   1   2   3   4   5   6

5. კომუნიკაცია სასამართლოსა და ადვო

კატებს შორის:                                                        0   1   2   3   4   5   6          0   1   2   3   4   5   6

6. საორგანიზაციო და ადმინისტრაციული

     საკითხები:                                                         0   1   2   3   4   5   6          0   1   2   3   4   5   6

7. სასამართლოს ვებ გვერდის

    ხარისხი:                                                              0   1   2   3   4   5   6             0   1   2   3   4   5   6

 

8. მინიშნებები სასამართლოს შენობებში:                       0   1   2   3   4   5   6            0   1   2   3   4   5   6

2) შეფასება სასამართლოს ან სერვისის მიხედვით

გთხოვთ მიუთითეთ რომელ მომსახურებას ან სასამართლოს ეკუთვნის შეფასება[11]: _____________________________

გთხოვთ შეარჩიოთ ერთ გვერდზე მხოლოდ ერთი სასამართლო ან მომსახურება, კონკრეტულად ისეთი, რომელთანაც მეტი შეხება გქონიათ, მაგ.: იურიდიული დახმარების სამსახური, საოჯახო სასამართლო, არასრულწლოვანთა სასამართლო, სისხლის სამართლის სასამართლო, და ასე შემდეგ. 

თითოეული ქვემოთ მოცემულ კითხვის გასწვრივ, გთხოვთ შეაფასოთ 0 დან 6 ქულამდე:

-          თქვენი კმაყოფილების დონე (0 = ყველაზე ცუდი / 6 = საუკეთესო)

-          რა მნიშვნელობას ანიჭებთ კითხვას (0 = მცირედ მნიშვნელობას / 6 = დიდ მნიშვნელობას).

გთხოვთ შემოხაზოთ შესაბამისი ციფრი.

2.1) სასამართლოს მომსახურებასთან შეხება:

                                                                კმაყოფილების დონე           რა მნიშვნელობას ანიჭებთ 

9. მოსამართლეები / პროკურორების

 დამოკიდებულება/ზრდილობა:                0   1   2   3   4   5   6                                   0   1   2   3   4   5   6 

10. სასამართლოს აპარატის

 დამოკიდებულება/ზრდილობა:                  0   1   2   3   4   5   6                          0   1   2   3   4   5   6 

11.მოსამართლეების / პროკურორების

პროფესიონალიზმის დონე:                           0   1   2   3   4   5   6                           0   1   2   3   4   5   6 

12. სასამართლოს აპარატის

 პროფესიონალიზმის დონე:                          0   1   2   3   4   5   6                           0   1   2   3   4   5   6 

13. მოსამართლეების/პროკურორების

ხელმისაწვდომობა:                                               0   1   2   3   4   5   6                       0   1   2   3   4   5   6 

14. სასამართლოს აპარატის

 ხელმისაწვდომობა:                                         0   1   2   3   4   5   6                          0   1   2   3   4   5   6 

15. თქვენს მოთხოვნებზე

რეაგირების სისწრაფე:                                    0   1   2   3   4   5   6                   0   1   2   3   4   5   6 

16. რეგისტრატურის პასუხების

სანდოობა და ხარისხი:                                  0   1   2   3   4   5   6                            0   1   2   3   4   5   6 

17. პროცედურების კომპიუტერიზირებული

მენეჯმენტი:                                                     0   1   2   3   4   5   6                                  0   1   2   3   4   5   6 

18. იოლი და პრაქტიკული

კონსულტაციები:                                      0   1   2   3   4   5   6                                   0   1   2   3   4   5   6 

19.მკაფიოდ გამიჯნული უფლებამო

სილებები და ორგანიზაცია:                          0   1   2   3   4   5   6                          0   1   2   3   4   5   6 

20. სასამართლო ხელმისაწვდომობის

ხარჯები /  მოსაკრებლები:                         0   1   2   3   4   5   6                                   0   1   2   3   4   5   6 

2.2) სასამართლო სხდომის მომზადება / ჩატარება:

                                                               

                                                                კმაყოფილების დონე           რა მნიშვნელობას ანიჭებთ 

21. კლიენტთან შეხვედრის პირობები:        0   1   2   3   4   5   6                                   0   1   2   3   4   5   6

22.ავეჯი, აპარატურა

სასამართლო დარბაზში:                           0   1   2   3   4   5   6                                   0   1   2   3   4   5   6

23. სასამართლო სხდომის

პუნქტუალურობა:                                    0   1   2   3   4   5   6                                   0   1   2   3   4   5   6

24.სასამართლო სხდომების

ორგანიზაცია და მიმდინარეობა:                   0   1   2   3   4   5   6                0   1   2   3   4   5   6 

25.მოსამართლის მიუკერძოებლობა

პროცესის ჩატარებისას:                                   0   1   2   3   4   5   6               0   1   2   3   4   5   6 

2.3) მოსამართლეების გადაწყვეტილებები:

                                                                კმაყოფილების დონე           რა მნიშვნელობას ანიჭებთ 

26. მოსამართლეების დამოუკიდებლობა:   0   1   2   3   4   5   6                        0   1   2   3   4   5   6

27. მკაფიოდ ჩამოყალიბებული

 გადაწყვეტილებები:                                 0   1   2   3   4   5   6                        0   1   2   3   4   5   6

28. საქმის დროული გადაწყვეტა:               0   1   2   3   4   5   6                        0   1   2   3   4   5   6

29. ადვილად აღსრულებადი

გადაწყვეტილებები:                                  0   1   2   3   4   5   6                        0   1   2   3   4   5   6

30. ფიქრობთ თუ არა, რომ ბოლო 5 წლის განმავლობაში, სასამართლოს (სერვისის) ფუნქციონირება:

q   გაუარესდა               q

არ შეცვლილა

q   გაუმჯობესდა

31.ამ პერიოდში, ფიქრობთ თუ არა, რომ სასამართლოების საქმეთა რაოდენობა / დატვირთულობა გაიზარდა

q    მეტად ვიდრე არსებლი რესურსებია

q     რესურსების პროპორციონალურად

q    უფრო ნელა, ვიდრე არსებული რესურსები

32. თქვენი აზრით, სასამართლოს მატერიალური რესურსები:

                                                    

q  მეტად არასაკმარისი

q   არასაკმარისი

q   საკმარისი

q საკმარისზე მეტი

33. თქვენი აზრით, სასამართლოს აპარატის რესურსები არის:

q  მეტად არასაკმარისი

q   არასაკმარისი

q   საკმარისი

q საკმარისზე მეტი

34. შესაძლებლობა რომ გქონდეთ, რას შეცვლიდით სასამართლოს ფუნქციონირების გაუმჯობესების მიზნით?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

გთხოვთ ეს ნაწილი გამოიყენოთ დამატებითი კომენტარებისა და დაკვირვებებისათვის:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


დანართი 1: საკონტროლო სიის ამონარიდი მართლმსაჯულების და სასამართლოების ხარისხის გაუმჯობესებისათვის. მიღებულია სეეკ - ს მე 11 პლენარულ სხდომაზე (სტრასბურგი, 2 – 3 ივლისი, 2008)

მართლმსაჯულების ფუნქციონირების ძირითადი კომპონენტები

S

R

C

J

n.a

III.3.  ფიზიკური და ვირტუალური ხელმისაწვდომობა

1.     არის თუ არა სასამართლო განლაგებული ეფექტურად ხელმისაწვდომ ადგილას?

2.     არსებობს თუ არა რეგულაცია, რომლის მიხედვითაც შესაძლებელია სასამართლო სხდომის გამართვა სასამართლოს გარეთ?

3.      არის თუ არა მისაღების თანამშრომლები სათანადოდ დატრეინინგებული , რათა შეძლონ სასამართლოში გამოძახებული ადამიანების დამშვიდება?

4.     აქვს თუ არა სასამართლოს მომზადებული სპეციალური წესდება, მოქალაქეთა  მისაღების ფუნქციონირების გასაუმჯობესებლად?

5.     არის თუ არა უნარშეზღუდული და მოხუცებულ ადამიანებისათვის:

სპეცილაურად გამოყოფილი პარკირების ადგილი?

        სპეციალურ ბილიკები შენობაში შესასვლელად?

6.     საჭიროების შემთხვევაში, არის თუ არა შესძლებლობა, რომ ვინმემ ააცილოს ეს ადამიანები სასამართლო დარბაზში?

7.     არის თუ არა მოსაცდელი სივრცე და სასამართლო დარბაზები სათანადოდ აღჭურვილი და შესაბამისი სტანდარტის?       

8.     არის სასამართლოში ოთახები, სადაც ადვოკატებს შეუძლიათ კლიენტებთან შეხვედრა?

9.     მოსაცდელი ოთახები არის თუ არა ისე მოწყობილი, რომ მხარეებს ერთად არ მოუწიათ დაცდა?

10.   არის თუ არა კარგი მინიშნებები სასამართლო შენობებში?

11.   არსებობს თუ არა პოლიტიკა  დავების ალტერნატიული გზით გადაწვეტის  გამოყენებაზე?

12.   არიან თუ არა მედიატორები ადვილად ხელმისაწვდომი, იმისათვის რომ მოხდეს ზოგიერთი დავის მათ დონეზე გადაწყევტა?

მართლმსაჯულების ფუნქციონირების ძირითადი კომპონენტები

S

R

C

J

n.a

III.6. ლეგიტიმურობა და საზოგადოებრივი ნდობა

1.     მზადდება თუ არა საზოგადოებისათვის ყოველწლიური ანგარიში სასამართლო სისტემის ხარისხსა და ფუნქციონირებაზე?

2.     ეწყობა თუ არა ამ ანაგარიში განხილვა პარლამენტში?

3.     ხდება თუ არა სასამართლოსადმი საზოგადოებრივი ნდობის რეგულარული შეფასება?

4.     მზადდება თუ არა რეგულარლი ანგარიში სასამართლოს ფუნქციონირების და საქმიანობის ხარისხის შესახებ?

5.     იქმენბა თუ არა სპეცილური კომიტეტებისასამართლოებში არსებული სირთულეების შესახებ  კვლევების ჩასატარებლად? არის თუ არა ამ კომიტეტების მუშაობა საჯარო?

6.     არსებობს თუ არა წესდება, სადც სასამართლოს მომხმარებელთა უფლებები და მოვალეობები იქნება წარმოდგენილი?

7.     აქვთ თუ არა მხარეებს შესაძლებლობა, ნებისმიერ დროს, მიიღონ ინფოამცია რა ეტაპზეა  მათი საქმის პროცედურები?

o   პირდაპირ (საინფორმაციო მისაღებში ან ინტერნეტით)?

o   არაპირდაპირ, საკუთარი ადვოკატის ან იურიდიული წარმოამდგენლის საშუალებით?

8.     არის თუ არა საჯაროდ ხელმისაწვდომი ინფორმაცია სასმართლოს დისციპლინარული ზომების და დაკისრებლი სანქციების შესახებ და ასევე ციფრები?

9.     აქვთ თუ არა მოქლაქეებს შესაძლებლობა კონსულტირება გაუწიონ სასმართლო სისტემას პრიორიტეტბის განხილვის ეტაპზე (ფინანსები, კონკრეტული კატეგორიის დავების პრიორიტეტულობა, და სხვ.)

10.   აქვთ თუ არა შესაძლებლობა ასოციაციებს, რომელთა სოციალური როლი რელევანტურია სასამართლო სისტემასთან (დაზარალებულები, მომხმარებლები, და სხვ.) მონაწილეობა მიიღონ  სასამართლო სისტემის გაუმჯობესებისაკენ მიმართულ საქმიანობაში?

11.   აქვს თუ არა ადგილი მოსაზრებათა მუდმივ გაცვლას სასამართლოების ხარისხისა და საქმიანობასთან დაკავშრებით ადგილობრივ დონეზე, (საჯარო განხილვები, შეხვედრები ასოციაციებთან), სკოლის მოსწავლეების მიღება, და სხვ.) ?

12.   ჰყავს თუ არა სასამართლოს სპეციალურად მომზადებული თანამრომელი, პრესასთან ურთიერთობის საკითხებზე?

13.   არსებობს თუ არა მოსამართლეებსა და იურიდიული პროფესიის სხვა წარმოამდგენლებს შორის კონსულატციების შედეგად კონსესუსის სახით მიღებული დოკუმენტი, რომელიც განსაზღვრავს ქცევის წესებს  ან ორგანიზაციულ მოწყობას. არის თუ არა ეს დოკუმენტი გამოქვეყნებული?

14.   არის თუ არა სასამართლოებში ღია კარის დღე დაწესებული მოქალაქეებისათვის?

მართლმსაჯულების ფუნქციონირების ძირითადი კომპონენტები

S

R

C

J

n.a

III.7. შეფასება

1.     არსებობს თუ არა შეფასების სისტემა, რათა მოხდეს სასამართლოსადმი საზოგადოებრივი ნდობის (პოტენციური) კლების გაზომვა?

2.     მიიღება თუ არა მხედველობაში საზოგადოებრივი ნდობის პოტენციური რისკები სასამართლოს მიერ პოლიტიკის შემუშავებისას (ურთიერთობა მედიასთან, კომუნიკაციის მენეჯმენტი მოსამართლეების / პროკურორების მიერ, და სხვ.).?

3.     არიან თუ არა შესაბამისი მომხმარებლები იდენტიფიცირებული (მოსარჩელეები. ადვოატები, საჯარო პროკურორები, პრობაცია და შემდგომი მზრუნველობა, თარჯიმნები, ბავშვთა დაცვის საბჭო, ექსპერტები, და სხვ. ).

4.     ხდება თუ არა სასამართლოს მომხმარებელთა კმაყოფილების შეფასება პერიოდულად?

5.     არის თუ არა სასამართლოს მომხმარებელთა კმაყოფილების კვლევის შედეგები საჯარო?

6.     ხდება თუ არა ამ საკითხში პროგრესის  მონიტორინგი მსგავსი შეფასების შედეგბზე დაყრდნობით (თემები, რომელსაც შეიძლება მომხმარებელმა უპასუხონ: მოსამართლის ქცევა და დამოკიდებულება, სასამართლოს ინფრასტრუქტურა და სერვისები, გაჭიანურება, სამართლებრივი დამაჯერრებლობა და გადაწყვეტილების კითხვადობა). არის თუ არა გათვალისწინებული შედეგები სასამართლოს მუშაობის გასაუმჯობესებლად?  


ბიბლიოგრაფია

წიგნები

სტატიები

პროექტები, კვლევები

სასამართლოს მოომხმარებელთა კმაყოფილების კვლევები

ალბანეთი

ავსტრია

ბულგარეთი

            Enquête Développement de la justice en Bulgarie, Société de droit européen, mai-juin 2002

ფინეთი

საფრანგეთი

ირლანდია

ჰოლანდია

რუმინეთი

ესპანეთი

·         « Encuesta a la carrera Judicial Formación Continua », 2008, http://www.poderjudicial.es/eversuite/GetDoc?DBName=dPortal&UniqueKeyValue=54552&Download=false&ShowPath=false.

·         « Encuesta a la carrera judicial : retrasos procesales y temas a mejorar », 2008, http://www.poderjudicial.es/eversuite/GetDoc?DBName=dPortal&UniqueKeyValue=54552&Download=false&ShowPath=false.

·         « Encuesta a la carrera judicial, diagnóstico y sugerencias », 2008,   http://www.poderjudicial.es/eversuite/GetDoc?DBName=dPortal&UniqueKeyValue=52732&Download=false&ShowPath=false.

შვეიცარია

http://www.geneve.ch/tribunaux/pouvoir-judiciaire/vie-judiciaire/enquetes/welcome.html

-       Enquêtes auprès des avocats et justiciables genevois (novembre 2007)

Rapport du groupe de travail (mai 2008) : http://www.geneve.ch/tribunaux/pouvoir-judiciaire/vie-judiciaire/enquetes/rapport07/welcome.html

Résultats complets : http://www.geneve.ch/tribunaux/pouvoir-judiciaire/vie-judiciaire/enquetes/rapport07/enqPJ2007_resultats_avocats.pdf (avocats), http://www.geneve.ch/tribunaux/pouvoir-judiciaire/vie-judiciaire/enquetes/rapport07/enqPJ2007_resultats_justiciables.pdf (justiciables)

-       Enquêtes auprès des avocats, notaires et justiciables genevois (oct-nov. 2001)

Rapport du groupe de travail (avril 2002) : http://www.geneve.ch/tribunaux/pouvoir-judiciaire/vie-judiciaire/enquetes/rapport02/welcome.html

Résultats complets :

http://www.geneve.ch/tribunaux/doc/enqPJ2001_resultats_avocats.pdf (avocats), http://www.geneve.ch/tribunaux/doc/enqPJ2001_resultats_notaires.pdf (notaires), http://www.geneve.ch/tribunaux/doc/enqPJ2001_resultats_justiciables.pdf (justiciables)

-       Enquêtes auprès des justiciables (1997)

 http://www.geneve.ch/tribunaux/doc/enquete_97_98.pdf

-       Enquêtes auprès des avocats et notaires (1995)

http://www.geneve.ch/tribunaux/doc/enquete_95_96.pdf

Link in German: http://www.jgk.be.ch/site/fr/og_news_20010504_bejube_d.pdf

გაერთიანებული სამეფო

კანადა

ამერიკის შეერთებული შტატები[1] რაფაელ პელც, რა არის მართლმსაჯულების მომხმარებელთა მოლოდინები და საჭიროებები: პოლონეთის ომბუდსმენის გამოცდილება, სეეკ -ს კვლევის სესია,

[2] მარი-ლუ კავღუა, ჰუბერტ დალე და ჟან პოლ ჟანი, (eds), La qualité de la justice, Perspectives sur la Justice, Paris, La Documentation française, 2002, 269 p.

[3] რუანის სასამართლოები. ამ პილოტიური პროგრამის ფარგლებში შემუშავდა ცხრილი, რომელშიც მეთოდები და ჩარჩოები არის დაზუსტებული.

[4]კომისიის წარმოამდგენლობა.

[5]  მაგალითი ინსპირირებულია „ჟენევის იუსტიციის სახლის (2008) კვლევით.

[6]  მაგალითი ინსპირირებულია მომხმარებელთა  კვლევით კანადის უზენაეს სასამართლოში 2007 წელს.

[7]  მაგალითი ინსპირირებულია ტურინის სასამართლოს კომენტარებით.

[8]შესაძლებელია კითხვარის მოდიფიცირება, რათა მოხდეს ან ზოგადად სასამართლოებისადმი კმაყოფილების გაზომვა ან ცალკეული სასამართლოსი ან მისი სერვისების.

[9] ნიშნავს ადვოკატს, ევროპის საბჭოს გაგებით, პროფესიონალი, რომელსაც ინფომაციას აწვდის მოქალაქე, რომ ის წარმოადგინოს სასამართლოში.

[10] კომიტეტის წარმომადგენელი.

[11] თითოეულმა ქვეყანამ შეიაძლება მოახდინოს კველევის ადაპტაცია საკუთარი სპეციფიკიდან გამომდინარე.